Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap
sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
Nasabnomai (6)

Назад - Старт - Далее

Таджикистан Tadschikische Flagge Tadschikistan


6
агар чунин намебуд, магар ба шумо мегуфтам: "Меравам, то
ки барои шумо чой тайёр кунам"?
"Ва хангоме ки биравам ва барои шумо чой тайёр
кунам, боз омада, шуморо бо Худ мебарам, то дар он чое
ки Ман хасгам, шумо низ бошед.
"Чое ки Ман меравам, шумо онро медонед, рохро
низ медонед".
Тумо ба У гуфт: "Худовандо! Намедонем, ки Ту кучо
меравй; пас чй гуна метавонем рохро донем?"
Исо ба вай гуфт: "Ман рох ва ростй ва хаёт хастам;
касе наметавонад назди Падар ояд, магар ин ки ба василаи
Ман;
"Агар Маро мешинохтед, Падари Маро низ меши-
нохтед; ва аз хамин дам Уро мешиносед ва Уро дидаед".
"МАН Токи хакикй хастам, ва Падари Ман Токдор
аст;
"Ха навдаеро, ки дар Ман мева наоварад, У бурида
мепартояд, ва онро, ки мева меоварад, пок месозад, то ки
бештар мева оварад.
"Шумо алхол ба воситаи каломе ки ба шумо гуфтам,
пок хастед.
"Дар Ман бимонед, ва Ман дар шумо. Чй тавре ки
навда наметавонад худ аз худ мева дихад, агар дар ток на-
монад, хамчунин шумо низ, агар дар Ман намонед.

"Ман Ток хастам, ва шумо навдахо; касе ки дар Ман
бимонад, ва Ман дар вай, меваи фаровон меоварад, зеро ки
бе Ман хеч коре наметавонед кунед.
"Касе ки дар Ман намонад, чун навдае бурида ме-
шавад ва мехушкад, ва чунин навдахоро гирд оварда, ба
оташ меандозанд, ва онхо месузанд.
"Агар дар Ман бимонед, ва сухани Ман дар шумо
бимонад, хар чи мехохед, талаб кунед, ва он ба шумо дода
хохад шуд.
"Чалоли Падари Ман дар ин аст, ки шумо меваи фа-
ровон оваред, ва шогирдони Ман хохед буд.
"Дигар шуморо банда намехонам, зеро ки банда
намедонад оFояш чй мекунад; лекин шуморо дуст хо-
идаам, чунки хар чи аз Падар шунидаам, ба шумо баён кардам.

Назад -  наверх - Далее

tj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс  Боби ЁздаЉум(11) Ба Ерусалим бо тантана ворид шудани Исо. 1. Чун наздики Ерусалим, ба Байт-ФоЌҐ ва Байт-ЊинҐ, бар кЎЉи Зайтун расиданд, ў ду шогирди Худро фиристода, 2. Ба онЉо гуфт: "Ба ин деЉа, ки рЎ ба рЎи шумост, биравед; чун даромадед, харкурраеро баста меёбед, ки ЉанЎз касе бар он савор нашудааст; онро воз карда, ин Ќо беёред; 3. "Ва агар касе ба шумо гЎяд: "Чаро чунин мекунед?", ба Ќавобаш бигЎед, ки Худованд ба он эЉтиёЌ дорад; ва дарЉол онро ба ин Ќо мефиристад". 4. ОнЉо рафта, курраро ёфтанд, ки дар кЎча назди дарвозае баста㥠буд; ва онро воз карданд. 5. Баъзе касоне ки дар он Ќо истода буданд, ба онЉо гуфтанд: "ЧҐ кор доред, ки курраро воз мекунед?" 6. Ба Ќавоби онЉо он чиро гуфтанд, ки Исо фармуда буд; ва онЉоро ба Љоли худ гузоштанд. 7. Ва курраро назди Исо оварда, ЌомаЉои худро бар он афканданд, то бар он савор шуд. 8. Бисьёр касон ЌомаЉои худро бар роЉ густурданд, ва дигарон шохаЉои дарахтонро бурида, бар роЉ густурданд. 9. Ва онЉое ки аз пеш ва аз пас равона буданд, хитоб мекарданд; "ЊЎшаъно! Муборак аст Он ки ба исми Худованд меояд! 10. "Муборак аст малакути падари мо Довуд, ки ба исми Худованд меояд! ЊЎшаъно дар арши аъло!" 11. Ва Исо вориди Ерусалим шуда, ба маъбад даромад; ва Љама чизро аз назар гузаронд, ва чун рЎз беваЂт шуда буд, бо он дувоздаЉ ба Байт-ЊинҐ рафт. Дарахти анЌири бемева. 12. РЎзи дигар, чун аз Байт-ЊинҐ берун омаданд, гурусна монд; 13. Ва аз дур дарахти анЌирро, ки барг дошт, дида, омад, то шояд чизе бар он биёбад; чун наздик шуд, Ќуз баргЉо чизе наёфт, зеро ки мавсими анЌир ЉанЎз нарасида буд. 14. Ва Исо ба он гуфт: "Пас аз ин то абад касе аз ту мева нахЎрад". Ва шогирдонаш инро шуниданд. Пок кардани маъбад. 15. Ба Ерусалим омаданд. Исо ба маъбад даромада, ба пеш кардани онЉое ки дар маъбад харидуфурЎш мекарданд, оЃоз намуд; мизЉои саррофон ва курсиЉои кафтарфурЎшонро чаппа кард; 16. Ва нагузошт, ки касе чизеро аз миёни маъбад бардошта гузарад. 17. Ва онЉоро таълим дода, мегуфт: "Оё навишта нашудааст, ки "хонаи Ман хонаи ибодати Љамаи халЂЉо номида хоЉад шуд"? Аммо шумо онро ба дуздхона мубаддал кардаед". 18. Чун китобдонон ва саркоЉинон шуниданд, дар тараддуди он шуданд, ки чҐ тавр ўро ба Љалокат расонанд; зеро аз ў метарсиданд, чунки тамоми мардум аз таълимоти ў дар Љайрат буданд. 19. чун рЎз беваЂт шуд, ў аз шаЉр берун рафт. 20. Бомдодон, ваЂте ки мегузаштанд, дарахти анЌирро диданд, ки то реша хушк шудааст. 21 Ва Петрус ба ёд оварда, гуфт: "Эй Устод! Инак дарахти анЌире ки нафрин кардаҐ, хушк шудааст". Дуои имон. 22. Исо ба Ќавоби онЉо гуфт: 23. "Ба Худо имон оваред. Зеро ба ростҐ ба шумо мегЎям: Љар кҐ ба ин кЎх гЎяд: "Бархоста, худро дар баЉр афкан", ва дар дили худ шак надошта бошад, балки яЂин дорад, ки он чи гЎяд мешавад, - Љар чҐ гЎяд ба вай ато хоЉад шуд. 24. "Бинобар ин ба шумо мегЎям: Љар чҐ дар дуо хоЉиш мекунед, яЂин бидонед, ки онро пайдо хоЉед кард, - ва ба шумо ато хоЉад шуд. 25. "Ва Љангоме ки дар дуо меистед, агар аз касе ранЌу озоре кашида бошед, гуноЉи вайро афв намоед, то ки Падари шумо низ ки дар осмон аст, гуноЉЉои шуморо биомурзад; 26. "Аммо агар афв накунед, Падари шумо низ, ки дар осмон аст, гуноЉЉои шуморо наомурзад". Масъалаи Ђудрати Исо. 27. Боз ба Ерусалим омаданд. Ва Љангоме ки ў дар маъбад мегашт, саркоЉинон, китобдонон ва пирон назди ў омада, 28. Гуфтанд: "Бо кадом Ђудрат ин корЉоро мекунҐ? Ва кист, ки ин Ђудратро ба Ту додааст, то ин корЉоро кунҐ?" 29. Исо ба Ќавоби онЉо гуфт: "Ман Љам аз шумо чизе мепурсам, ба Ман Ќавоб диЉед; он гоЉ Ман Љам ба шумо хоЉам гуфт, ки бо кадом Ђудрат ин корЉоро мекунам; 30. "Таъмиди ЯЉьё аз осмон буд, ё аз инсон? Ба Ман Ќавоб диЉед". 31. Аммо онЉо дар дили худ андеша мекарданд: "Агар гЎем, ки "аз осмон буд", ў бигЎяд: "Пас чаро ба вай имон наовардед?" 32. "Ва агар гЎем, ки "аз инсон буд"" - аз мардум метарсиданд; зеро ки Љама ЯЉьёро набии барЉаЂ медонистанд. 33. Ба Исо Ќавоб дода гуфтанд: "Намедонем". Исо Љам ба Ќавоби онЉо гуфт: "Ман Љам ба шумо намегЎям, ки бо кадом Ђудрат ин корЉоро мекунам".


www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen