Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap

sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
Nasabnomai (4)

Назад - Старт - Далее

Таджикистан Tadschikische Flagge Tadschikistan


4
наи Худро дод, то хар кй ба У имон оварад, талаф наша-
вад, балки хаёти човидонй ёбад.
"Зеро Худо Писари Худро ба чахон барои он нафирис-
тод, ки бар чахон доварй кунад, балки барои он ки чахон
ба воситаи У начот ёбад.
"Падар Писарро дуст медорад ва хама чизро ба дасти
У додааст.
"Хар кй ба Писар имон оварад, хаёти човидонй меё-
бад. Ва хар кй ба Писар имон наоварад, хаётро нахохад дид,
балки Fазаби Худо бар вай мемонад".

Боз гуфт: "Шахсе ду писар дошм;
"Ва хурдии онхо ба падар гуфт: "Эй падар! Он кисми
молу мулкро, ки бояд ба ман расад, ба ман дех". Ва падар
дороии худро ба онхо таксим кард.
"Баъд аз чанд руз писари хурдй хар он чи дошт,
чамъ карда, ба кишвари дурдасте рафт ва дар он чо дороии
худро дар айшу нуш исроф намуд.
"Вакте ки хамаашро сарф кард, кахтии сахте дар
он кишвар руй дод, ва у ба мухточй дучор шуд;
"Ва рафта, хизматгори яке аз сокинони он кишвар
шуд, ки вай уро ба сахрои худ фиристод, то ки хукбонй ку-
над;
"Ва у орзу дошт шиками худро аз харнубе* ки хукон
мехурданд, пур кунад, лекин хеч кас онро ба у намедод.
"Окибат у ба худ омада, гуфт: "Чй кадаре аз муз-
дурони падарам нони фаровон доранд, аммо ман дар ин чо
аз гуруснагй ба халокат мерасам!
"Бархоста, назди падарам меравам ва ба вай мегуям:
эй падар! Ман пеши осмон ва пеши ту гунох кардаам,
"Ва дигар лоики он нестам, ки писари ту хонда ша-
ваг; маро чун яке аз муздуронат кабул кун".
"Ва у бархоста, суи падараш равона шуд. Ва хануз
у хеле дур буд, ки падараш уро дида, рахмаш омад; ва тозон
рафта, уро ба оFуш кашиду бусид.
"Ва писар ба вай гуфт: "Эй падар! Ман пеши осмон
ва пеши ту гунох кардаам, ва дигар лоики он нестам, ки
писари ту хонда шавам".
"Аммо падар ба Fуломони худ гуфт: "Либоси бехтарине
оварда, ба у бипушонед, ва ангуштарин ба дасташ ва муза
ба пойхояш бидихед;

Назад - наверх - Далееtj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс  Боби НЎЉум(9)  Дигаргун шудани Худованд. 1. Ва ба онЉо гуфт: "Ба ростҐ ба шумо мегЎям: аз истодагон дар ин Ќо баъзе Љастанд, ки то Малакути Худоро, ки бо Ђудрат меояд, набинанд, зоиЂаи маргро нахоЉанд Ќашид". 2. Ва баъд аз шаш рЎз Исо Петрус, Яъкуб ва ЮЉанноро ЉамроЉи Худ бурд ва онЉоро танЉо ба кЎЉи баланде баровард ва дар пеши назари онЉо дигаргун шуд: 3. Либосаш дурахшон ва чун барф баЃоят сафед щуд, ки дар рЎи замин ЉеЌ шустагаре наметавонад чунон сафед кунад. 4. Ва Ильёс бо Мусо ба онЉо намоён шуда, бо Исо гуфтугЎ мекарданд. 5. Он гоЉ Петрус ба Исо гуфт: "Эй Устод! Дар ин Ќо будани мо некЎст; пас се чодар месозем: яке барои Ту, яке барои Мусо ва яке барои Ильёс". 6. Зеро намедонист, чҐ гЎяд: чунки Љаросон буданд. 7. Ва абре пайдо шуда, бар онЉо соя андохт, ва овозе аз даруни абр баромад, ки мегуфт: "Ин аст Писари МаЉбуби Ман; ўро бишнавед". 8. БаногоЉ, чун ба атрофи худ нигаристанд, касеро Ќуз Исо назди худ надиданд. 9. Чун аз кЎЉ мефуромаданд, Исо таъкид намуд, ки то Писари Одам аз мурдагон эЉьё нашавад, он чи дидаанд, ба касе нагЎянд. 10. Ва онЉо ин суханро дар ёд дошта, аз якдигар мепурсиданд, ки аз мурдагон эЉьё шудан чҐ маънҐ дорад? 11. Ва аз ў пурсиданд: "Чаро китобдонон мегЎянд, ки Ильёс бояд аввал биёяд?" 12. ў ба Ќавоби онЉо гуфт: "Дуруст аст, ки Ильёс бояд аввал биёяд ва Љама чизро соз кунад; ва Писари Одам, чунон ки дар бораи ў навишта шудааст, ранЌи бисьёр бинад ва ЉаЂир шумурда шавад; 13. "Лекин ба шумо мегЎям, ки Ильёс Љам омад ва бо вай он чи хостанд, карданд, чунон ки дар бораи вай навишта шудааст". Шифо ёфтани девона. 14. Чун назди шогирдонаш омад, мардуми бисьёрро гирди онЉо дид, ва китобдононро, ки бо онЉо мубоЉиса мекарданд. 15. ДарЉол тамоми мардум, чун ўро диданд, дар Љайрат монданд ва давон-давон омада, ба ў салом доданд. 16. ў аз китобдонон пурсид: "Бо инЉо чҐ мубоЉиса мекунед?" 17. Яке аз байни мардум ба Ќавоб гуфт: "Эй Устод! Писари худро назди Ту овардам, ки рЎЉе гунг дорад: 18. "Њар Ќо, ки вайро бигирад, ба замин мезанад, вай кафк бароварда, дандонЉо бо Љам месояд ва карахт мешавад; ба шогирдони Ту гуфтам, ки онро берун кунанд, натавонистанд". 19. ў ба Ќавоби вай гуфт: "Эй насли беимон! То кай бо шумо бошам? То ба кай шуморо тоЂат кунам? Вайро назди Ман биёред". 20. Вайро назди ў оварданд. Чун ўро дид, рЎЉ вайро ба ларза андохт; вай ба замин афтода ва Ѓел зада, кафк баровард. 21. Ва аз падари вай пурсид: "Кай боз ба ин Љолат гирифтор аст?" Гуфт: "Аз кЎдакҐ; 22. "БорЉо вайро дар оташ ва дар об афканд, то вайро Љалок кунад; лекин, агар метавонҐ, ба мо раЉм кун ва ёрҐ расон". 23. Исо ба вай гуфт: "Агар имон оварда тавонҐ, барои имондор Љама чиз имконпазир аст". 24. ДарЉол падари кЎдак фарьёд зада, гирьякунон гуфт: "Имон меоварам, эй Худованд! Ба беимонии ман мадад кун". 25. Чун Исо дид, ки мардум сЎяш шитоб мекунанд, рЎЉи палидро мазаммат намуда, гуфт: "Эй рЎЉи гунг ва кар! Ба ту амр мефармоям, ки аз вай берун рав ва дигар дохили вай нашав". 26. Пас бонг зада, вайро сахт ба ларза андохта, берун рафт; вай монанди мурда гашт, ба тавре ки бисьёр касон гуфтанд, ки вай мурдааст. 27. Лекин Исо дасташро гирифта бархезонд; вай ба по истод. 28. Ва чун ба хона даромад, шогирдонаш аз ў ба танЉоҐ пурсиданд: "Чаро мо онро берун карда натавонистем?" 29. Ба онЉо гуфт: "Ин Ќинс ба ЉеЌ ваЌЉ берун намеравад, Ќуз ба дуо ва рЎза". Исо бори дуюм мамот ва эЉьёи Худро пешгЎҐ мекунад. 30. Ва аз он Ќо равона шуда, аз Ћалил мегузаштанд; ва ў намехост, ки касе ўро бишиносад. 31. Зеро шогирдони Худро таълим дода мегуфт, ки Писари Одам ба дасти одамон таслим карда хоЉад шуд, ва ўро хоЉанд кушт; чун кушта шуд, пас аз се рЎз эЉьё хоЉад шуд. 32. Лекин онЉо ин суханро нафаЉмиданд ва тарсиданд, ки аз ў бипурсанд. Иззатталабии шогирдон. 33. Ба Кафарнахум омад; чун дар хона буд, аз онЉо пурсид: "Дар роЉ бо якдигар дар чҐ хусус муЉокима мекардед?" 34. ОнЉо хомЎш монданд, чунки дар роЉ бо якдигар муЉокима мекарданд, ки кист бузургтар. 35. ў нишаста, он дувоздаЉро наздаш хонд ва ба онЉо гуфт: "Њар кҐ мехоЉад нахустин бошад, вопасин ва хизматгори Љама шавад". 36. Пас кЎдакеро гирифта, дар миёни онЉо ба по гузошт ва, дар оЃЎш кашида, ба онЉо гуфт: 37. "Њар кҐ яке аз ин гуна кЎдаконро ба исми Ман кабул кунад, вай Маро Ђабул мекунад; ва Љар кҐ Маро Ђабул кунад, вай на Маро, балки Фиристандаи Маро Ђабул мекунад". Рашки сохтаи шогирдон. 38. Он гоЉ ЮЉанно гуфт: "Эй Устод! Мо касеро дидем, ки ба исми Ту девЉоро берун мекард, лекин моро пайра⥠намекард, ва мо вайро манъ кардем, чунки моро пайра⥠намекард". 39. Исо гуфт: "Вайро манъ накунед; зеро ЉеЌ касе нест, ки ба исми Ман мЎъЌиза бинмояду ба зудҐ дар ЉаЂЂи Ман бад гуфта тавонад. 40. "Зеро Љар кҐ зидди мо нест, бо мост. 41. "Ва Љар кҐ ба исми Ман шуморо, аз он рЎ ки пайрави МасеЉ Љастед, косаи обе бинЎшонад, ба ростҐ ба шумо мегЎям, мукофоти худро зоеъ нахохад кард. ОгоЉонидан аз васваса. 42. "Ва Љар кҐ яке аз ин тифлонро, ки ба ман имон меоваранд, ба васваса андозад, барои вай беЉтар аст, ки санги осиёе бар гарданаш овехта, вайро дар баЉр афкананд. 43. "Ва агар дастат туро ба васваса андозад, онро бибур: барои ту беЉтар аст, ки маъюб шуда ба Љаёт дароҐ, аз ин ки бо ду даст ба дЎзах равона шавҐ, дар оташе ки хомЎшнашаванда аст, 44. "Ки дар он Ќо кирми онЉо намемирад, ва оташ хомЎш намешавад. 45. "Ва агар поят туро ба васваса андозад, онро бибур: барои ту беЉтар аст, ки ланг шуда ба Љаёт дароҐ, аз ин ки бо ду по дар дЎзах андохта шавҐ, дар оташе ки хомЎшнашаванда аст, 46. "Ки дар он Ќо кирми онЉо намемирад, ва оташ хомЎш намешавад. 47. "Ва агар чашмат туро ба васваса андозад, онро бикан: барои ту беЉтар аст, ки якчашма шуда ба Малакути Худо дароҐ, аз ин ки бо ду чашм дар оташи дЎзах андохта шавҐ, 48. "Ки дар он Ќо кирми онЉо намемирад, ва оташ хомЎш намешавад. 49. "Зеро Љар кас бо оташ намакин хоЉад шуд, ва Љар курбон бо намак намакин хоЉад шуд. 50. "Намак хуб аст; лекин агар намак шЎр набошад, бо чҐ шумо онро ислоЉ мекунед? Пас дар худ намак бидоред, ва бо якдигар муросо кунед".


www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen