Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap

sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
Nasabnomai (3)

Назад - Старт - Далее

Таджикистан Tadschikische Flagge Tadschikistan


3
Фардои он, Яхьё Исоро дид, ки ба чониби вай меояд,
ва гуфт: "Инак Барраи Худо, ки гунохи чахонро мебардорад;
"Ин аст Он ки ман дар бораи У гуфтам, ки: "Пас аз
ман Марде меояд, ки пеш аз ман будааст, зеро ки У бар ман
мукаддам буд";
"Ман Уро намешинохтам; лекин барои он ки У ба
Исроил зохир гардад, омадам ва бо об таъмид медодам".
Ва Яхьё шаходат дода, гуфт: "Ман Рухро дидам, ки
чун кабутаре аз осмон нозил шуда, бар У карор гирифт;
"Ман Уро намешинохтам; лекин Он ки маро фиристод,
то бо об таъмид дихам, ба ман гуфт: "Бар хар кас бубинй,
ки Рух нозил шуда, бар У карор гирифт, У Хамон аст, ки бо
Рухулкудс таъмид медихад".
"Ва ман дида, шаходат додам, ки У Писари Худост".
фардои он, боз Яхьё бо ду шогирди худ истода буд.
Чун дид, ки Исо аз он чо мегузарад, гуфт: "Инак
Барраи Худо".
ДАР байни фарискён шахсе ки Никудимус ном дошт,
аз сардорони яхудиён буд.
Вай шабона назди Исо омада, гуфт: "Эй Устод! Мо
медонем, ки Ту Устоде хастй, ки аз чониби Худо омадай;
зеро муъчизотеро, ки Ту нишон медихй, хеч кас наметаво-
над нишон дихад, чуз ин ки Худо бо вай бошад".
Исо дар чавоби вай гуфт: "Ба ростй, ба ростй ба
ту мегуям: кас агар аз олами боло таваллуд наёбад, Мала-
кути Худоро дида наметавонад",
Никудимус ба У гуфт: "Уй гуна мумкин аст, ки одаме
ки пир шуда бошад, таваллуд ёбад? Оё метавонад боз ба
шиками модараш баргашта, таваллуд ёбад?"
Исо чавоб дод: "Ба ростй, ба ростй ба ту мегуям:
кас агар аз об ва Рух таваллуд наёбад, ба Малакути Худо
даромада наметавонад:
"Он чи аз чисм таваллуд меёбад, чисм аст, ва он чи
аз Рух таваллуд меёбад, рух аст.
"Аз он чи ба ту гуфтам, тааччуб накун: бояд шумо
аз олами боло таваллуд ёбед.
"Ва чунон ки Мусо дар биёбон морро боло Бардошт,
Писари Одам низ бояд ончунон боло бурда шавад,
"То хар кй ба У имон оварад, таяаф нашавад, балки
хаёти човидонй ёбад.
"Зеро Худо чахонро чунон дуст дошт, ки Писари яго-
 


Назад -  наверх - Далее


tj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс  Боби Њаштум(8)  Сер шудани 4 Љазор нафар. 1. Дар он рЎзЉо, ки боз мардуми бисьёре Ќамъ омада буданд ва барои хЎрдан чизе надоштанд, Исо шогирдони Худро пеш хонда, гуфт: 2. "Ба ин мардум дилам месЎзад, зеро ки се рЎз боз назди Ман мебошанд ва барои хЎрдан чизе надоранд; 3. "Агар онЉоро гурусна ба хонаЉошон Ќавоб диЉам, дар роЉ бемадор хоЉанд шуд, зеро ки баъзе аз онЉо аз роЉи дур омадаанд". 4. Шогирдонаш ба ў Ќавоб доданд: "Аз куЌо касе метавонад дар ин биёбон онЉоро аз нон сер кунад?" 5. Аз онЉо пурсид:"Чандто нон доред?" Гуфтанд: "Њафтто". 6. Пас Ќамоатро фармуд, ки бар замин бинишинанд; Љафт нонро гирифта, бо изЉори шукргузорҐ пора кард ва ба шогирдонаш дод, то пеши Ќамоат гузоранд; ва онЉо гузоштанд. 7. Ва чанд моЉии майда низ доштанд; онЉоро низ, баракат дода, фармуд, ки пеши Ќамоат гузоранд. 8. ОнЉо хЎрда сер шуданд; ва аз пораЉои боЂимонда Љафт сабадро пур карда бардоштанд. 9. ХЎрандагон Ђариб чор Љазор нафар буданд. Ва онЉоро Ќавоб дод. Фарисиён аломат талаб мекунанд. 10. ДарЉол бо шогирдонаш ба ЂаиЂ савор шуда, ба Људуди Далмонуто омад. 11. Фарисиён берун омада, бо ў ба мунозира даромаданд ва ўро озмуда, аломати осмонҐ аз ў талаб карданд. 12. ў, аз дил оЉе кашида, гуфт: "Чаро ин насл аломате талаб мекунад? Ба ростҐ ба шумо мегЎям: аломате ба ин насл ато нахоЉад шуд". 13. Пас онЉоро гузошта, боз ба ЂаиЂ савор шуд ва ба соЉили дигар гузашт. ОгоЉонидан аз хамиртуруши фарисиён ва Њиродус. 14. ОнЉо нон гирифтанро фаромЎш карданд ва бо худ дар ЂаиЂ Ќуз як нон надоштанд. 15. ў онЉоро огоЉ карда, гуфт: "Бохабар бошед, аз хамиртуруши фарисиён ва аз хамиртуруши Њиродус Љазар кунед". 16. ОнЉо бо якдигар муЉокима ронда, мегуфтанд: "Ин аз он сабаб аст, ки нон надорем". 17. Исо инро дарьёфта, ба онЉо гуфт: "Чаро муЉокима мекунед, ки нон надоред? Оё ЉанЎз нафаЉмидаед ва дарк накардаед? Оё то Љол дили шумо сахт аст? 18. "Чашм дореду намебинед? ГЎш дореду намешунавед? Ва дар хотир надоред? 19. "Њангоме ки панЌ нонро барои панЌ Љазор нафар пора кардам, чанд сабад пур аз пораЉо бардоштед?" Ба ў гуфтанд: "ДувоздаЉ". 20. "Ва Љангоме ки Љафт нонро барои чор Љазор нафар пора кардам, чанд сабад пур аз пораЉо бардоштед?" Гуфтанд: "Њафт". 21. Ба онЉо гуфт: "Пас чаро намефаЉмед?" Шифо ёфтани кЎр дар наздикии Байт-Сайдо. 22. Чун ба Байт-Сайдо омад, кЎреро назди ў оварда, зорҐ намуданд, ки вайро ламс кунад. 23. ў дасти кЎрро гирифта, вайро аз Ђасаба берун бурд ва ба чашмони вай туф карда, дастЉои худро бар вай гузошт ва пурсид: "Оё чизе мебинҐ?" 24. Вай назар афканда, гуфт: "Одамонро хиромон чун дарахтон мебинам". 25. Он гоЉ дастЉояшро бори дигар бар чашмони вай гузошта, фармуд, ки назар афканад. Вай шифо ёфт ва Љама чизро ба хуᥠбидид. 26. Пас вайро ба Љонааш фиристода, гуфт: "Дохили Ђасаба нашав ва дар он Ќо ба касе наЂл накун". Эътирофи Петрус. 27. Ва Исо бо шогирдонаш ба ЂасабаЉои ђайсарияи Филиппус рафт. Дар аснои роЉ аз шагирдонаш пурсид: "Мардум Маро кҐ мегЎянд?" 28. ОнЉо Ќавоб доданд: "МегЎянд, ки ЯЉьёи ТаъмиддиЉандаҐ; баъзе мегЎянд, ки ИльёсҐ; ва баъзе мегЎянд, ки яке аз пайЃамбаронҐ". 29. ў ба онЉо гуфт: "Шумо Маро кҐ мегЎед?" Петрус Ќавоб дода, гуфт: "Ту МасеЉ ЉастҐ". 30. Пас ба онЉо таъин кард, ки дар бораи ў ба ЉеЌ кас гап назананд. Исо бори аввал дар бораи уЂубатЉои Худ эълон мекунад. 31. Он гоЉ ба таълими онЉо оЃоз иамуда, гуфт, ки "Писари Одам бояд бисьёр азоб кашад ва аз тарафи пирон, саркоЉинон ва китобдонон рад карда ва кушта шавад ва пас аз се рЎз эЉье шавад". 32. Чун ин суханонро ошкоро мегуфт, Петрус ўро ба як сЎ бурда, ба эътироз кардан шурЎъ намуд. Хизматгузории ЉаЂиЂҐ. 33. Лекин ў баргашта, ба шогирдонаш нигарист ва Петрусро манъ карда, гуфт: "Эй шайтон, аз Ман дур шав, зеро ту на дар бораи амру наЉйи Худо, балки аз чизЉои инсонҐ андеша мекунҐ". 34. Пас мардумро бо шогирдонаш назди Худ хонда, гуфт. "Њар кҐ хоЉад аз аЂиби Ман биёяд, бояд хештанро инкор карда ва салиби худро бардошта, Маро пайра⥠намояд: 35. "Зеро Љар кҐ Ќони худро раЉонидан хоЉад, онро барбод медиЉад; ва Љар кҐ Ќони худро дар роЉи Ман ва ИнЌил барбод диЉад, онро мераЉонад; 36. "Зеро ба одам чҐ фоида дорад, ки агар вай тамоми дуньёро ба даст оварад ва ба Ќони худ зиён расонад? 37. "Ё ки одамизод ба ивази Ќони худ чҐ фидияе медиЉад? 38. "Зеро, Љар кҐ дар ин насли зинокор ва осҐ аз Ман ва аз суханони Ман шарм кунад, Писари Одам низ, Љангоме ки бо фариштагони муЂаддас дар Ќалоли Падари Худ меояд, аз вай шарм хоЉад кард".
www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen