Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap

sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
Nasabnomai (8)

Назад - Старт - Далее

Таджикистан Tadschikische Flagge Tadschikistan


8
Ва, каме пештар рафта, ру ба замин афтод ва дуо гуфт,
ки агар мумкин бошад, он соат аз У бигзарад;
Ва гуфт: "Аббо, Падарам! Хама чиз назди Ту мумкин
аст; ин косаро аз Ман бигзарон; лекин на бо хохиши Ман,
балки бо иродаи Ту".
Ва дархол, хануз ки У сухан мегуфт, Яхудо, ки яке
аз он дувоздах буд, ва бо вай мардуми бисьёре аз чониби
саркохинон, китобдонон ва пирон бо шамшеру таёкхо ома-
данд.
Таслимкунандаи У ишорате ба онхо дода, гуфта
буд: "Хар киро бибусам, У хамон аст; Уро дастгир кунеду
бо эхтиёт баред".
Ва чун омад, дархол ба У наздик шуда, гуфт: "Эй
Устод! Эй Устод!" Ва Уро бусид.
Ва онхо дастхои худро бар У андохта, Уро гириф-
танд.
ОН ГОХ Пилотус Исоро гирифта, тозиёна зад.
Ва сарбозон точе аз хор бофта, бар сараш ниходанд,
ва чомаи арFувон ба У пушонданд,
Ва гуфтанд: "Салом, эй Подшохи Яхудиён!" Ва Уро
торсакй мезаданд.
Боз Пилотус баромада, ба онхо гуфт: "Инак, Уро пеши
шумо мебарорам, то бидонед, ки ман дар У хеч айбе намеё-
бам".
Ва Исо, дар холате ки точи аз хор бофтае бар сар ва
чомаи арFувон дар бар дошт, берун омад. Ва Пилотус гуфт:
"Инак Он Одам!"
Чун саркохинон ва мулозимон Уро диданд, фарьёд
зада, гуфтанд: "Уро маслуб кун, маслуб кун!" Пилотус ба
онзо гуфт: "Шумо Уро гирифта, маслуб кунед, зеро ки ман
дар У айбе намеёбам".
Рузи чумъаи арафаи иди фисх буд, ки дар соати ша-
шум ба яхудиён гуфт: "Инак, Подшохи шумо!"
Лекин онхо фарьёд заданд: "Уро нест кун, нест кун,
маслуб кун!" Пилотус ба онхо гуфт: "Оё Подшохи шуморо
маслуб кунам?" Саркохинон чавоб доданд: "Fайр аз кайсар
подшохе надорем".
Нихоят, Уро ба дасти онхо супурд, то ки маслуб ку-
нанд. Ва онхо Исоро гирифта бурданд.
Ва У салиби Худро бардошта, ба он чое ки "Чои коса-

Назад -  наверх - Далее

tj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс  Боби СездаЉум(13) Дар бораи омадани Исо. Заволи маъбад. 1. Чун Исо аз маъбад мебаромад, яке аз шогирдонаш ба ў гуфт: "Эй Устод! Бингар, чҐ навъ сангЉо ва чҐ навъ иморатЉост!" 2. Исо ба Ќавоби вай гуфт: "Ин иморатЉои бузургро мебинҐ? Њамаи ин хароб хоЉад шуд, ба дараЌае ки санге бар санге нахоЉад монд". 3. Ва чун ў бар кЎЉи Зайтун дар муЂобили маъбад нишаста буд, Петрус, ЯъЂуб, ЮЉанно ва Андриёс ба танЉоҐ аз ў пурсиданд: 4. "Моро огоЉ кун, ки ин кай воЂеъ мешавад, ва аломати рЎй додани Љамаи ин чҐ гуна аст?" 5. Он гоЉ Исо дар Ќавоби онЉо ба гуфтан оЃоз намуд: "Њушьёр бошед, ки касе шуморо гумроЉ накунад; 6. "Зеро бисьёр касон бо номи Ман омада, гЎянд, ки ин Ман Љастам, ва мардуми бисьёрро гумроЉ кунанд. 7. "Аммо чун ЌангЉо ва овозаи ЌангЉоро бишнавед, натарсед: зеро ин бояд воЂеъ шавад; лекин ин ЉанЎз интиЉо нест. 8. "Зеро Ђавме бар зидди Ђавме ва салтанате бар зидди салтанате Ђиём хоЉад кард; ва дар Љар Ќо зилзилаЉо руй хоЉад дод, ва ЂаЉтиЉо ва ошЎбЉо падид хоЉад омад. ИнЉо ибтидои дардЉост. 9. "Лекин шумо худро эЉтиёт кунед; зеро шуморо ба маЉкамаЉо хоЉанд кашид, ва дар куништЉо тозиёна хоЉанд зад, ва шуморо назди Љокимону подшоЉон ба хотири Ман Љозир хоЉанд кард, то барои онЉо шаЉодате гардад. 10. "Ва лозим аст, ки ИнЌил аввал дар байни тамоми халЂЉ мавъиза карда шавад. 11. "Чун шуморо барои таслим кардан гирифта баранд, пешакҐ ЃамхорҐ ва андеша накунед, ки чҐ бояд бигЎед; балки он чи дар он соат ба шумо ато шавад, онро бигЎед: зеро гЎянда шумо нестед, балки РЎЉулЂудс аст. 12. "Он гоЉ бародар бародарро ва падар фарзандро ба марг таслим хоЉад кард; ва фарзандон бар зидди падарону модарон Ђиём карда, онЉоро ба Љалокат хоЉанд расонд. 13. "Ва Љама аз барои исми Ман ба шумо адоват хоЉанд дошт; лекин Љар кҐ то охир сабр кунад, наЌот хоЉад ёфт. Мусибати бузург. 14. "Чун кароЉати харобиро, ки Дониёли наᥠба забон овардааст, дар Ќое ки намебояд, бар по бубинед, - Љар кҐ хонад, дарк кунад, - он гоЉ онЉое ки дар ЯЉудо мебошанд, ба кЎЉистон гурезанд; 15. "Ва Љар кҐ бар бом бошад, поён нафурояд ва барои гирифтани чизе ба хонаи худ надарояд; 16. "Ва он ки дар киштзор аст, барои гирифтани Ќомаи худ барнагардад. 17. "Вой бар Љоли Љомиладорон ва ширдорон дар он айём! 18. "Дуо кунед, ки гурехтани шумо дар зимистон рЎй надиЉад. 19. "Зеро дар он айём чунон мусибате хоЉад шуд, ки аз ибтидои офариниш, ки Худо офарид, то Љол нашудааст ва бори дигар нахоЉад шуд. 20. "Ва агар Худованд он айёмро кЎтоЉ намекард, касе наЌот намеёфт; лекин аз барои баргузидагоне ки ў интихоб намудааст, он айёмро кЎтоЉ кардааст. 21. "Дар он Љангом агар касе ба шумо гЎяд: "Инак МасеЉ дар ин Ќост", ё "дар он Ќост", - бовар накунед. 22. "Зеро масеЉони козиб ва анбиёи козиб ба майдон омада, аломот ва мЎъЌизот нишон хоЉанд дод, то ки, агар мумкин бошад, баргузидагонро низ гумроЉ кунанд. 23. "Лекин шумо Љушьёр бошед; инак, Ман Љамаашро ба шумо пешакҐ гуфтам. Омадани Писари Одам. 24. "Лекин дар он айём, пас аз он мусибат, офтоб хира шавад ва моЉ рЎшноии худро надиЉад. 25. "Ва ситорагон аз осмон фурЎ резанд, ва ЂувваЉои афлок мутазалзил шаванд. 26. "Он гоЉ Писари Одамро бинанд, ки бо Ђудрат ва Ќалоли азим бар абрЉо меояд. 27. "Ва он гоЉ ў фариштагони Худро фиристода, баргузидагони Худро аз чор Ќониб, аз канори замин то канори осмон фароЉам хоЉад овард. Масал дар бораи дарахти анчир. 28. "Акнун аз дарахти анЌир мисол гиред; чун шохааш нарм шуда, барг оварад, медонед, ки тобистон наздик аст; 29. "Њамчунин шумо чун дидед, ки ин чизЉо воЂеъ шудааст, бидонед, ки наздик аст, назди дар аст. 30. "Ба ростҐ ба шумо мегЎям: ин насл ЉанЎз аз олам нагузашта, Љамаи ин чизЉо воЂеъ хоЉад шуд. 31. "Осмон ва замин гузарон аст, лекин каломи Ман гузарон нест. 32. "Аммо он рЎз ва соатро, Ѓайр аз Падар, касе намедонад, на фариштагони осмон, на Писар. 33. "Пас, барЉазар ва бедор бошед ва дуо гЎед; зеро намедонед, ки он ваЂт кай фаро мерасад. Дар интизори омадани Худованд бедор бошед. 34. "Монанди касе ки ба сафар рафта ва хонаи худро тарк карда, ба хизматгорони худ ихтиёр дод ва барои Љар яке шуЃли Љосе муЂаррар намуд ва дарбонро фармуд, ки бедор бошад. 35. "Пас, бедор бошед; зеро намедонед, ки соЉиби хона кай меояд, дар шом, ё ними шаб, ё Љангоми бонги хурЎс, ё бомдодон; 36. "Мабодо ногаЉон омада, шуморо хуфта ёбад. 37. "Аммо он чи ба шумо мегЎям, ба Љама мегЎям: "Бедор бошед".


www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen