Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap
sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
Nasabnomai (9)

Назад - Старт - Далее

Таджикистан Tadschikische Flagge Tadschikistan


9
хонаи сар" ва ба ибронй Чолчолто ном дошт, равона шуд;
Дар он чо Уро маслуб карданд ва бо У ду каси дигарро:
яке аз ин тарафаш ва дигаре аз он тарафаш, ва Исо дар
миёна.
Пилотус айбномае навишта, бар салиб овехт, ки чу-
нин навишта шуда буд: "Исои Носирй, Побшохи Яхудиён".

Бисьёре аз яхудиён он айбномаро хонданд, зеро чое
ки Исо маслуб шуда буд, ба шахр наздик буд, ва айбномаро
ба забонхои ибронй, юнонй ва румй навишта буданд.
Ва яке аз чинояткорони маслубшуда Уро дашном
дода, мегуфт: "Агар Ту Масех бошй, Чудро ва моро начот
дех".
Аммо дигаре, баръакс, вайро мазаммат намуда, гуфт:
"Оё ту аз Худо наметарсй, дар сурате ки худат низ ба хамин
чазо махкум шудай?
Чазои мо аз руи инсоф аст, чунки мукофоти амали
худро гирифтаем; лекин У хеч бадй накардааст".
Ва ба Исо гуфт: "Эй Худованд, вакте ки ба Малакути
Худ бирасй, маро ба ёд овар!"
Ва Исо ба вай гуфт: "Ба ростй ба ту мегуям, ки имруз
бо Ман дар бихишт хохй буд".
Пас аз он Исо чун дид, ки хама чиз ба анчом расида-
аст, то ки Навишта ба амал ояд, гуфт: "Ташнаам".
Дар он чо зарфе пур аз сирко истода буд. Пас исфан-
черо аз сирко пур карда, бар сари най ниходанд ва наздики
дахони У бурданд.
Чун Исо сиркоро чашид, гуфт: "Ичро шуд!" Ва сар
фуру оварда, чон дод.
БАЪД аз гузаштани шанбе, субхидами рузи якшанбе,
Марьями Мачдалия ва он Марьями дигар барои дидани
кабр омаданд.
Ногох зилзилаи сахт руй дод; зеро фариштаи Худо-
ванд оз осмон фуромада, сангро аз дари кабр Fелонид ва
бар он биншаст;
Намуди вай монанди барк ва либосаш чун барф са-
фед буд.
Посбонон аз вай тарсида, ба ларза афтоданд ва мисли
мурда шуданд.
Аммо фаришта ба занон ру оварда, гуфт: "Натарсед,
зеро медонам, ки Исои маслубро чустучу мекунед;

Назад - наверх - Далее
tj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс  Боби ЧордаЉум(14) СуиЂасд ба муЂобили Исо. 1. То иди фисЉ ва фатир ду рЎз монда буд; саркоЉинон ва китобдонон дар тараддуди он буданд, ки чҐ сон бо Љила ўро дастгир карда, ба Ђатл расонанд; 2. Лекин мегуфтанд: "На дар ид, мабодо дар байни мардум ошЎбе рЎй диЉад". Марьями сокини Байт-ЊинҐ бар Исо равЃани атрафшон мерезад. 3. Ва Љангоме ки ў дар Байт-ЊинҐ, дар хонаи ШимъЎни маха⥠назди суфра нишаста буд, - зане бо зарфи гаЌини равЃани атрафшони сунбули холиси гаронбаЉо омад ва зарфро шикаста, бар сари ў рехт. 4. Баъзе касон норозҐ шуда, дар байни худ гуфтанд: "Чаро ин равЃани атрафшон талаф шуд? 5. "Зеро онро ба зиёда аз сесад динор фурЎхта, ба мискинон таЂсим карда додан мумкин буд". Ва он занро сарзаниш карданд. 6. Лекин Исо гуфт: "Вайро ором гузоред; чаро вайро хиЌил мекунед? Вай барои Ман коре некЎ кард. 7. "Зеро мискинон Љар ваЂт дар назди шумо Љастанд ва хар гох, ки бихоЉед, ба онЉо эЉсон карда метавонед; лекин Ман Љамеша бо шумо нестам. 8. "Вай он чи метавонист, ба Ќо овард: Бадани Маро барои дафн пешакҐ тадЉин кард. 9. "Ба ростҐ ба шумо мегЎям: дар тамоми ЌаЉон Љар Ќо, ки ИнЌил мавъиза шавад, кори вай низ барои ёдоварии вай эикр хоЉад ёфт". Паймони таслимкунанда бо саркоЉинон. 10. Ва ЯЉудои ИсЂарьют, ки яке аз он дувоздаЉ буд, пеши саркоЉинон рафт, то ки ўро ба онЉо таслим кунад. 11. ОнЉо чун сухани вайро шуниданд, шод гаштанд ва ба вай пул доданҐ шуданд. Вай дар ЌустуЌЎи фурсати мувофиЂ буд, ки ўро таслим кунад. ФисЉи охирин. 12. Дар рЎзи аввали иди фатир, ки барои фисЉ курбонҐ мекарданд, шогирдонаш ба ў гуфтанд: "КуЌо мехоЉҐ, ки фисЉро бихЎрҐ, то рафта тайёр кунем?" 13. Пас ду нафарро аз шогирдонаш фиристода, ба онЉо гуфт: "Ба шаЉр биравед; марде ба шумо рост хоЉад омад, ки кЎзаи обро бардошта мебарад; аз аЂиби вай равона шавед, 14. "Ба куЌое ки дарояд, ба соЉиби хона гЎед: "Устод мегЎяд: меЉмонхона куЌост, ки он Ќо фисЉро бо шогирдони Худ бихЎрам?" 15. "Вай ба шумо болохонаи калони мафрушу тайёрро нишон медиЉад; дар он Ќо барои мо тайёрҐ бинед". 16. Шогирдонаш равона шуда, ба шаЉр омаданд ва, чунон ки ў гуфта буд, ёфтанд; ва фисЉро омода карданд. ФисЉ. 17. БегоЉи рЎз ў бо он дувоздаЉ омад. 18. Ва Љангоме ки нишаста таом мехЎрданд, Исо гуфт: "Ба ростҐ ба шумо мегЎям, ки яке аз шумоён, ки бо Ман таом мехЎрад, Маро таслим хоЉад кард". 19. ОнЉо Ѓамгин шуда, паси Љамдигар ба ў гуфтанд: "Оё он манам?" Ва дигаре: "Оё он манам?" 20. Лекин ў ба Ќавоби онЉо гуфт: "Яке аз дувоздах, ки бо Ман даст дар табаЂ меандозад. 21. "Агарчи Писари Одам ончунон, ки дар бораи ў навишта шудааст, меравад, лекин вой бар Љоли он касе ки Писари Одам ба воситаи вай таслим карда шавад: Барои вай беЉтар мебуд, ки таваллуд намеёфт". Таоми шоми муЂаддас. 22. Ва Љангоме ки таом мехЎрданд, Исо нонро гирифта, баракат дод ва пора карда, ба онЉо доду гуфт: "Бигиред ва бихЎред, ки ин Бадани Ман аст". 23. Ва косаро гирифта, шукргузорҐ намуд ва ба онЉо дод; ва Љама аз он нЎшиданд. 24. Ва ба онЉо гуфт: " Ин аст Хуни Ман аз аЉди Ќадид, ки барои бисьёр касон рехта мешавад. 25. "Ба ростҐ ба шумо мегЎям: Ман дигар аз шираи ангур нахоЉам нЎшид, то Љамон рЎзе ки дар Малакути Худо маи тоза бинЎшам". ИмтиЉони имони шогирдон. 26. Ва Љамду сано хонда, ба сЎи кЎЉи Зайтун равона шуданд. 27. Ва Исо ба онЉо гуфт: "Њамаи шумо имшаб дар ЉаЂЂи Ман ба васваса хоЉед афтод; зеро навишта шудааст: "ЧЎпонро мезанам, ва гЎсфандон пароканда хоЉанд шуд". 28. "Аммо пас аз эЉьё шуданам, пеш аз шумо ба Ћалил хоЉам рафт". 29. Петрус ба ў гуфт: "Агар Љама ба васваса афтанд Љам, ман намеафтам". 30. Исо ба вай гуфт: "Ба ростҐ ба ту мегЎям, ки ту Љоло, дар Љамин шаб, пеш аз он ки хурЎс ду бор бонг занад, Маро се бор инкор хохҐ кард". 31. Лекин вай бо Ќидду Ќахди зиёдтар мегуфт: "Њатто агар бо Ту мурданам лозим ояд, Туро Љаргиз инкор накунам". Дигарон низ Љамчунон гуфтанд. Исо дар ЋатсамонҐ маЉзун мешавад ва дуо мегЎяд. 32. Ба мавзее омаданд, ки ЋатсамонҐ ном дошт; ва ў ба шогирдонаш гуфт: "Дар ин Ќо бинишинед, то Ман дуо гЎям". 33. Ва Петрус, ЯъЂуб ва ЮЉанноро бо Худ бурд; ва дар изтироб афтод ва дилтанг шуд. 34. Ва ба онЉо гуфт: "Ћони Ман то ба дараЌаи марговар маЉзун шудааст; дар ин Ќо бимонед ва бедор бошед". Дуои якум. 35. Ва, каме пештар рафта, рЎ ба замин афтод ва дуо гуфт, ки агар мумкин бошад, он соат аз ў бигзарад; 36. Ва гуфт: "Аббо, Падарам! Њама чиз назди Ту мумкин аст; ин косаро аз Ман бигзарон; лекин на бо хоЉиши Ман, балки бо иродаи Ту". 37. Ва омада, онЉоро хуфта ёфт, ва ба Петрус гуфт: "Эй ШимъЎн! Ту хуфтаҐ? Оё натавонистҐ соате бедор бошҐ? 38. "Бедор бошед ва дуо гЎед, то ба озмоиш дучор нашавед; рЎЉ бардам аст, лекин Ќисм нотавон". Дуои дуюм. 39. Ва боз рафта бо Љамон суханон дуо гуфт. 40. Ва баргашта, боз онЉоро хуфта ёфт, зеро чашмонашон хоболуд буд; ва онЉо намедонистанд, ки ба ў чҐ Ќавоб диЉанд. Дуои сеюм. 41. Ва бори сеюм омада, ба онЉо гуфт: "Шумо ЉанЎз мехобед ва истироЉат мекунед? Вассалом, соат расидааст; инак Писари Одам ба дасти гуноЉкорон таслим карда мешавад; 42. "Бархезед, биравем: инак, он ки Маро таслим мекунад, наздик омад". Таслим кардани ЯЉудо ва Љабс шудани Исо. 43. Ва дарЉол, ЉанЎз ки ў сухан мегуфт, ЯЉудо, ки яке аз он дувоздаЉ буд, ва бо вай мардуми бисьёре аз чониби саркоЉинон, китобдонон ва пирон бо шамшеру таёЂЉо омаданд. 44. Таслимкунандаи ў ишорате ба онЉо дода, гуфта буд: "Њар киро бибЎсам, ў Љамон аст; ўро дастгир кунеду бо эЉтиёт баред". 45. Ва чун омад, дарЉол ба ў наздик шуда, гуфт: "Эй Устод! Эй Устод!" Ва ўро бЎсид. 46. Ва онЉо дастЉои худро бар ў андохта, ўро гирифтанд. Исоро Љама тарк карданд. 47. Аммо яке аз Љозирон шамшери худро кашида, ба Ѓуломи саркоЉин заду як гЎши вайро бурида партофт. 48. Исо ба онЉо рЎ оварда, гуфт: "ГЎё бар зидди роЉзане шумо бо шамшеру таёЂЉо берун омадаед, то Маро дастгир кунед; 49. "Њар рЎз Ман назди шумо дар маъбад будам ва таълим медодам, ва шумо Маро дастгир накардед; лекин бигзор НавиштаЉо ба амал ояд". 50. Он гоЉ Љама ўро вогузошта, гурехтанд. 51. Ћавоне Ќисми бараЉнаи худро ба чодире печонда, аз аЂиби ў мерафт; ва сарбозон вайро дастгир карданд. 52. Лекин вай чодирро партофта, тани барахна аз дасти онЉо гурехт. Исо ба Љузури пирон. 53. Ва Исоро назди саркоЉин оварданд; ва тамоми саркоЉинон ва пирон ва китобдонон назди вай гирд омаданд. 54. Петрус аз дур, то даруни Љавлии саркоЉин, аз паи ў равона шуда, бо хизматгорон нишаст ва назди оташ худро гарм мекард. 55. СаркоЉинон ва тамоми шЎрои пирон дар ЌустуЌЎи шаЉодате бар зидди Исо буданд, то ўро ба Ђатл расонанд, лекин наёфтанд. 56. Зеро бисьёр касон бар зидди ў шаЉодати бардурЎЃ доданд, лекин ин шаЉодатЉо ба якдигар мувофиЂ набуд. 57. Ва баъзе касон бархоста, бар зидди ў шаЉодати бардурЎЃ дода, гуфтанд: 58. "Мо шунидем, ки ў мегуфт: "Ман ин маъбади бо дасти одам сохташударо вайрон мекунам ва дар се рЎз дигареро бино мекунам, ки бо дасти одам сохта нашуда бошад"". 59. Лекин чунин шаЉодати онЉо низ мувофиЂ набуд. 60. Пас саркоЉин бархост ва дар меёна истода, аз Исо пурсид: "Чаро Ту ЉеЌ Ќавоб намедиЉҐ? Ин чист, ки инЉо бар зидди Ту шаЉодат медиЉанд?" 61. Аммо ў хомЎш монд ва ЉеЌ Ќавоб надод. Боз саркоЉин аз ў пурсида, гуфт: "Оё Ту МасеЉ, Писари Худои Мутабаррак Љасти?" 62. Исо гуфт: "Ман Љастам; ва шумо Писари Одамро хоЉед дид, ки ба ямини ђудрат нишаста, бар абрЉои осмон меояд". 63. Он гоЉ саркоЉин Ќомаи худро дарронда, гуфт: "Дигар ба шоЉидон чҐ ЉоЌат дорем? 64. "Шумо куфрро шунидед; чҐ мулоЉиза доред?" Пас Љама ўро айбдор карда, сазовори марг донистанд. 65. Ва баъзе касон ба сару рЎи ў туф кардан гирифтанд ва рЎяшро пЎшида, ўро мезаданд ва мегуфтанд, ки: "Нубувват кун". Ва хизматгорон ўро торсакҐ мезаданд. Петрус Худованди худро инкор мекунад. 66. Њангоме ки Петрус дар поён, дар рЎи ЉавлҐ буд, яке аз канизони саркоЉин омад 67. Ва чун дид, ки Петрус худро гарм мекунад, ба вай нигоЉ карда, гуфт: "Ту низ бо Исои НосирҐ будҐ". 68. Лекин вай инкор карда, гуфт: "Намедонам ва намефаЉмам, ки ту чҐ мегЎҐ". Ва ба Љавлии берун рафта буд, ки хурЎс бонг зад. 69. Каниз бори дигар вайро дида, ба Љозирон гуфт: "Ин яке аз онЉост". 70. Вай бори дигар инкор кард. Пас аз муддате Љозирон ба Петрус гуфтанд: "Дар ЉаЂиЂат ту яке аз онЉо мебошҐ; зеро ки ту аз Ћалил ЉастҐ ва лаЉЌаи ту Љамон хел аст". 71. Лекин вай ба савганду Ђасам хЎрдан оЃоз намуда, гуфт: "Он Одамро, ки мегЎед, намешиносам". 72. Њамон дам хурЎс бори дуюм бонг зад. Он гоЉ петрус сухани Исоро ба ёд овард, ки ба вай гуфта буд: "Пеш аз он ки хурЎс ду бор бонг занад, Маро се бор инкор хоЉҐ кард". Ва оЃоз ба гиристан намуд.


www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen