Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap
sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
Nasabnomai (5)

Назад - Старт - Далее

Таджикистан Tadschikische Flagge Tadschikistan


5
" Ва гусолаи охуриро оварда, сар буред: бихурем ва
димоFчокй кунем,
" Зеро ки ин писарам мурда буд ва зинда шуд, гум
шуда буд ва ёфт шуд". Ва ба димоFчокй шуруь карданд.

"Шахси сарватдоре буд, ва либосхои арFувон ва ка-
тон дар бар мекард, ва хар руз базми бохашамат барпо ме-
кард.
"Ва Лаъзор ном мискине назди дарвозаи у мехобид,
ва баданаш пур аз захм буд;
" Ва орзу дошт аз он чи аз дастархони он сарватдор
меафтод, шиками худро сер кунад; ва сагон омада, захмхои
уро мелесиданд.
"Вакте ки он мискин мурд, фариштагон уро ба оFуши
Иброхим бурданд; он сарватдор низ мурд, ва уро дафн кар-
данд;
" Ва дар дузах у, дар холате ки азобу укубат мекашид,
чашм андохта, аз дур Иброхимро бо Лаъзор, ки дар оFушаш
буд, дид
" Ва фарьёд зада, гуфт: "Эй падарам Иброхим! Ба
ман мархамат кун ва Лаъзорро бифирист, то ки нуги ан-
гушташро ба об тар карда, забони маро салкин гардонад,
зеро ки ман дар аланга азият мекашам".
"Лекин Иброхим гуфт: "Эй фарзандам! Ба хотир овар,
ки дар зиндагиат чизхои хуб насиби ту ва чизхои бад насиби
Лаъзор шуда буд; акнун вай дар ин чо фароFат меёбад, ва
ту азоб мекашй,
"Ва илова бар хамаи ин, дар миёни мо ва шумо вартаи
бузурге вокеъ аст, ба тавре ки онхое ки аз ин чо назди шумо
гузаштан мехоханд, наметавонанд, хамчунин аз он чо назди
мо намегузаранд".
" Ва у гуфт: "Пас, эй падар, аз ту илтимос мекунам,
ки вайро ба хонаи падари ман бифирист.
" Зеро ки ман панч бародар дорам: бигзор онхоро
таъкид кунад, ки онхо хам ба ин макони азобу укубат наоянд".
" Иброхим ба у гуфт: "Онхо Мусо ва анбиё доранд;
ба суханонашон гуш кунанд".

"ДИЛИ шумо музтариб нашавад; ба Худо имон ова-
ред, ба Ман низ имон оваред.
"Дар хонаи Падари Ман икоматгох бисьёр аст; ва

Назад -  наверх - Далее
tj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс   Боби ДаЉум(10) ђонуни Исо дар бораи талоЂ. 1. Аз он Ќо баромада, ба он сЎи ўрдун, ба худуди ЯЉудо омад. Боз мардум назди ў шитофтанд; ва ў, аз рЎи одаташ, боз онЉоро таълим медод. 2. Фарисиён наздик омада ва ўро озмуданҐ шуда, пурсиданд: "Оё Ќоиз аст, ки мард зани худро талоЂ диЉад?" 3. Ба Ќавоби онЉо гуфт: "Мусо ба шумо чҐ фармудааст?" 4. Гуфтанд: "Мусо иЌозат додааст, ки талоЂномае навишта Ќудо шаванд". 5. Исо ба Ќавоби онЉо гуфт: "Ба сабаби дилсахтии шумо ин Љукмро барои шумо навиштааст; 6. "Лекин аз ибтидои офариниш Худо онЉоро марду зан офарид. 7. "Аз ин сабаб мард падару модари худро тарк карда, бо зани худ мепайвандан, 8. "Ва Љар ду як тан мешаванд, ба тавре ки онЉо акнун ду тан не, балки як тан мебошанд. 9. "Пас он чиро, ки Худо ба Љам пайвастааст, одам набояд Ќудо кунад". 10. Дар хона шогирдонаш боз дар ин бора аз ў пурсиданд. 11. ў ба онЉо гуфт: "Њар кҐ зани худро талоЂ дода, дигареро никоЉ кунад, дар ЉаЂЂи вай зино карда бошад; 12. "Ва агар зане аз шавЉари худ Ќудо шуда, ба никоЉи дигаре дарояд, низ зино карда бошад". Исо кЎдаконро дуои хайр мекунад. 13. КЎдаконро назди ў меоварданд, то ки онЉоро ламс кунад; лекин шогирдон ба оварандагон монеъ мешуданд. 14. Чун Исо дид, дарЃазаб шуда, гуфт: "КЎдаконро бигзоред, ки назди Ман оянд, ва ба онЉо монеъ нашавед, зеро Малакути Худо ба чунин касон тааллуЂ дорад. 15. "Ба ростҐ ба шумо мегЎям: Љар кҐ Малакути Худоро монанди кЎдак Ђабул накунад, ба он дохил намешавад". 16. Ва онЉоро ба оЃЎш кашид ва даст бар онЉо ниЉода, дуои хайр кард. Исо ва чавони сарватдор. 17.ВаЂте ки ба роЉ мебаромад, касе назди ў шитофта, зону бар замин зад ва пурсид: "Эй Устоди некЎ, чҐ кунам, то вориси Љаёти ЌовидонҐ шавам?" 18. Исо ба вай гуфт: "Чаро Маро некЎ мегЎҐ? ЊеЌ кас некЎ нест, Ќуз Худои ягона. 19. "АЉкомро медонҐ: "Зино накун; Ђатл накун; дуздҐ накун; шаЉодати бардурЎЃ надеЉ; озор надеЉ падару модаратро Љурмат кун". 20. Вай ба Ќавоби ў гуфт: "Эй Устод! Њамаи инро ман аз кЎдакҐ нигоЉ доштаам". 21. Исо ба вай нигариста, дЎст дошт ва гуфт: "Туро як чиз намерасад: бирав, Љар он чи дорҐ, бифурЎш ва ба мискинон бидеЉ, ва дар осмон ганЌе хоЉҐ ёфт; ва омада, салиб бардор ва Маро пайра⥠кун". 22. Лекин вай аз ин сухан ошуфта ва Ѓамгин шуда, рафт, чунки молу мулки бисьёр дошт. Ба Малакути Худо даромадани сарватдорон душвор аст. 23. Исо ба гирду пеш нигариста, ба шогирдонаш гуфт: "Ба Малакути Худо даромадани сарватдорон чҐ гуна душвор аст!" 24. Шогирдон аз суханони ў дар Љайрат шуданд. Исо боз ба Ќавоби онЉо гуфт: "Эй фарзандон! Ба онЉое ки умеди сарват доранд, даромадан ба Малакути Худо чҐ гуна душвор аст! 25. "Аз сЎрохи сЎзан гузаштани шутур осонтар аст аз он ки сарватдор ба Малакути Худо дохил шавад". 26. ОнЉо баЃоят дар Љайрат шуда, ба якдигар мегуфтанд: "Пас кҐ метавонад наЌот ёбад?" 27. Исо ба онЉо нигоЉ карда, гуфт: "Ба одамизод ин Ѓайриимкон аст, лекин на ба Худо; зеро ки ба Худо Љама чиз имконпазир аст". Мукофоти шогирдон. 28. Он гоЉ Петрус ба ў гуфт: "Инак, мо Љама чизро тарк карда, Туро пайра⥠намудаем". 29. Исо ба Ќавоб гуфт: "Ба ростҐ ба шумо мегЎям: касе нест, ки хона, ё бародарон, ё хоЉарон, ё падар, ё модар, ё зан, ё фарзандон, ё амлокро аз баЉри Ман ва ИнЌил тарк кунаду 30. "АлЉол, дар ин замон, дар миёни таъЂибот, сад чандон хонаЉо ва бародарон ва хоЉарон ва падарон ва модарон ва фарзандон ва амлок ва дар олами оянда хаёти ЌовидонҐ наёбад; 31. "Лекин басо аввалин, ки охирин хоЉанд шуд, ва охирин - аввалин". Исо бори сеюм мамот ва эЉьёи Худро пешгЎҐ мекунад. 32. Чун дар роЉи сЎи Ерусалим буданд, Исо пешопеши онЉо мерафт, ва онЉо дар Љайрат буданд, ва чун аз аЂиби ў мерафтанд, Љаросон мешуданд. Ва ў он дувоздаЉро назди Худ хонда, боз ба гуфтани он чи ба сараш меояд, оЃоз намуд: 33. "Инак мо сЎи Ерусалим меравем, ва Писари Одам ба дасти саркоЉинон ва китобдонон таслим карда хоЉад шуд, ва ўро ба марг маЉкум кунанду ба дасти ЃайрияЉудиён таслим кунанд; 34. "Ва ўро тамасхур кунанд, тозиёна зананд, туфборон кунанд, бикушанд; ва дар рЎзи сеюм эЉьё шавад". ХоЉиши иззатталабонаи писарони Забдой. 35. Он гоЉ ЯъЂуб ва ЮЉанно, ду писари Забдой, назди ў омада, гуфтанд: "Эй Устод! МехоЉем, он чи аз Ту хоЉиш кунем, барои мо бикунҐ". 36. Ба онЉо гуфт: "ЧҐ мехоЉед, ки барои шумо бикунам?" 37. ОнЉо ба ў гуфтанд: "Ба мо лутф намо, ки яке дар тарафи ростат ва дигаре дар тарафи чапат дар Ќалоли Ту биншинем". 38. Исо ба онЉо гуфт: "Шумо намефаЉмед, ки чҐ мехоЉед; оё метавонед он косаеро, ки Ман менЎшам, бинЎшед ва таъмидеро, ки Ман меёбам, биёбед? 39. ОнЉо ба Ќавоб гуфтанд: "Метавонем". Аммо Исо ба онЉо гуфт: "Косаеро, ки Ман менЎшам, хоЉед нЎшид ва таъмидеро, ки Ман меёбам, хоЉед ёфт; 40. "Лекин имконияти дар тарафи росту чапи Ман нишастанатон дар дасти Ман нест, ки бидиЉам; Ќуз онЉое ки барояшон муЉайё шуда бошад". 41. Ва он даЉ нафар, чун инро шуниданд, аз ЯъЂуб ва ЮЉанно норозҐ шуданд. 42. Аммо Исо онЉоро назди Худ хонда гуфт: "Шумо медонед, ононе ки мири холЂЉо ба шумор мераванд, бар онЉо ЉукмронҐ мекунанд, ва акобирашон бар онЉо фармонраво мешаванд; 43. "Лекин дар миёни шумо набояд ин тавр шавад: балки Љар кҐ дар байни шумо хоЉад бузург бошад, хизматгори шумо шавад; 44. "Ва Љар кҐ хоЉад дар байни шумо нахустин бошад, Ѓуломи Љама шавад; 45. "Зеро Писари Одам низ на барои он омад, ки ба ў хизмат кунанд, балки барои он ки хизмат кунад ва Ќони Худро барои фидияи бисьёр касон бидиЉад". Бартимаи кЎр бино шуд. 46. Ба ЕрихЎ омаданд. ВаЂте ки ў бо шогирдонаш ва мардуми бисьёр аз ЕрихЎ мебаромад, Бартимай ибни Тимай ном кЎре дар канори роЉ нишаста, садаЂа мепурсид. 47. Чун шунид, ки ин Исои Носирист, фарьёдкунон гуфт: "Эй Исо, Писари Довуд! Ба ман раЉм кун". 48. Бисьёр касон вайро ба хомЎш шудан водор мекарданд; лекин вай боз Љам бештар фарьёд мезад: "Эй Писари Довуд! Ба ман раЉм кун". 49. Исо истода, фармуд, ки вайро бихонанд. ОнЉо кЎрро хонда, гуфтанд: "Осуда бош, бархез, ки туро мехонад". 50. Вай Ќомаи худро кашида, бархосту назди Исо омад. 51. Исо ба вай Ќавоб гардонда, гуфт: "ЧҐ мехоЉҐ, ки барои ту бикунам?" КЎр ба ў гуфт: "Эй Устод! МехоЉам бино шавам". 52. Исо ба вай гуфт: "Бирав, ки имонат туро шифо бахшид". Вай дарЉол бино гашта, аз аЂиби Исо дар роЉ равона шуд.


www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen