Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap
sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
Nasabnomai (1) Далее

Таджикистан Tadschikische Flagge Tadschikistan


НАСАБНОМАИ Исои Масех, Писари Довуд,
Писари Иброхим.

1
Пас, хамаи наслхо аз Иброхим то Довуд чордах насл
аст ; ва аз Довуд то чалои Бобил чордах насл аст ; ва аз чалои
Бобил то Масех чордах насл аст.
Ва дар мохи шашум фаришта Чаброил аз чониби
Худо ба Носира ном шахри Чалил фиристода шуд
Назди бокирае ки номзади Юсуф ном марде аз хо-
надони Довуд буд ; ва номи он бокира Маръям буд.
Ва фаришта назди вай даромада, гуфт : "Салом бар
Ту, эй пурфайз ! Худованд бо туст ; ту дар миёни занон
муборак хастй".
Аммо вай уро дида, аз суханонащ музтариб шуд ва
дар дили худ гуфт, ки ин чй саломе бошад.
Ва фаришта ба вай гуфт: "Эй Марьям, натарс, зеро
ки ту назди Худо файз ёфтай;
Ва инак, хомила шуда, Писаре хохй зоид, ва Уро
Исо хохй номид;
"Ва У бузург хохал буд ва Писари Хакки Таоло номида
хохал шуд; ва Худованд Худо тахти падараш Довудро ба
У хохал дод;
"Ва у бар хонадони Яъкуб то абад салтанат хохал ронд,
ва салтанати У интихо нахохад дошт".
Марьям ба фаришта гуфт: "Ин чй гуна мешавад,
дар сурате ки мак бокира хастам?"
Фаришта дар чаваби вай гуфт: "Рукулкудс бар ту
хохад омад, ва куввати Хакки Таоло бар ту соя хохад афканд;
бинобар ин он мавлуди Мукаддас хам Писари Худо номида
хохад шуд;
Ва Марьям гуфт: "Чони ман Худовандро ситоиш
мекунад,
"Ва рухи ман аз Худои Начотдихандаи ман ба
вачд омад,
"Ки У бар фурутании канизи Худ назар кардааст;
зеро ки минбаъд хамаи наслхо маро хушбахт хоханд хонд;
"Зеро ки он Кодир чизи бузурге барои ман ба амал
овард, ва исми У мукаддас аст,
"Ва мархамати У насл ба насл барои касонест, ки аз
У метарсанд;
Ва Писари нахустини худро зоид, ва Уро парпеч
кард, ва Уро дар охуре хобонид, чунки дар мусофирхона


Назад -  наверх - Далее


tj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс   Боби Шашум (6) Исо аз нав дар Носира. 1. Аз он Ќо баромада, ба зодгоЉи худ омад, ва шогирдонаш аз аЂиби ў омаданд. 2. Чун рЎзи шанбе расид, дар куништ ба таълим додан оЃоз намуд, ва бисьёр шунавандагон дар Љайрат монда, мегуфтанд: "Аз куЌост дар ў ин чизЉо? ЧҐ Љикматест, ки ба ў ато шудааст, ки чунин мЎъЌизот аз дасти ў содир мегардад? 3. "Оё ин Љамон наЌЌор нест, ки писари Марьям ва бародари Яъкуб, ЙЎсе, ЯЉудо ва ШимъЎн аст? Оё хоЉарони ў ин Ќо дар байни мо намебошанд?" Ва дар ЉаЂЂи ў ба васваса меафтоданд. 4. Лекин Исо ба онЉо гуфт: "ПайЃамбар беЂадр набошад, Ќуз дар зодгоЉи худ ва дар байни хешовандон ва дар хонаи худ". 5. Ва дар он Ќо ЉеЌ мЎъЌиза нишон дода натавонист, Ќуз он ки дастЉояшро бар чанд беморе ниЉода, онЉоро шифо дод. 6. Ва аз беимонии онЉо дар Љайрат афтод. Дар деЉоти он музофот гашта, таълим медод. Исо 12 шогирдонро мефиристад, то ки мавъиза намоянд ва шифо диЉанд. 7. Пас он дувоздаЉро назди Худ хонда, ба чуфт-Ќуфт фиристодани онЉо оЃоз намуд ва ба онЉо бар арвоЉи палид Ђудрат дод. 8. Ва фармуд, ки барои роЉ ЉеЌ чизе бо худ, Ќуз асое, нагиранд: на тЎрбае, на ноне, на пуле дар камарбанд, 9. Балки чоруЂе дар по кашанд ва ду пероЉан дар бар накунанд. 10. Ва ба онЉо гуфт: "Њар Ќо, ки ба хонае даромадед, то ваЂти сафар кардан дар он Ќо бимонед. 11. "Ва Љар Ќо, ки шуморо Ђабул накунанд ва ба сухани шумо гЎш надиЉанд, аз он Ќо берун рафта, Ѓубори пойЉои худро биафшонед, то шаЉодате бар онЉо гардад. Ба ростҐ ба шумо мегЎям: Љолати СадЎм ва АмЎро дар рЎзи доварҐ аз он шаЉр саЉлтар хоЉад буд". 12. ОнЉо равона шуда, ба мавъиза кардан оЃоз намуданд, ки бояд тавба кард; 13. Бисьёр девЉоро берун карданд ва бисьёр беморонро равЃан молида шифо доданд. ђатли ЯЉьёи ТаъмиддиЉанда. 14. Чун подшоЉ Њиродус шунид, - зеро номи ў шЎЉрат ёфта буд, - гуфт, ки ЯЉьёи ТаъмиддиЉанда аз мурдагон эЉьё шудааст, ва аз ин сабаб мЎъЌизот аз вай ба зуЉур меояд. 15. Баъзе мегуфтанд, ки ин Ильёс аст. Аммо баъзе мегуфтанд, ки ин пайЃамбар аст ё чун яке аз пайЃамбарон. 16. Лекин Њиродус, чун шунид, гуфт. "Ин Љамон ЯЉьёст, ки ман сарашро аз тан Ќудо кардам; вай аз мурдагон эЉьё шудааст". 17. Зеро Њиродус одам фиристода, ЯЉьёро дастгир карда ба зиндон андохта буд, ба хотири Њиродия зани Филиппус бародараш, ки вайро ба никоЉи худ дароварда буд. 18. Зеро ЯЉьё ба Њиродус гуфта буд: "Зани бародари худро ба никоЉ даровардани ту раво нест". 19. Пас Њиродия ба ЯЉьё кина баста буд ва меЉост Ўро ба Ђатл расонад, лекин наметавонист. 20. Зеро ки Њиродус аз ЯЉьё метарсид, вайро марди одилу муЂаддас медонист ва рЎихотир мекард; ба гапаш гЎш дода, бисьёр музтариб мешуд ва суханонашро ба хушҐ мешунид. 21. Фурсате расид, ки Њиродус ба муносибати рЎзи таваллуди худ барои мансабдорони худ, ба мириЉазорон ва калонтарони Ћалил базме орост, - 22. Ва Духтари Њиродия ба базм даромада раЂсид, Њиродус ва ононеро, ки ЉамроЉаш нишаста буданд, шод намуд. ПодшоЉ ба духтар гуфт: "Њар чҐ мехоЉҐ, аз ман талаб кун, онро ба ту бидиЉам". 23. Ва Ђасам ёд кард, ки "Šар чҐ аз ман талаб кунҐ, Љатто нисфи Ђаламрави ман бошад Љам, ба ту медиЉам". 24. Духтар берун рафта, аз модари худ пурсид, ки "чҐ талаб кунам?" Модараш Ќавоб дод: "Каллаи ЯЉьёи ТаъмиддиЉандаро". 25. Вай дарЉол назди подшоЉ шитофт ва гуфт: "МехоЉам каллаи ЯЉьёи ТаъмиддиЉандаро Љамин дам дар табаЂе ба ман Љадия кунҐ". 26. ПодшоЉ басе Ѓамгин шуд; лекин барои поси савгандаш ва ба хотири ононе ки ЉамроЉаш нишаста буданд, хоЉиши вайро рад кардан нахост. 27. ДарЉол подшоЉ Ќаллодеро фиристода, фармуд, ки каллаи вайро биёрад; 28. Ћаллод рафта, дар зиндон каллаи вайро аз тан Ќудо кард ва бар табаЂе ниЉода овард ва ба духтар дод, ва духтар онро ба модари худ дод. 29. Чун шогирдонаш шуниданд, омада, Ќасади вайро бардошта бурданду гЎр карданд. Баргаштани 12 Љаввориён. 30. Њаввориён назди Исо Ќамъ омада, Љар он чиро, ки ба Ќо оварда ва таълим дода буданд, ба ў наЂл карданд. 31. ў ба онЉо гуфт: "Шумо ба танЉоҐ ба ягон Ќои хилват биравед ва каме истироЉат кунед". Зеро омаду рафт чунон бисьёр буд, ки фурсати нон хЎрдан Љам надоштанд. Сер шудани пану Љазор мард. 32. Пас ба танЉоҐ бо ЂаиЂ ба Ќои хилват равона шуданд. 33. Чун мардум онЉоро равона диданд, бисьёре онЉоро шинохтанд; аз Љамаи шаЉрЉо пиёда ба он сЎ шитофтанд ва аз онЉо пеш гузашта, назди ў Ќамъ шуданд. 34. Исо берун омада, анбЎЉи мардумро дид ва ба онЉо раЉмаш омад, зеро онЉо мисли гЎсфандоне буданд, ки чЎпон надоштанд; ва онЉоро бисьёр таълим додан гирифт. 35. Азбаски ваЂт хеле гузашта буд, шогирдонаш назди ў омада гуфтанд: "Ин Ќо Ќои хилват аст, ваЂт Љам дер шуд; 36. "ИнЉоро Ќавоб деЉ, то ки ба Ђасабаю деЉоти ин музофот рафта, барои худ ноне бихаранд; зеро ки хеЌ хЎроке надоранд". 37. ў дар Ќавобашон гуфт: "Шумо ба онЉо хЎрок диЉед". Ба ў гуфтанд: "Магар мо рафта, ба дусад динор нон бихарем ва барои хЎрдани онЉо диЉем?" 38. Аз онЉо пурсид: "Чандто нон доред? Рафта бинед". Онхо дарьёфта, гуфтанд: "ПанЌ нон ва ду моЉҐ". 39. Он гоЉ фармуд, ки Љамаро даста-даста бар сабза шинонанд. 40. Пас Ђатор-Ђатор, саднафара ва панЌоЉнафара нишастанд. 41. ў панЌ нону ду моЉиро гирифт ва ба осмон нигариста, баракат дод ва нонро пора карда, ба шогирдонаш дод, то пеши Ќамоат гузоранд; ду моЉиро низ ба Љамаи онЉо таЂсим кард. 42. Њама хЎрданду сер шуданд; 43. Ва аз пораЉои нон ва моЉҐ дувоздаЉ сабадро пур карда бардоштанд; 44. ХЎрандагони нон таЂрибан панЌ Љазор мард буданд. Исо бар баЉр Ђадам мезанад. 45. ДарЉол ў шогирдонашро фармуд, ки ба ЂаиЂ савор шуда, пеш аз ў ба он соЉил сЎи Байт-Сайдо равона шаванд, то ў мардумро Ќавоб диЉад. 46. Ва чун онЉоро Ќавоб дод, барои дуо гуфтан бар фарози кЎЉе баромад. 47. ШомгоЉон ЂаиЂ ба миёнаи баЉр расида буд, ва ў танЉо бар хушкҐ буд. 48. Ва онЉоро дар рондани ЂаиЂ бемаЌол дид, зеро ки боди мухолиф мевазид; наздики поси чоруми шаб бар баЉр Ђадам зада назди онЉо омад, ва мехост аз онЉо бигзарад. 49. ОнЉо чун ўро диданд, ки бар баЉр Ђадам мезанад, гумон карданд, ки ин шабаЉ аст, ва фарьёд заданд. 50. Зеро ки Љама ўро дида, Љаросон шуданд. ДарЉол ў ба онЉо хитоб карда, гуфт: "Ором бошед; ин Манам, Љаросон нашавед". 51. Ва назди онЉо ба ЂаиЂ даромад; бод низ сокит шуд. Ва онЉо бениЉоят дар Љайрат афтоданд ва тааЌЌуб карданд. 52. Зеро ки мЎъЌизаи нонро дарк накарда буданд, чунки дилашон сахт буд. Исо назди баЉри Ћинесор шифо медиЉад. 53. Ва аз баЉр гузашта, ба сарзамини Ћинесор омаданд ва лангар андохтанд. 54. Чун аз ЂаиЂ баромаданд, дарЉол мардум ўро шинохтанд. 55. Ва сар то сари он музофот шитофтанд ва беморонро бар тахтаЉо ниЉода, ба Љар Ќо, ки мешуниданд ў он Ќост, меоварданд. 56. Ва ба Љар чо, ки ў ба ЂасабаЉо ё шаЉрЉо ё деЉкадаЉо меомад, беморонро дар сари гузар мегузоштанд ва аз ў илтимос менамуданд, ки фаЂат домани Ќомаи ўро ламс кунанд; ва Љар кҐ ламс кард, шифо ёфт.

www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen