Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap

sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
Nasabnomai (7)

Назад - Старт - Далее

Таджикистан Tadschikische Flagge Tadschikistan


7
"На шумо Маро баргузидаед, балки Ман шуморо
баргузидаам ва шуморо таъин кардам, ки шумо биравед ва
мева оваред, ва меваи шумо бимонад, то ки хар чи аз Падар
ба исми Ман талаб кунед, ба шумо ато кунад.
"Ин чизхоро ба шумо хукм мекунам, то ки якдигарро
дуст доред.
ТО иди фисх ва фатир ду руз монда буд; саркохинон
ва китобдонон дар тараддуди он буданд, ки чй сон бо хила
Уро дастгир карда, ба катл расонанд;
Ва Яхудои Искарьют, ки яке аз он дувоздах буд,
пеши саркохинон рафт, то ки Уро ба онхо таслим кунад.
Онхо чун сухани вайро шуниданд, шод гаштанд ва
ба вай пул доданй шуданд. Вай дар чустучуй фурсати му-
вафик буд, ки Уро таслим кунад.
Ва хангоме ки нишаста таом мехурданд, Исо гуфт:
"Ба ростй ба шумо мегуям, ки яке аз шумоён, ки бо Ман
таом мехурад, Маро таслим хохад кард".
Онхо Fамгин шуда, паси хамдигар ба У гуфтанд:
"Оё он манам?" Ва дигаре: "Оё он манам?"
Лекин У ба чавоби онхо гуфт: "Яке аз дувоздах, ки
бо Ман даст дар табак меандозад.
"Агарчи Писари Одам ончунон, ки дар бораи У на-
вишта шудааст, меравад; лекин вой бар холи он касе ки
Писари Одам ба воситаи вай таслим карда шавад: барои вай
бехтар мебуд, ки таваллуд намеёфт".
Ва хангоме ки таом мехурданд, Исо нонро гирифта,
баракат дод ва пора карда, ба онхо доду гуфт: "Бигиред
ва бихуред, ки ин Бадани Ман аст".
Ва косаро гирифта, шукргузорй намуд ва ба онхо
дод; ва хама аз он нушиданд.
Ва ба онхо гуфт: "Ин аст Хуни Ман аз ахди чадид, ки
барои бисьёр касон рехта мешавад.
"Ба ростй ба шумо мегуям: Ман дигар аз шираи ан-
гур нахохам нушид, то хамон рузе ки дар Малакути Худо
маи тоза синушам".
Ва хамду сано хонда, ба суи кухи Зайтун равона
шуданд.
Ба мавзее омаданд, ки Чатсамонй ном дошт, ва У
ба шогирдонаш гуфт: "Дар ин чо бинишинед, то Ман дуо
гуям".

Назад - наверх - Далее

tj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс  Боби дувоздаЉум(12) Масал дар бораи токдорони бадкор. 1. Пас бо масалЉо ба онЉо оЃози сухан намуда, гуфт: "Касе ток шинонд, деворе гирдаш кашид, чархуште сохт, бурЌе барпо кард ва онро ба токдорон супурду ба сафар рафт. 2. "Чун мавсим расид, хизматгореро назди токдорон фиристод, то аз меваи токзор аз токдорон бигирад, 3. "Декин онЉо вайро дошта заданд ва тиЉидаст равона карданд. 4. "Боз хизматгори дигарро назди онЉо фиристод; вайро низ сангборон карда, сарашро кафонданд ва дашном дода пеш карданд. 5. "Боз як нафари дигарро фиристод: вайро куштанд; ва бисьёр касони дигарро - баъзеро заданд ва баъзеро куштанд. 6. "Як писари азизаш буд, ва дар охир вайро низ назди онЉо фиристода, дар дили худ гуфт: "Аз писарам шарм хоЉанд дошт". 7. "Лекин токдорон ба якдигар гуфтанд: "Ин ворис аст; биёед, вайро бикушем, то мерос аз они мо гардад". 8. "Вайро дастгир карда, куштанд ва аз токзор берун бароварда партофтанд. 9. "Пас соЉиби токзор чҐ хоЉад кард? Омада, токдоронро ба марг маЉкум хоЉад кард ва токзорро ба дигарон хоЉад супурд. 10. "Магар ин Навиштаро нахондаед: "Санге ки меъморон рад карданд, санги сари гЎшаи бино гардид: 11."Ин аз Ќониби Худованд шуд ва дар назари мо Љайратангез аст"?" 12. Ва хостанд ўро дастгир кунанд, лекин аз мардум тарсиданд; зеро донистанд, ки ин масалро дар ЉаЂЂи онЉо гуфта буд; пас ўро вогузошта рафтанд. Масъалаи хироч. 13. Ва чанд нафар аз фарисиён ва Љиродиёнро назди ў фиристоданд, то ўро аз суханаш афтонанд. 14. ОнЉо омада, ба ў гуфтанд: "Эй Устод! Медонем, ки Ту ЉаЂгЎй Љасти ва аз касе парвое надорҐ, зеро ЉеЌ рЎбинҐ намекунҐ, балки роЉи Худоро ба ростҐ таълим медиЉҐ; оё ба Ђайсар Ќизья додан Ќоиз аст ё не? БидиЉем ё надиЉем?" 15. Аммо ў риёкории онЉоро дарьёфта, гуфт: "Чаро Маро меозмоед? Диноре ба Ман биёред, то онро бубинам". 16. ОнЉо оварданд. Он гоЉ ба онЉо гуфт: "Ин сурат ва гаЂам аз они кист?" ОнЉо ба ў гуфтанд: "Аз они Ђайсар". 17. Исо ба Ќавоби онЉо гуфт: "Он чи аз они Ђайсар аст, ба Ђайсар диЉед, ва он чи аз они Худост - ба Худо". Ва аз Ќавоби ў дар Љайрат монданд. Дар бораи эЉьёи мурдагон. 18. Ва саддуЂиён, ки мункири Ђиёмат Љастанд, назди ў омада, пурсиданд: 19. "Эй Устод! Мусо ба мо навиштааст: "Агар бародари касе бимирад ва зане аз худ гузошта ва фарзанде надошта бошад, бояд бародараш зани вайро ба никоЉи худ дароварад, ва барои бародари худ насле ба вуЌуд оварад". 20. "Њафт бародар буданд: яке зан гирифта, мурд ва фарзанде нагузошт; 21. "Вайро дуюмин ба занҐ гирифта, мурд ва фарзанде нагузошт; сеюм низ Љамчунин. 22. "Њамаи он Љафт вайро гирифтанд ва насле нагузоштанд. Баъд аз Љама зан низ мурд. 23. "Пас, дар Ђиёмат, ки Љама эЉьё хоЉанд шуд, вай зани кадоми онЉо мешавад? Зеро ки Љар Љафт вайро ба занҐ гирифта буданд". 24. Исо ба Ќавоби онЉо гуфт: "Магар гумроЉ нестед аз он рЎ, ки на НавиштаЉоро медонед, на Ђудрати Худоро? 25. "Зеро, Љангоме ки аз мурдагон эЉьё мешаванд, на зан мегиранд ва на ба шавЉар мераванд, балки монанди фариштагон дар осмон мебошанд. 26. "Аммо дар бораи мурдагон, ки эЉьё мешаванд, магар дар китоби Мусо нахондаед, ки чҐ сон Худо дар назди бутта ба вай гуфт: "Манам Худои ИброЉим ва Худои ИсЉоЂ ва Худои ЯъЂуб"? 27. "Вай на Худои мурдагон аст, балки Худои зиндагон. Пас шумо басе гумроЉ шудаед". АЉкоми бузургтарин. 28. Яке аз китобдонон, чун мубоЉисаи онЉоро шунида, дид, ки ба онЉо Ќавоби некЎ дод, пеш омада, аз ў пурсид: "Аввалини Љамаи аЉком кадом аст?" 29. Исо ба вай Ќавоб дод: "Аввалини аЉком ин аст: "Бишнав, эй Исроил! Худованд Худои мо Худованди ягона аст; 30. "Ва Худованд Худои худро бо тамоми дили ту ва бо тамоми Ќони ту ва бо тамоми Љуши ту ва бо тамоми Ђуввати ту дЎст бидор"; аввалин аЉком Љамин аст! 31. "Ва дуюмаш монанди он аст: "Ёри худро мисли худ дЎст бидор"; хукми дигаре бузургтар аз инЉо нест". 32. Китобдон ба ў гуфт: "Офарин, эй Устод! Ту рост гуфтҐ, ки Худо ягона аст ва Ќуз ў дигаре нест; 33. "Ва ўро бо тамоми дил ва бо тамами идрок ва бо тамоми Ђувват дЎст доштан ва ёри худро мисли худ дЎст доштан аз Љамаи курбониЉои сЎхтанҐ ва ЉадияЉо афзалтар аст". 34. Чун Исо дид, ки вай оЂилона Ќавоб дод, ба вай гуфт: "Ту аз Малакути Худо дур нестҐ". Пас аз он касе Ќуръат накард, ки аз ў чизе пурсад. Исо - Љам писари Довуд ва Љам Худованди Давуд. 35. Ва Љангоме ки Исо дар маъбад таълим медод, савол дода, гуфт: "ЧҐ сон китобдонон мегЎянд, ки МасеЉ писари Довуд аст? 36. "Ва Љол он ки худи Довуд бар тибЂи РЎЉулЂудс мегЎяд: "Худованд ба Худованди ман гуфт: "Ба ямини Ман бинишин, то душманони Туро зери пои Ту андозам"". 37. "Инак худи Довуд ўро Худованд меномад: пас чҐ сон ў писари вай будааст?" Ва мардуми бисьёр каломи ўро бо хушнЎдҐ мешуниданд. Риёкории китобдонон. 38. Ва ў онЉоро таълим дода, мегуфт: "Аз китобдонон Љазар кунед, ки дЎст медоранд ЌомаЉои дароз пЎшида гарданд, ва дар бозорЉо табрик бишнаванд, 39. "Ва дар курсиЉои аввали куништЉо Ќой бигиранд ва дар зиёфатЉо болонишин шаванд; 40. "ОнЉо, ки хонаЉои бевазанонро фурЎ мебаранд ва барои намуд дуоро тЎл медиЉанд, аз Љама сахттар маЉкум хоЉанд шуд". Фулуси бевазан. 41. Ва Исо дар муЂобили ганЌина нишаста нигоЉ мекард, ки чҐ сон мардум ба ганЌина пул меандозанд. Аксари сарватдорон бисьёр меандохтанд. 42. Ва бевазани камбаЃале омада, ду фулус андохт, ки ним тин мешавад. 43. Пас шогирдонашро пеши Худ хонда, гуфт: "Ба ростҐ ба шумо мегЎям, ки ин бевазани камбаЃал аз Љамаи ононе ки ба ганЌина андохтанд, бештар дод; 44. "Зеро Љама аз зиёдатии худ доданд, лекин вай аз камбаЃалии худ Љар чҐ дошт, андохт, яъне тамоми нафаЂаи худро дод".


www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen