Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap

sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
Nasabnomai (2)

Назад - Старт - Далее

Таджикистан Tadschikische Flagge Tadschikistan


2
чое барои онхо набуд.
Дар он сарзамин чупононе буданд, ки шабона дар
хавои кушод рамаи худро посбонй мекарданд.
Ва фариштаи Худованд бар онхо зохир гардид, ва
чалоли Худованд дар гирду пешашон дурахшид, ва онхо
баFоят харосон шуданд.
Фаришта ба онхо гуфт: "Натарсед; зеро ки муждаи
Бузурге ба шумо мерасонам, ки он барои тамоми кавм хохад
буд:
"Имруз барои шумо дар шахри Довуд Начотдиханда
таваллуд шуд, ки У Масехи Худованд аст;
"Ва ин аст аломат барои шумо: Кудакро парпечшуда
ва дар охуре хобида хохед ёфт".
Ногахон бо фаришта фавче аз лашкари осмон пайдо
шуданд, ки Худоро хамду сано хонда, мегуфтанд:
"Худоро чалол дар арши агьло,
ва осоиштагй бар замин,
ва хусни таваччух дар миёни мардум бод".
вакте ки фариштагон аз пеши онхо ва осмон сууд кар-
чанд, чупонон ба якдигар гуфтанд: "Биёед, ба Байт-Лахм
биравем ва он чиро, ки дар он чо вокеъ шудааст, ва Худо-
ванд онро ба мо хабар додааст, бубинем".
Ва бо шитоб омаданд, ва Марьям ва Юсуф ва Кудакро,
ки дар охур хобида буд, ефтанд.
Ва чун диданд, он суханеро, ки ба онхо дар бораи Ин
Кудак гуфта шуда буд, накл карданд.
Ва хамаи онхое ки шуниданд, аз он чи чупонон ба
онхо какл карданд, мутааччиб шуданд.
Ва Марьям хамаи ин суханонро дар дили худ чо дода,
нигох медошт.
Ва чупонон баргашта, Худоро хамду сано мехонаданд
ва ситоиш мекарданд барои хамаи он чизхое ки шунида ва
дида буданд, чунон ки ба онхо гуфта шуда буд.
Вакте ки дар хаштрузагй Уро хатна карданд, ба У
Исо ном доданд, чунон ки фаришта Уро, пеш F он ки дар
шикам пайдо шапад, номида буд.
Ва Кудак калон шуда, рухаш кавй мегашт ва аз хик-
мат пур мешуд, ва файзи Худо бар У буд.
Инчунин вакте ки У дувоздахсола буд, онхо аз руи
таомули ид ба Ерусалим омаданд,

Назад -  наверх - Далееtj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс   Боби Њафтум(7)   АЉкоми Худо аз ЂоидаЉои инсонҐ болотар аст. 1. Фарисиён ва баъзе китобдонон, ки аз Ерусалим омада буданд, назди ў Ќамъ шуданд; 2. Ва чун диданд, ки баъзе шогирдони ў бо дастЉои нопок, яъне ношуста, нон мехЎранд, сарзаниш карданд. 3. Зеро ки фарисиён ва Љамаи яЉудиён ба ривоятЉои муршидон пайра⥠намуда, то дастЉои худро бодиЂЂат нашЎянд, хЎрок намехЎранд; 4. Ва чун аз бозорЉо оянд, то нашЎянд, чизе намехЎранд. Ва бисьёр расмЉои дигар Љаст, ки нигоЉ медоранд: монанди шустани пиёлаЉо, кЎзаЉо ва курсиЉо. 5. Пас фарисиён ва китобдонон аз ў пурсиданд: "Чаро шогирдони Ту ба ривоятЉои муршидон пайра⥠намекунанд, балки бо дастЉои ношуста нон мехЎранд?" 6. ў ба онЉо Ќавоб дода гуфт: "Ишаъё дар бораи шумо, эй риёкорон, некЎ пайЃом додааст, чунон ки навишта шудааст: "Ин мардум бо лабони худ Маро парастиш мекунанд, лекин дилашон аз Ман дур аст; 7. "Пас Маро бар абас парастиш мекунанд, зеро ки таълимоту аЉкоми инсониро таълим медиЉанд". 8. "Зеро шумо Љукми Худоро як сЎ гузошта, ривоятЉои инсониро, монанди шустани кЎзаЉо ва пиёлаЉо, нигоЉ медоред ва бисьёр расмЉои дигарро ба Ќо меоваред". 9. Ва ба онЉо гуфт: "Оё хуб аст, ки шумо Љукми Худоро ботил мекунед, то ки ривояти худро риоя намоед? 10. "Зеро Мусо гуфтааст: "Падару модари худро иззат намо"; ва: "Њар кҐ падар ё модари худро дашном диЉад, албатта Љалок гардад". 11. "Лекин шумо мегЎед: "Њар гоЉ касе ба падар ё модари худ гЎяд: "Он чи аз ман нафъ ёбҐ, Ђурбон, яъне Љадия барои Њудост"",- 12. "Ва баъд аз ин намегузоред, ки вай ба падар ё модари худ ягон чиз кунад, 13. "Дар айни Љол каломи Худоро бо ривояти худ, ки ЌорҐ сохтаед, бартараф менамоед; ва бисьёр расмЉои монанди инро ба Ќо меоваред". Одамро ба Љузури Худо ЌҐ палид мекунад. 14. Ва он Ќамоатро назди худ даъват намуда, гуфт: "Њама ба Ман гЎш диЉед ва бифаЉмед. 15. "Чизе нест, ки аз берун ба даруни одам даромада, вайро палид карда тавонад; балки чизе ки аз дарунаш баромада бошад, одамро палид мекунад. 16. "Њар кҐ гЎши шунаво дорад, бишнавад!" 17. Ва чун аз назди Ќамоат ба хона даромад, шогирдонаш маънии ин масалро аз ў пурсиданд. 18. ў ба онЉо гуфт: "Оё шумо низ чунин бефаЉм Љастед? Оё намедонед, ки Љар чизе аз берун ба даруни одам дарояд, наметавонад вайро нопок кунад? 19. "Зеро ба даруни дилаш намедарояд, балки ба шикамаш меравад ва аз он хориЌ мешавад, ва ба ин сурат Љар хЎрок пок мегардад". 20. Баъд гуфт: "Он чи аз одам берун ояд, одамро нопок месозад; 21. "Зеро ки аз даруни дили одам хаёлоти бад, зино, фисЂ, катл, 22. "ДуздҐ, тамаъ, кина, макр, Љирс, чашми бад, куфр, Ѓурур ва ЌаЉолат пайдо мешавад. 23. "Тамоми ин чизЉои бад аз дарун пайдо шуда, одамро палид мекунад". Исо ва зане ки аз ФиниЂияи Сурия буд. 24. Ва аз он Ќо равона шуда, ба худуди СЎр ва СидЎн расид; ва ба хонае даромада, нахост, ки касе ўро шиносад; лекин натавонист пинЉон монад. 25. Зеро зане ки духтараш рЎЉи палид дошт, хабари ўро шунид ва Љамон дам омада, пеши пои ў афтод; 26. Ва он зан юнонҐ, аз аЉли ФиниЂияи Сурия буд; ва аз ў илтимос намуд, ки девро аз духтараш берун кунад. 27. Лекин Исо ба вай гуфт: "Бигзор аввал бачагон сер шаванд; зеро нони бачагонро гирифта, пеши сагон партофтан хуб нест". 28. Зан Ќавоб дода гуфт: "Оре, Худовандо; лекин сагон низ пасмондаЉои бачагонро зери суфра мехЎранд". 29. Ба вай гуфт: "Аз барои ин сухан бирав, ки дев аз духтарат берун шуд". 30. Чун зан ба хонаи худ омад, девро беруншуда ва духтарро бар бистар хуфта ёфт. Касе ки гЎши кар ва лакнати забон дошт, шифо ёфт. 31. Боз аз Људуди СЎр ва СидЎн баромада, ў ба воситаи Људуди Декаполис сЎи баЉри Ћалил равона шуд. 32. Назди ў якеро оварданд, ки гЎши кар ва лакнати забон дошт, ва илтимос карданд, ки даст бар вай гузорад. 33. Вайро аз миёни Ќамоат ба хилват бурда, ангушти Худро дар гЎшЉои вай ниЉод ва туф карда, забонашро ламс кард; 34. Ва ба осмон нигариста, оЉе кашид ва ба вай гуфт: "ИфатаЉ", яъне: "Воз шав". 35. ДарЉол гЎшЉояш кушода ва гиреЉи забонаш яла шуда, ба дурустҐ сухан гуфт. 36. Ва ба онЉо таъин кард, ки ба касе хабар надиЉанд. Лекин Љар чанд ба онЉо манъ мекард, онЉо бештар овоза мекарданд. 37. Ва баЃоят Љайрон монда, мегуфтанд: "Њар корро наЃз мекунад: карЉоро шунаво ва гунгЉоро гЎё мегардонад".
www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen