Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   

ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс Tadschikische Flagge
ИНЧИЛ БАШОРАТ: Инчили маркус
Bibel - Neues Evangelium - nach Markus

ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс   Боби (1-16).pdf

tj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia

Боби якум(1)

  1.Ибтидои ИнЌили Исои МасеЉ, Писари Худо, 2. Чунон ки дар суЉафи анбиё навишта шудааст: "Инак, ман Ђосиди Худро пешопеши ту мефиристам, то роЉи туро пеши ту муЉайё кунад".  3. "Овози нидокунандае дар биёбон: роЉи Худовандро тайёр кунед, тариЂи Ўро рост кунед".  4. ЯЉьёи таъмиддиЉанда дар биёбон зоЉир шуд ва барои омурзиши гуноЉЉо таъмиди тавбаро мавъиза мекард.  5. Тамоми мардуми сарзамини яЉудо ва сокинони ерусалим берун омада, назди вай мерафтанд ва ба гуноЉЉои худ иЂрор шуда, дар рЎди Ўрдун аз вай таъмид меёфтанд.  6. ЯЉьё либосе аз пашми шутур дар бар ва камарбанде аз чарм дар камар дошт, малах ва асали ёбоҐ мехЎрд.  7. Ва мавъиза карда, мегуфт: "Аз паси ман тавонотар аз ман меояд, ва ман сазовори он нестам, ки хам шуда, даволи пойафзоли Ўро воз кунам;  8. "Ман шуморо бо об таъмид додам, лекин Ў шуморо бо рЎЉулЂудс таъмид хоЉад дод". 9. Дар он айём чунин воЂеъ шуд, ки исо аз носираи Ќалил омада, дар Ўрдун аз яЉьё таъмид ёфт. 10. Чун аз об баромад, дарЉол осмонро дид, ки шикофта аст, ва рЎЉро, ки монанди кабЎтаре бар Ў нозил мешавад. 11. Ва овозе аз осмон даррасид: "Ту писари маЉбуби ман ЉастҐ, Љусни таваЌЌЎЉи ман бар туст". 12. Пас аз он фавран рЎЉ Ўро ба биёбон бурд. 13. Ва Ў чиЉил рЎз дар биёбон буд, ва шайтон Ўро меозмуд; бо даррандагон рЎз мегузаронд, ва фариштагон Ўро парасторҐ мекарданд. 14. Пас аз он ки яЉьё таслим карда шуд, исо ба Ќалил омад ва инЌили малакути худоро мавъиза кард, 15. Ки ваЂт расидааст ва малакути худо наздик аст:"Тавба кунед ва ба инЌил имон оваред". 16. Ва чун аз канори баЉри Ќалил мегузашт, шимъЎн ва бародараш андриёсро дид, ки дар баЉр тЎр меандохтанд, зеро ки сайёди моЉҐ буданд. 17. Ва исо ба онЉо гуфт: "Маро пайра⥠кунед, ва ман шуморо сайёди мардум гардонам". 18. ДарЉол онЉо тЎри худро монда, аз паи Ў равона шуданд. 19. Чун аз он Ќо каме пеш рафт, яъЂуб ибни забдой ва бародари вай юЉанноро дид, ки дар ЂаиЂ тЎрЉои худро таъмир мекунанд, 20. Ва дарЉол онЉоро даъват намуд. ОнЉо падари худ забдойро дар ЂаиЂ бо коргарон гузошта, аз паи Ў равона шуданд. 21. Ва онЉо ба кафарнаЉум омаданд; ва дере нагузашта Ў дар рЎзи шанбе ба куништ даромада, ба таълим додан шурЎъ намуд. 22. Њама аз таълими Ў дар Љайрат монданд, зеро ки онЉоро Љамчун соЉибЂудрат таълим медод, на Љамчун китобдонон. 23. Дар куништи онЉо касе буд, ки рЎЉи палид дошт, ва якбора фарьёд зада, гуфт: 24. "Туро бо мо чҐ кор аст, эй исои носирҐ? Ту барои нест кардани мо омадаҐ! Ман медонам, ки ту кистҐ, эй Ђуддуси худо!" 25. Исо вайро манъ карда, гуфт: "ХомЎш шав ва аз вай берун ой!" 26. РЎЉи палид вайро ба ларза андоЉта, бо овози баланд фарьёд заду аз вай берун шуд. 27. Њама ба воЉима афтоданд, ба дараЌае ки аз якдигар мепурсиданд: "Ин чист? Ин чЎ таълимоти навест, ки Ў ба арвоЉи палид низ боЂудратона амр мефармояд, ва онЉо ба Ў итоат мекунанд?" 28. Ва овозаи Ў зуд дар тамоми сарзамини Ќалил паЉн шуд. 29. Ва аз куништ баромада, дарЉол бо яъЂуб ва юЉанно ба хонаи шимъЎн ва андриёс омаданд. 30. МодарарЎси шимъЎн дар Љолати табларза хобида буд; ва дарЉол Ўро аз ин Љолати вай хабардор карданд. 31. Ва Ў наздик шуда, аз дасти вай гирифту бархезонд; табларзаи вай дарЉол нест шуду вай ба парастории онЉо машЃул гашт. 32. БегоЉҐ, ки офтоб фурЎ рафта буд, Љамаи беморон ва девонагонро назди Ў оварданд. 33. Ва тамоми аЉли шаЉр пеши дари хона гирд омаданд. 34. Ва Ў бисьёр касонро, ки ба касалиЉои гуногун гирифтор буданд, шифо бахшид ва бисьёр девЉоро берун кард ва намонд, ки девЉо сухан ронанд, зеро ки масеЉ будани Ўро медонистанд. 35. ПагоЉҐ, хеле бармаЉал хеста, берун рафт ва ба хилватгоЉе расида, дар он Ќо дуо гуфт. 36. ШимъЎн ва касоне ки наздаш буданд, аз паи Ў шитофтанд; 37. Чун Ўро ёфтанд, гуфтанд: "Њама туро меЌЎянд". 38. ў ба онЉо гуфт: "Ба деЉоту шаЉрЉои наздик биравем, то ки ман дар он Ќо низ мавъиза кунам, зеро ки ман барои Љамин омадаам". 39. Ва Ў дар тамоми Ќалил дар куништЉои онЉо мавъиза менамуд ва девЉоро берун мекард. 40. Махавие назди Ў омада, зорҐ кард ва зону зада гуфт: "Агар хоЉҐ, метавонҐ маро пок кунҐ". 41 Исоро бар вай раЉм омад, дасти худро дароз карда, вайро ламс намуд ва гуфт: "МехоЉам, пок шав!" 42. Баъд аз Љамин сухан махав дарЉол аз баданаш нест шуду вай пок гардид. 43. Ва ба вай чашм ало карда, дарЉол аз Худ дур намуд 44. Ва ба вай гуфт: "ЗинЉор, ба касе чизе магЎ, балки рафта худро ба коЉин нишон деЉ ва ба бадали пок шудани худ он чи мусо фармудааст, таЂдим кун, то ба онЉо шаЉодате гардад". 45. Лекин вай берун рафта, ин воЂеаро овоза ва наЂл кардан гирифт, ба дараЌае ки Ў дигар ошкоро ба шаЉр даромада наметавонист, балки берун аз шаЉр, дар ЌойЉои хилват рЎз мегузаронд. Ва мардум аз Љар сЎ назди Ў меомаданд.

Боби дуюм(2)

  1. Пас аз чанд рЎз Ў боз ба кафарнаЉум омад; овоза шуд, ки Ў дар хона аст. 2. ДарЉол мардуми бисьёр Ќамъ омаданд, ба андозае ки назди дари хона низ дигар Ќой набуд; ва Ў ба онЉо сухан мегуфт. 3. Ва назди Ў бо мафлуЌе омаданд, ки вайро чор кас бардошта буданд; 4. Ва чун ба сабаби бисьёрии мардум ба Ў наздик омада натавонистанд, боми он Ќоеро, ки Ў буд, кушода шикоф карданд ва бистареро, ки мафлуЌ дар болояш хобида буд, поён фуроварданд. 5. Чун исо имони онЉоро дил, ба мафлуЌ гуфт: "Эй фарзанд, гуноЉЉои ту омурзида шуд". 6. Баъзе китобдонон, ки дар он Ќо нишаста буданд, дар дили худ андеша доштанд, 7. Ки " чаро Ў ин тавр куфр мекунад? Ћуз худои ягона кист, ки гуноЉЉоро омурзида тавонад?" 8. Исо дарЉол бар тибЂи рЎЉи худ дарьёфт, ки онЉо чунин андеша доранд, ва ба онЉо гуфт: "Барои чҐ дар дили худ ин тавр андеша доред? 9. "Кадомаш осонтар аст: ба мафлуЌ гуфтани он ки "гуноЉЉои ту омурзида шуд", ё гуфтани он ки "бархез, бистари худро бардор ва равона шав"? 10. "Лекин то бидонед, ки писари одам дар рЎи замин Ђудрати омурзидани гуноЉЉоро дорад", - ба мафлуЌ гуфт: 11. "Ба ту мегЎям: бархез, бистари худро бардор ва ба хонаи худ равона шав". 12. Вай дарЉол бархост ва бистари худро бардошта, дар пеши назари Љама равона шуд, ба тавре ки Љама Љайрон шуданд ва худоро сипоскунон гуфтанд: "Мисли инро Љаргиз надидаем". 13. Ба боз ба канори баЉр рафт; мардум ба назди Ў омаданд, ва Ў онЉоро таълим медод. 14. Њангоми рафтанаш ле⥠ибни халфойро дид, ки дар боЌгоЉ нишастааст, ва ба вай гуфт: "Аз паи ман биё". Вай бархоста, аз паи Ў равона шуд. 15. Ва Љангоме ки Ў дар хонаи вай нишаста буд, бисьёре аз боЌгирон ва гуноЉкорон низ бо исо ва шогирдонаш менишастанд; зеро ки бисьёр буданд, ва Ўро пайра⥠менамуданд. 16. Чун китобдонон ва фарисиён диданд, ки Ў бо боЌгирон ва гуноЉкорон хЎрок мехЎрад, ба шогирдонаш гуфтанд: "Чаро Ў бо боЌгирон ва гуноЉкорон мехЎраду менЎшад?" 17. Исо ин гапро шунида, ба онЉо гуфт: "На тандурустон, балки беморон ба табиб ЉоЌат доранд. Ман омадаам, ки на одилонро, балки гуноЉкоронро ба тавба даъват кунам". 18. Шогирдони яЉьё ва фарисиён рЎза медоштанд. Ва назди Ў омада гуфтанд: "Чаро шогирдони яЉьё ва фарисиён рЎза медоранду шогирдони ту рЎза намедоранд?" 19. Исо ба онЉо гуфт: "Оё аЉли кЎшки никоЉ, модоме ки домод бо онЉост, рЎза дошта метавонанд? То даме ки домод бо онЉост, наметавонанд рЎза доранд; 20. "Лекин айёме хоЉад расид, ки домод аз онЉо гирифта шавад, ва дар он айём рЎза хоЉанд дошт. 21. "ЊеЌ кас ба Ќомаи кЎЉна аз матои нав ямоЂ намемонад: зеро ямоЂи нав аз чизи кЎЉна Ќудо шуда, Ќои даридаи он боз Љам бадтар мешавад. 22. "Ва ЉеЌ кас шароби навро ба машки кЎЉна намеандозад: зеро шароби нав машкро медарад; шароб Љам мерезад, машк Љам талаф мешавад; балки шароби навро дар машки нав андохтан лозим аст". 23. Ва чунин воЂеъ шуд, ки Ў рЎзи шанбе аз киштзор мегузашт, ва шогирдонаш дар аснои роЉ ба хЎшачинҐ сар карданд. 24. Фарисиён ба Ў гуфтанд: "Бубин, онЉо дар рЎзи шанбе кореро чаро мекунанд, ки раво нест?" 25. ў ба онЉо гуфт: "Магар Љаргиз нахондаед, ки довуд дар эЉтиёчмандҐ чҐ кард, Љангоме ки вай ва ёронаш гурусна буданд? 26. "ЧҐ гуна вай дар айёми абьётори саркоЉин ба хонаи худо даромада, нони таЂдимро хЎрд, ки хЎрдани он, Ќуз коЉинон, ба касе раво набуд, ва ба ёрони худ низ дод?" 27. Ба онЉо гуфт: "Шанбе барои инсон муЂаррар шудааст, на инсон барои шанбе; 28. "Бинобар ин писари одам оЃои рЎзи шанбе низ мебошад".

Боби сеюм(3)

  Исо дар рЎзи шанбе дасти хушкшударо шифо медиЉад. 1. ВА боз ба куништ даромад; дар он Ќо одаме буд, ки дасти хушкшудае дошт. 2. Ва аз паи  ў мепоиданд, ки шояд вайро дар рЎзи  шанбе шифо дихад, то ки ўро айбдор кунанд. 3. Пас ба марди дастхушк гуфт: "Дар миёнЌо биист". 4. Ва ба онЉо гуфт: "Дар рЎзи шанбе кадом кор Ќоиз аст - некҐ кардан, ё бадҐ кардан? Ћонеро наЌот додан, ё Љалок кардан?" Лекин онЉо хомЎш монданд. 5. Ва ба онЉо бо Ѓазаб назар афканда ва аз сахтдилиашон маЉзун гашта, ба он одам гуфт: "Дасти худро дароз кун". Чун дароз кард, дасташ шифо ёфт. 6. Фарисиён фавран берун рафта, бо Љиродиён дар ЉаЂЂи ў машварат намуданд, ки чҐ тавр ўро Љалок кунанд. Фаъолияти Исо дар тамоми мамлакат вусъат меёбад.  7. Лекин Исо бо шогирдонаш сЎи баЉр омад, ва мардуми бисьёре аз Ћалил ва ЯЉудо аз паи ў равона шуданд, 8. Ва аз Ерусалим, АдЎм ва он тарафи ўрдун ва аз музофоти СЎр ва СидЎн издиЉоми бузурге, чун амалиёти ўро шуниданд, назди ў омаданд. 9. Ва ба шогирдони худ фармуд, ки ба сабаби бузургии издиЉом ЂаиЂе барои ў муЉайё бошад, то ки ўро фишор  надиЉанд. 10. Зеро бисьёр касонро ў шифо дода буд, бинобар ин Љар киро захме буд, назди ў мешитофт, то ўро ламс кунад. 11. Ва арвоЉи палид, чун ўро медиданд, пешаш меафтоданд ва фарьёдзанон мегуфтанд: "Ту Писари Худо ЉастҐ". 12. Лекин ў онЉоро сахт таъкид мекард, ки ўро шЎЉрат надиЉанд.  Интихоб шудани дувоздаЉ нафар. 13. Пас  аз он бар фарози кЎЉе баромада, Љар киро, ки хост, назди Худ даъват намуд; онЉо назди ў омаданд. 14. Ва дувоздаЉ нафарро таъин кард, ки ЉамроЉи ў бошанд, то ки онЉоро барои мавъиза фиристад, 15. Ва онЉоро Ђудрати он бошад, ки беморонро шифо диЉанд ва девЉоро берун кунанд. 16. Ва таъин кард ШимъЎнро, ки Петрус ном ниЉод; 17. Ва ЯъЂуб ибни Забдой ва ЮЉанно бародари ЯъЂубро, ки ба онЉо БЎнарЌис, яъне "писарони раъд" ном ниЉод; 18. Ва Андриёс ва Филиппус ва Барталмо ва Матто ва Тумо ва Яъкуб ибни Њалфой ва Таддо ва ШимъЎни ђанно 19. Ва Яхудои ИсЂарьютро, ки ўро таслим кард. Хешовандони Исо барои Ў хавотир доранд. 20. Ва чун ба хонае даромаданд, боз мардум фароЉам омаданд, ба дараЌае ки онЉо фурсати нон хЎрдан  Љам надоштанд. 21. Ва хешони ў, чун шуниданд, барои дастгир кардани ў омаданд, зеро мегуфтанд, ки ў бехуд шудааст. Китобдонон Исоро маломат мекунанд. 22. Китобдононе ки аз Ерусалим омада буданд, мегуфтанд, ки ў Баал-Забул дорад ва ба воситаи калони девЉо девЉоро берун мекунад. 23. Пас онЉоро наздаш талабида, ба онЉо бо масалЉо сухан гуфт: "ЧҐ гуна метавонад шайтон шайтонро берун кунад? 24. "Агар салтанате бар зидди худ аз Љам Ќудо шавад, он салтанат устувор истода наметавонад; 25. "Ва агар хонае бар зидди худ аз Љам Ќудо шавад, он хона устувор истода наметавонад; 26. "Ва агар шайтон бар зидди худ ба Ђиём бархоста, аз Љам Ќудо шуда бошад, вай устувор истода наметавонад, балки Љалок мешавад. 27. "ЊеЌ кас наметавонад ба хонаи шахси зЎроваре даромада, чизЉои вайро Ѓорат кунад, бе он ки аввал он зЎроварро бибандад, - ва пас аз он хонаи вайро Ѓорат мекунад. 28. "Ва ростҐ ба шумо мегЎям: Љамаи гуноЉЉои фарзандони одам ва Љар гуна куфр, ки гуфта  бошанд, омурзида мешавад; 29. "Лекин Љар кҐ ба РЎЉулкудс куфр гЎяд, то абад омурзида нашавад, балки ба азоби абадҐ маЉкум гардад". 30. Зеро ки гуфтанд: "ў рЎхи палид дорад". Хешовандии ЉаЂиЂҐ дар Исо. 31. Модар ва бародарони ў омада, дар берун истоданд ва ба ў касеро фиристода, ўро талаб намуданд. 32. Дар гирди ў мардум нишаста буданд. Ва ба ў гуфтанд: "инак модари Ту ва бародарони Ту дар берун истода, Туро металабанд". 33. Ва ба онЉо Ќавоб дода, гуфт: "Кист модари Ман ва бародарони Ман?" 34. Ва ба онЉое ки гирди ў нишаста буданд, назар афканда, гуфт: "Инак модари Ман ва бародарони Ман; 35. "Зеро Љар кҐ хости Худоро ба Ќо оварад, Љамон кас бародару хоЉару модари Ман аст".

Боби чорум(4)

МасалЉо дар бораи Малакути Худо. Дар бораи коранда. 1. Ва боз дар канори баЉр ба таълим додан шурЎъ намуд; ва мардуми бисьёре назди ў Ќамъ омаданд, ба тавре ки ў ба ЂаиЂ даромада, дар баЉр Ђарор гирифт, ва тамоми мардум дар канори баЉр меистоданд. 2. Ва бо масалЉо онЉоро чизЉои бисьёр меомЎхт ва дар таълими Худ ба онЉо мегуфт: 3. "ГЎш диЉед, инак корандае барои пошидани тухм берун рафт; 4. "Ва чун тухм мепошид, Ђадаре дар канори роЉ афтод, ва паррандагон омада, онро барчиданд; 5. "ђадаре бар санглоЉ афтод, дар Ќое ки хок бисьёр набуд, ва бо тезҐ сабзид, зеро ки хок умЂ надошт; 6. "Чун офтоб баромад, пажмурда шуд ва, азбаски реша надошт, хушк шуд; 7. "ђадаре дар миёни хорЉо афтод, ва хорЉо Ђад кашида, онро пахш карданд, ва самаре надод; 8. "ђадаре дар хоки наЃз афтод ва самара дод, ки он сабзид ва нашъунамо ёфт, ва бор овард, баъзе сҐ баробар, баъзе шаст ва баъзе сад". 9. Ва ба онЉо гуфт: "Њар кҐ гЎши шунаво дорад, бишнавад!" 10. ВаЂте ки танЉо монд, Љозирон бо якЌоягии он дувоздаЉ нафар шарЉи ин масалро аз ў пурсиданд. 11. Ва ба онЉо гуфт: "Ба шумо донистани асрори Малакути Худо ато шудааст, лукин ба онЉое ки дар берунанд, Љама чиз бо масалЉо мешавад, 12. "Ба тавре ки онЉо бо чашмЉои худ нигоЉ мекунанд, вале намебинанд, бо гЎшЉои худ мешунаванд, вале намефаЉманд, мабодо ручЎъ кунанд, ва гуноЉЉои онЉо омурзида шавад". ШарЉи масали коранда. 13. Ва ба онЉо гуфт: "Оё ин масалро нафаЉмидед? Пас чҐ тавр дигар масалЉоро хоЉед фаЉмид? 14. "Коранда каломро мекорад, 15. "Кошташудагон дар канори роЉ касоне мебошанд, ки дар онЉо калом кошта мешавад, ва чун шуниданд, дарЉол шайтон омада, каломи кошташударо аз дили онЉо мерабояд. 16. " Њамчунин кошташудагон дар санглох касоне мебошанд, ки чун каломро бишнаванд, дарЉол онро бо шодҐ Ђабул мекунанд,  17. "Лекин дар худ реша надораЃд ва ноустурованд, ва чун аз боиси калом азияте ё таъЂиботе рЎй диЉад, дарЉол ба васваса меафтанд. 18. "Кошташудагн дар миёни хорЉо касоке мебошанд, ки чун каломро бишанаванд, 19. "АндешаЉои дуньёҐ, Љирси сарват ва Љаваси  чизЉои дигар дохил шуда, каломро пахш мекунанд, ва он бесамар мегардад. 20. "Ва кошташудагон дар хоки наЃз касоне мебошанд, ки каломро шунида, кабул мекунанд ва бор меоваранд, баъзе сҐ баробар, баъзе шаст ва баъзе сад". Масал дар бораи шамъ. 21. Ва ба онЉо гут: "Оё шамъро меоваранд, то зери зарфе ё кате гузоранд? Оё на аз барои он ки ба шамъдон гузоранд? 22.. "Зеро чизи ниЉоне нест, ки ошкор нагардад; ва ЉеЌ чизи махфие набошад, ки ба зуЉур наояд. 23. "Њар кҐ гЎши шунаво дорад, бишнавад!" 24. Ва ба онЉо гуфт: "Пайхас кунед, ки чҐ мешунавед: бо кадом андоза, ки чен кунед, ба шумо чен карда шавад ва ба шумо, ки мешунавед, боз Љам биафзояд. 25. "Зеро, Љар кҐ дорад, ба вай дода шавад; ва Љар кҐ надорад, аз вай он чи низ дорад, гирифта шавад". Сабзиши нонамоён. 26. Ва гуфт: "Малакути Худо монанди касест, ки тухм бар замин пошад, 27. "Ва шабу рЎз бихобаду бархезад, ва тухм чЎ гуна сабзаду нашъунамо ёбад, вай надонад; 28. "Зеро замин худ аз худ бор меоварад, аввал майса, баъд хЎша, пас аз он донаи пурра дар хЎша; 29. "Ва чун Љосил расид, фавран досро ба кор меандозад, зеро ки ваЂти дарав расидааст".  Масал дар бораи донаи хардал. 30. Ва гуфт: "Малакути Худоро ба чЎ монанд кунем ва бо кадом масал онро тасвир намоем? 31. "Мисли донаи хардалест: ваЂте ки ба замин кошта мешавад, хурдтарини тухмЉои рЎи замин аст. 32. "Лекин чун кошта шуд, месабзад ва аз Љамаи наботот бузургтар мегардад ва шохаЉои калон мерасонад, ба тавре ки мурЃони Љаво зери сояи он метавонанд паноЉ баранд". 33. Ва бо ин гуна масалЉои бисьёр, ба Ђадре ки тавоноии шунидан доштанд, каломро ба онЉо баён мекард; 34. Бе масал ба онЉо сухан намегуфт, лекин дар хилват Љамаи маониро ба шогирдони Худ мефаЉмонд. Исо тундбодро ором мекунад. 35. БегоЉии Љамон рЎз ба онЉо гуфт: "Ба канори дигар бигзарем". 36.ОнЉо мардумро Ќавоб дода, ўро Љамон тавре ки дар ЂаиЂ буд, гирифтанд, ва чанд ЂаиЂи дигар низ ЉамроЉи ў буд. 37. Ва тундбоди шадиде бархост, ва мавЌЉо ба ЂаиЂ бармехЎрд, ба тавре ки он пур аз об мешуд, 38. Ва ў дар аЂиби ЂаиЂ бар болине хуфта буд. ўро бедор карда, гуфтанд: "Эи Устод, оё Туро парвое нест, ки мо Љалок мешавем?" 39. ў бархоста, бодро манъ кард ва ба баЉр гуфт: "ХомЎш шав ва ором бош". Бод хомЎш шуд, ва оромии том барЂарор гардид. 40. Ва ба онЉо гуфт: "Барои чҐ шумо чунин Љаросонед? Чаро имон надоред?" 41. Ва онЉо хеле ба Љарос афтода, ба якдигар гуфтанд: "Ин кист, ки боду баЉр Љам ба ў итоат мекунанд?"

Боби панЌум (5)

Шифо ёфтани девона дар Ћадар. 1 Пас ба он канори баЉр ба сарзамини Ќадариён расиданд. 2. Чун аз ЂаиЂ берун омад, дарЉол касе ки рЎЉи палид дошт, аз миёни гЎрЉо баромада, бо ў рЎ ба рЎ шуд, 3. Ки бошишгоЉи вай маЃоки гЎр буд, ва ЉеЌ кас наметавонист бо занЌир Љам вайро бибандад; 4. Зеро ки борЉо вайро бо завлона ва занЌирЉо баста буданд, лекин занЌирЉоро канда ва завлонаЉоро шикаста буд, ва ЉеЌ кас наметавонист вайро ром кунад; 5. Ва Љамеша, рЎзу шаб, дар кЎЉЉо ва дар миёни гЎрЉо фарьёд мекашид ва худро бо сангЉо мезад. 6. Чун Исоро аз дур дид, давон-давон омада, ба ў сачда кард. 7. Ва бо овози баланд фарьёд зада, гуфт: "Туро бо ман чҐ кор аст, эй Исо, Писари Худои Таоло? Туро ба Худо Ђасам медиЉам, ки маро азоб надиЉҐ!" 8. Зеро ки ба вай гуфта буд: "Эй рЎЉи палид, аз ин шахс берун шав". 9. Ва аз вай пурсид: "Номи ту чист?" Вай Ќавоб дод: "Номи ман легион аст, чунки мо бисьёрем". 10. Ва аз ў бисьёр илтимос мекарданд, ки онЉоро аз он сарзамин берун накунад. 11. Ва дар чарогоЉи он кЎЉЉо галаи бузурги хукЉо мечарид. 12. Ва Љамаи девЉо аз ў илтимос карда, гуфтанд: "Моро ба хукЉо равона кун, то дар онЉо дохил шавем". 13. Исо дарЉол ба онЉо иЌозат дод. Ва арвоЉи палид берун шуда, ба хукЉо даромаданд ва он гала аз баландҐ якбора ба баЉр Ќаст, ва онЉо Ђариб ду Љазор буданд ва дар баЉр ЃарЂ шуданд. 14. Ва хукбонЉо давида рафтанду дар шаЉр ва дар деЉот онро наЂл карданд. Ва мардум барои дидани он моЌаро берун шитофтанд. 15. Ва назди Исо омада, он деванаро нишаста диданд, ки дар вай легион буд, ва либос пЎшидааст ва аЂлаш солим гаштааст; ва Љаросон шуданд. 16. Касоне ки дида буданд, саргузашти девонаро, ва он чиро, ки ба хукон рЎй дод, ба онЉо наЂл карданд. 17. Ва аз ў илтимос карданд, ки аз худуди онЉо берун равад. 18. Ва чун ба ЂаиЂ савор шуд, он ки девона буд, аз ў иЌозат пурсид, ки бо ў бошад. 19. Аммо Исо иЌозат надод, балки ба вай гуфт: "Ба хона назди хешу табори худ бирав ва хабар деЉ аз он чи, ки Худованд бо ту кардааст, ва чҐ гуна ба ту раЉм намудааст". 20. Пас вай равона шуда, он чиро, ки Исо бо вай карда буд, дар Декаполис мавъиза кардан гирифт. Ва Љама дар тааЌЌуб мемонданд. исо зани беморро шифо медиЉад ва духтари Ёирро зинда мекунад. 21. Чун Исо боз бо ЂаиЂ ба он сЎи баЉр гузашт, мардуми бисьёре  назди ў Ќамъ омаданд, ва ў дар канори баЉр буд. 22.Ва инак яке аз сардорони куништ омад, ки Ёир ном дошт, ва чун ўро дид, пеши пояш афтод 23. Ва аз ў хеле илтимос карда, гуфт: "Духтари ман дар Љолати назъ аст; биё ва даст бар вай гузор, то шифо ёбад ва зинда㥠кунад". 24. Пас бо вай равона шуд, ва мардуми бисьёре аз паи ў рафта, ўро фишор медоданд. 25. Як зане ки дувоздаЉ сол боз гирифтори хунра⥠буд, 26. Ва азоби бисьёре аз табибони зиёд кашида ва Љамаи дороии худро сарф карда, ЉеЌ фоидае надида буд, балки аЉволаш торафт бадтар мешуд, - 27. Чун овозаи Исоро шунид, дар миёни он гурЎЉ аз Ђафо омада, либоси ўро ламс намуд; 28. Зеро гуфт: "Агар лоаЂал либоси ўро ламс кунам, шифо меёбам". 29. Ва дарЉол чашмаи хуни вай хушк шуд, ва дар Ќисми худ Љис кард, ки аз касалҐ шифо ёфтааст. 30. Дар айни замон Исо дар Худ хис кард, ки куввае аз ў берун рафт, ва ба мардум муроЌиат карда, гуфт: "Кист, ки либоси Маро ламс кард?" 31. Шогирдонаш ба ў гуфтанд: "МебинҐ, ки мардум Туро фишор медиЉанд, ва мегЎҐ: "Кист, ки Маро ламс кард?"" 32. Аммо ў ба гирду пеш менигарист, то он занро, ки ин тавр амал кардааст, бубинад. 33. Он зан, чун донист, ки ба вай чҐ Љодиса рЎй дод, тарсону ларзон омада, пеши ў афтод ва тамоми ЉаЂиЂатро ба ў гуфт. 34. ў ба вай гуфт: "Духтарам! Имонат туро шифо бахшид; ба саломатҐ бирав ва аз касалии худ дар амон бош". 35. ў ЉанЎз сухан мегуфт, ки аз хонаи сардори куништ омада гуфтанд: "Духтарат мурд; боз барои чҐ Устодро заЉмат медиЉҐ?" 36. Аммо Исо ин суханонро шунида, ба сардори куништ гуфт: "Натарс, фаЂат имон овару бас". 37. Ва, Ќуз Петрус, ЯъЂуб ва ЮЉанно бародари ЯъЂуб, касеро иЌозат надод, ки аз паяш равад. 38. Чун ба хонаи сардори куништ расид, азодоронро дар Љолати изтироб дид, ки гирья ва навЉаи бисьёр мекарданд. 39. Ва даромадан замон ба онЉо гуфт: "Чаро дар изтироб афтодаед ва гирья мекунед? Духтар намурдааст, балки хуфтааст". 40. Ва онЉо бар ў хандиданд, лекин ў Љамаро берун карда, бо падару модари духтар ва бо пафиЂонаш ба ЉуЌрае ки духтар хобида буд, даромад. 41 Ва дасти духтарро гирифта, гуфт: "Талито-Ђуми", ки маънояш ин аст: "Эй духтар, туро мегЎям, бархез". 42. ДарЉол духтар бархоста, равон шуд, зеро ки дувоздаЉсола буд. ОнЉо хеле дар Љайрат монданд. 43. Ва ў онЉоро сахт таъкид карда, фармуд, ки касе аз ин огоЉ нашавад, ва гуфт, то хЎроке ба вай диЉанд.

Боби Шашум (6)

Исо аз нав дар Носира. 1. Аз он Ќо баромада, ба зодгоЉи худ омад, ва шогирдонаш аз аЂиби ў омаданд. 2. Чун рЎзи шанбе расид, дар куништ ба таълим додан оЃоз намуд, ва бисьёр шунавандагон дар Љайрат монда, мегуфтанд: "Аз куЌост дар ў ин чизЉо? ЧҐ Љикматест, ки ба ў ато шудааст, ки чунин мЎъЌизот аз дасти ў содир мегардад? 3. "Оё ин Љамон наЌЌор нест, ки писари Марьям ва бародари Яъкуб, ЙЎсе, ЯЉудо ва ШимъЎн аст? Оё хоЉарони ў ин Ќо дар байни мо намебошанд?" Ва дар ЉаЂЂи ў ба васваса меафтоданд. 4. Лекин Исо ба онЉо гуфт: "ПайЃамбар беЂадр набошад, Ќуз дар зодгоЉи худ ва дар байни хешовандон ва дар хонаи худ". 5. Ва дар он Ќо ЉеЌ мЎъЌиза нишон дода натавонист, Ќуз он ки дастЉояшро бар чанд беморе ниЉода, онЉоро шифо дод. 6. Ва аз беимонии онЉо дар Љайрат афтод. Дар деЉоти он музофот гашта, таълим медод. Исо 12 шогирдонро мефиристад, то ки мавъиза намоянд ва шифо диЉанд. 7. Пас он дувоздаЉро назди Худ хонда, ба чуфт-Ќуфт фиристодани онЉо оЃоз намуд ва ба онЉо бар арвоЉи палид Ђудрат дод. 8. Ва фармуд, ки барои роЉ ЉеЌ чизе бо худ, Ќуз асое, нагиранд: на тЎрбае, на ноне, на пуле дар камарбанд, 9. Балки чоруЂе дар по кашанд ва ду пероЉан дар бар накунанд. 10. Ва ба онЉо гуфт: "Њар Ќо, ки ба хонае даромадед, то ваЂти сафар кардан дар он Ќо бимонед. 11. "Ва Љар Ќо, ки шуморо Ђабул накунанд ва ба сухани шумо гЎш надиЉанд, аз он Ќо берун рафта, Ѓубори пойЉои худро биафшонед, то шаЉодате бар онЉо гардад. Ба ростҐ ба шумо мегЎям: Љолати СадЎм ва АмЎро дар рЎзи доварҐ аз он шаЉр саЉлтар хоЉад буд". 12. ОнЉо равона шуда, ба мавъиза кардан оЃоз намуданд, ки бояд тавба кард; 13. Бисьёр девЉоро берун карданд ва бисьёр беморонро равЃан молида шифо доданд. ђатли ЯЉьёи ТаъмиддиЉанда. 14. Чун подшоЉ Њиродус шунид, - зеро номи ў шЎЉрат ёфта буд, - гуфт, ки ЯЉьёи ТаъмиддиЉанда аз мурдагон эЉьё шудааст, ва аз ин сабаб мЎъЌизот аз вай ба зуЉур меояд. 15. Баъзе мегуфтанд, ки ин Ильёс аст. Аммо баъзе мегуфтанд, ки ин пайЃамбар аст ё чун яке аз пайЃамбарон. 16. Лекин Њиродус, чун шунид, гуфт. "Ин Љамон ЯЉьёст, ки ман сарашро аз тан Ќудо кардам; вай аз мурдагон эЉьё шудааст". 17. Зеро Њиродус одам фиристода, ЯЉьёро дастгир карда ба зиндон андохта буд, ба хотири Њиродия зани Филиппус бародараш, ки вайро ба никоЉи худ дароварда буд. 18. Зеро ЯЉьё ба Њиродус гуфта буд: "Зани бародари худро ба никоЉ даровардани ту раво нест". 19. Пас Њиродия ба ЯЉьё кина баста буд ва меЉост Ўро ба Ђатл расонад, лекин наметавонист. 20. Зеро ки Њиродус аз ЯЉьё метарсид, вайро марди одилу муЂаддас медонист ва рЎихотир мекард; ба гапаш гЎш дода, бисьёр музтариб мешуд ва суханонашро ба хушҐ мешунид. 21. Фурсате расид, ки Њиродус ба муносибати рЎзи таваллуди худ барои мансабдорони худ, ба мириЉазорон ва калонтарони Ћалил базме орост, - 22. Ва Духтари Њиродия ба базм даромада раЂсид, Њиродус ва ононеро, ки ЉамроЉаш нишаста буданд, шод намуд. ПодшоЉ ба духтар гуфт: "Њар чҐ мехоЉҐ, аз ман талаб кун, онро ба ту бидиЉам". 23. Ва Ђасам ёд кард, ки "Šар чҐ аз ман талаб кунҐ, Љатто нисфи Ђаламрави ман бошад Љам, ба ту медиЉам". 24. Духтар берун рафта, аз модари худ пурсид, ки "чҐ талаб кунам?" Модараш Ќавоб дод: "Каллаи ЯЉьёи ТаъмиддиЉандаро". 25. Вай дарЉол назди подшоЉ шитофт ва гуфт: "МехоЉам каллаи ЯЉьёи ТаъмиддиЉандаро Љамин дам дар табаЂе ба ман Љадия кунҐ". 26. ПодшоЉ басе Ѓамгин шуд; лекин барои поси савгандаш ва ба хотири ононе ки ЉамроЉаш нишаста буданд, хоЉиши вайро рад кардан нахост. 27. ДарЉол подшоЉ Ќаллодеро фиристода, фармуд, ки каллаи вайро биёрад; 28. Ћаллод рафта, дар зиндон каллаи вайро аз тан Ќудо кард ва бар табаЂе ниЉода овард ва ба духтар дод, ва духтар онро ба модари худ дод. 29. Чун шогирдонаш шуниданд, омада, Ќасади вайро бардошта бурданду гЎр карданд. Баргаштани 12 Љаввориён. 30. Њаввориён назди Исо Ќамъ омада, Љар он чиро, ки ба Ќо оварда ва таълим дода буданд, ба ў наЂл карданд. 31. ў ба онЉо гуфт: "Шумо ба танЉоҐ ба ягон Ќои хилват биравед ва каме истироЉат кунед". Зеро омаду рафт чунон бисьёр буд, ки фурсати нон хЎрдан Љам надоштанд. Сер шудани пану Љазор мард. 32. Пас ба танЉоҐ бо ЂаиЂ ба Ќои хилват равона шуданд. 33. Чун мардум онЉоро равона диданд, бисьёре онЉоро шинохтанд; аз Љамаи шаЉрЉо пиёда ба он сЎ шитофтанд ва аз онЉо пеш гузашта, назди ў Ќамъ шуданд. 34. Исо берун омада, анбЎЉи мардумро дид ва ба онЉо раЉмаш омад, зеро онЉо мисли гЎсфандоне буданд, ки чЎпон надоштанд; ва онЉоро бисьёр таълим додан гирифт. 35. Азбаски ваЂт хеле гузашта буд, шогирдонаш назди ў омада гуфтанд: "Ин Ќо Ќои хилват аст, ваЂт Љам дер шуд; 36. "ИнЉоро Ќавоб деЉ, то ки ба Ђасабаю деЉоти ин музофот рафта, барои худ ноне бихаранд; зеро ки хеЌ хЎроке надоранд". 37. ў дар Ќавобашон гуфт: "Шумо ба онЉо хЎрок диЉед". Ба ў гуфтанд: "Магар мо рафта, ба дусад динор нон бихарем ва барои хЎрдани онЉо диЉем?" 38. Аз онЉо пурсид: "Чандто нон доред? Рафта бинед". Онхо дарьёфта, гуфтанд: "ПанЌ нон ва ду моЉҐ". 39. Он гоЉ фармуд, ки Љамаро даста-даста бар сабза шинонанд. 40. Пас Ђатор-Ђатор, саднафара ва панЌоЉнафара нишастанд. 41. ў панЌ нону ду моЉиро гирифт ва ба осмон нигариста, баракат дод ва нонро пора карда, ба шогирдонаш дод, то пеши Ќамоат гузоранд; ду моЉиро низ ба Љамаи онЉо таЂсим кард. 42. Њама хЎрданду сер шуданд; 43. Ва аз пораЉои нон ва моЉҐ дувоздаЉ сабадро пур карда бардоштанд; 44. ХЎрандагони нон таЂрибан панЌ Љазор мард буданд. Исо бар баЉр Ђадам мезанад. 45. ДарЉол ў шогирдонашро фармуд, ки ба ЂаиЂ савор шуда, пеш аз ў ба он соЉил сЎи Байт-Сайдо равона шаванд, то ў мардумро Ќавоб диЉад. 46. Ва чун онЉоро Ќавоб дод, барои дуо гуфтан бар фарози кЎЉе баромад. 47. ШомгоЉон ЂаиЂ ба миёнаи баЉр расида буд, ва ў танЉо бар хушкҐ буд. 48. Ва онЉоро дар рондани ЂаиЂ бемаЌол дид, зеро ки боди мухолиф мевазид; наздики поси чоруми шаб бар баЉр Ђадам зада назди онЉо омад, ва мехост аз онЉо бигзарад. 49. ОнЉо чун ўро диданд, ки бар баЉр Ђадам мезанад, гумон карданд, ки ин шабаЉ аст, ва фарьёд заданд. 50. Зеро ки Љама ўро дида, Љаросон шуданд. ДарЉол ў ба онЉо хитоб карда, гуфт: "Ором бошед; ин Манам, Љаросон нашавед". 51. Ва назди онЉо ба ЂаиЂ даромад; бод низ сокит шуд. Ва онЉо бениЉоят дар Љайрат афтоданд ва тааЌЌуб карданд. 52. Зеро ки мЎъЌизаи нонро дарк накарда буданд, чунки дилашон сахт буд. Исо назди баЉри Ћинесор шифо медиЉад. 53. Ва аз баЉр гузашта, ба сарзамини Ћинесор омаданд ва лангар андохтанд. 54. Чун аз ЂаиЂ баромаданд, дарЉол мардум ўро шинохтанд. 55. Ва сар то сари он музофот шитофтанд ва беморонро бар тахтаЉо ниЉода, ба Љар Ќо, ки мешуниданд ў он Ќост, меоварданд. 56. Ва ба Љар чо, ки ў ба ЂасабаЉо ё шаЉрЉо ё деЉкадаЉо меомад, беморонро дар сари гузар мегузоштанд ва аз ў илтимос менамуданд, ки фаЂат домани Ќомаи ўро ламс кунанд; ва Љар кҐ ламс кард, шифо ёфт.

Боби Њафтум(7)

   АЉкоми Худо аз ЂоидаЉои инсонҐ болотар аст. 1. Фарисиён ва баъзе китобдонон, ки аз Ерусалим омада буданд, назди ў Ќамъ шуданд; 2. Ва чун диданд, ки баъзе шогирдони ў бо дастЉои нопок, яъне ношуста, нон мехЎранд, сарзаниш карданд. 3. Зеро ки фарисиён ва Љамаи яЉудиён ба ривоятЉои муршидон пайра⥠намуда, то дастЉои худро бодиЂЂат нашЎянд, хЎрок намехЎранд; 4. Ва чун аз бозорЉо оянд, то нашЎянд, чизе намехЎранд. Ва бисьёр расмЉои дигар Љаст, ки нигоЉ медоранд: монанди шустани пиёлаЉо, кЎзаЉо ва курсиЉо. 5. Пас фарисиён ва китобдонон аз ў пурсиданд: "Чаро шогирдони Ту ба ривоятЉои муршидон пайра⥠намекунанд, балки бо дастЉои ношуста нон мехЎранд?" 6. ў ба онЉо Ќавоб дода гуфт: "Ишаъё дар бораи шумо, эй риёкорон, некЎ пайЃом додааст, чунон ки навишта шудааст: "Ин мардум бо лабони худ Маро парастиш мекунанд, лекин дилашон аз Ман дур аст; 7. "Пас Маро бар абас парастиш мекунанд, зеро ки таълимоту аЉкоми инсониро таълим медиЉанд". 8. "Зеро шумо Љукми Худоро як сЎ гузошта, ривоятЉои инсониро, монанди шустани кЎзаЉо ва пиёлаЉо, нигоЉ медоред ва бисьёр расмЉои дигарро ба Ќо меоваред". 9. Ва ба онЉо гуфт: "Оё хуб аст, ки шумо Љукми Худоро ботил мекунед, то ки ривояти худро риоя намоед? 10. "Зеро Мусо гуфтааст: "Падару модари худро иззат намо"; ва: "Њар кҐ падар ё модари худро дашном диЉад, албатта Љалок гардад". 11. "Лекин шумо мегЎед: "Њар гоЉ касе ба падар ё модари худ гЎяд: "Он чи аз ман нафъ ёбҐ, Ђурбон, яъне Љадия барои Њудост"",- 12. "Ва баъд аз ин намегузоред, ки вай ба падар ё модари худ ягон чиз кунад, 13. "Дар айни Љол каломи Худоро бо ривояти худ, ки ЌорҐ сохтаед, бартараф менамоед; ва бисьёр расмЉои монанди инро ба Ќо меоваред". Одамро ба Љузури Худо ЌҐ палид мекунад. 14. Ва он Ќамоатро назди худ даъват намуда, гуфт: "Њама ба Ман гЎш диЉед ва бифаЉмед. 15. "Чизе нест, ки аз берун ба даруни одам даромада, вайро палид карда тавонад; балки чизе ки аз дарунаш баромада бошад, одамро палид мекунад. 16. "Њар кҐ гЎши шунаво дорад, бишнавад!" 17. Ва чун аз назди Ќамоат ба хона даромад, шогирдонаш маънии ин масалро аз ў пурсиданд. 18. ў ба онЉо гуфт: "Оё шумо низ чунин бефаЉм Љастед? Оё намедонед, ки Љар чизе аз берун ба даруни одам дарояд, наметавонад вайро нопок кунад? 19. "Зеро ба даруни дилаш намедарояд, балки ба шикамаш меравад ва аз он хориЌ мешавад, ва ба ин сурат Љар хЎрок пок мегардад". 20. Баъд гуфт: "Он чи аз одам берун ояд, одамро нопок месозад; 21. "Зеро ки аз даруни дили одам хаёлоти бад, зино, фисЂ, катл, 22. "ДуздҐ, тамаъ, кина, макр, Љирс, чашми бад, куфр, Ѓурур ва ЌаЉолат пайдо мешавад. 23. "Тамоми ин чизЉои бад аз дарун пайдо шуда, одамро палид мекунад". Исо ва зане ки аз ФиниЂияи Сурия буд. 24. Ва аз он Ќо равона шуда, ба худуди СЎр ва СидЎн расид; ва ба хонае даромада, нахост, ки касе ўро шиносад; лекин натавонист пинЉон монад. 25. Зеро зане ки духтараш рЎЉи палид дошт, хабари ўро шунид ва Љамон дам омада, пеши пои ў афтод; 26. Ва он зан юнонҐ, аз аЉли ФиниЂияи Сурия буд; ва аз ў илтимос намуд, ки девро аз духтараш берун кунад. 27. Лекин Исо ба вай гуфт: "Бигзор аввал бачагон сер шаванд; зеро нони бачагонро гирифта, пеши сагон партофтан хуб нест". 28. Зан Ќавоб дода гуфт: "Оре, Худовандо; лекин сагон низ пасмондаЉои бачагонро зери суфра мехЎранд". 29. Ба вай гуфт: "Аз барои ин сухан бирав, ки дев аз духтарат берун шуд". 30. Чун зан ба хонаи худ омад, девро беруншуда ва духтарро бар бистар хуфта ёфт. Касе ки гЎши кар ва лакнати забон дошт, шифо ёфт. 31. Боз аз Људуди СЎр ва СидЎн баромада, ў ба воситаи Људуди Декаполис сЎи баЉри Ћалил равона шуд. 32. Назди ў якеро оварданд, ки гЎши кар ва лакнати забон дошт, ва илтимос карданд, ки даст бар вай гузорад. 33. Вайро аз миёни Ќамоат ба хилват бурда, ангушти Худро дар гЎшЉои вай ниЉод ва туф карда, забонашро ламс кард; 34. Ва ба осмон нигариста, оЉе кашид ва ба вай гуфт: "ИфатаЉ", яъне: "Воз шав". 35. ДарЉол гЎшЉояш кушода ва гиреЉи забонаш яла шуда, ба дурустҐ сухан гуфт. 36. Ва ба онЉо таъин кард, ки ба касе хабар надиЉанд. Лекин Љар чанд ба онЉо манъ мекард, онЉо бештар овоза мекарданд. 37. Ва баЃоят Љайрон монда, мегуфтанд: "Њар корро наЃз мекунад: карЉоро шунаво ва гунгЉоро гЎё мегардонад".

Боби Њаштум(8)

  Сер шудани 4 Љазор нафар. 1. Дар он рЎзЉо, ки боз мардуми бисьёре Ќамъ омада буданд ва барои хЎрдан чизе надоштанд, Исо шогирдони Худро пеш хонда, гуфт: 2. "Ба ин мардум дилам месЎзад, зеро ки се рЎз боз назди Ман мебошанд ва барои хЎрдан чизе надоранд; 3. "Агар онЉоро гурусна ба хонаЉошон Ќавоб диЉам, дар роЉ бемадор хоЉанд шуд, зеро ки баъзе аз онЉо аз роЉи дур омадаанд". 4. Шогирдонаш ба ў Ќавоб доданд: "Аз куЌо касе метавонад дар ин биёбон онЉоро аз нон сер кунад?" 5. Аз онЉо пурсид:"Чандто нон доред?" Гуфтанд: "Њафтто". 6. Пас Ќамоатро фармуд, ки бар замин бинишинанд; Љафт нонро гирифта, бо изЉори шукргузорҐ пора кард ва ба шогирдонаш дод, то пеши Ќамоат гузоранд; ва онЉо гузоштанд. 7. Ва чанд моЉии майда низ доштанд; онЉоро низ, баракат дода, фармуд, ки пеши Ќамоат гузоранд. 8. ОнЉо хЎрда сер шуданд; ва аз пораЉои боЂимонда Љафт сабадро пур карда бардоштанд. 9. ХЎрандагон Ђариб чор Љазор нафар буданд. Ва онЉоро Ќавоб дод. Фарисиён аломат талаб мекунанд. 10. ДарЉол бо шогирдонаш ба ЂаиЂ савор шуда, ба Људуди Далмонуто омад. 11. Фарисиён берун омада, бо ў ба мунозира даромаданд ва ўро озмуда, аломати осмонҐ аз ў талаб карданд. 12. ў, аз дил оЉе кашида, гуфт: "Чаро ин насл аломате талаб мекунад? Ба ростҐ ба шумо мегЎям: аломате ба ин насл ато нахоЉад шуд". 13. Пас онЉоро гузошта, боз ба ЂаиЂ савор шуд ва ба соЉили дигар гузашт. ОгоЉонидан аз хамиртуруши фарисиён ва Њиродус. 14. ОнЉо нон гирифтанро фаромЎш карданд ва бо худ дар ЂаиЂ Ќуз як нон надоштанд. 15. ў онЉоро огоЉ карда, гуфт: "Бохабар бошед, аз хамиртуруши фарисиён ва аз хамиртуруши Њиродус Љазар кунед". 16. ОнЉо бо якдигар муЉокима ронда, мегуфтанд: "Ин аз он сабаб аст, ки нон надорем". 17. Исо инро дарьёфта, ба онЉо гуфт: "Чаро муЉокима мекунед, ки нон надоред? Оё ЉанЎз нафаЉмидаед ва дарк накардаед? Оё то Љол дили шумо сахт аст? 18. "Чашм дореду намебинед? ГЎш дореду намешунавед? Ва дар хотир надоред? 19. "Њангоме ки панЌ нонро барои панЌ Љазор нафар пора кардам, чанд сабад пур аз пораЉо бардоштед?" Ба ў гуфтанд: "ДувоздаЉ". 20. "Ва Љангоме ки Љафт нонро барои чор Љазор нафар пора кардам, чанд сабад пур аз пораЉо бардоштед?" Гуфтанд: "Њафт". 21. Ба онЉо гуфт: "Пас чаро намефаЉмед?" Шифо ёфтани кЎр дар наздикии Байт-Сайдо. 22. Чун ба Байт-Сайдо омад, кЎреро назди ў оварда, зорҐ намуданд, ки вайро ламс кунад. 23. ў дасти кЎрро гирифта, вайро аз Ђасаба берун бурд ва ба чашмони вай туф карда, дастЉои худро бар вай гузошт ва пурсид: "Оё чизе мебинҐ?" 24. Вай назар афканда, гуфт: "Одамонро хиромон чун дарахтон мебинам". 25. Он гоЉ дастЉояшро бори дигар бар чашмони вай гузошта, фармуд, ки назар афканад. Вай шифо ёфт ва Љама чизро ба хуᥠбидид. 26. Пас вайро ба Љонааш фиристода, гуфт: "Дохили Ђасаба нашав ва дар он Ќо ба касе наЂл накун". Эътирофи Петрус. 27. Ва Исо бо шогирдонаш ба ЂасабаЉои ђайсарияи Филиппус рафт. Дар аснои роЉ аз шагирдонаш пурсид: "Мардум Маро кҐ мегЎянд?" 28. ОнЉо Ќавоб доданд: "МегЎянд, ки ЯЉьёи ТаъмиддиЉандаҐ; баъзе мегЎянд, ки ИльёсҐ; ва баъзе мегЎянд, ки яке аз пайЃамбаронҐ". 29. ў ба онЉо гуфт: "Шумо Маро кҐ мегЎед?" Петрус Ќавоб дода, гуфт: "Ту МасеЉ ЉастҐ". 30. Пас ба онЉо таъин кард, ки дар бораи ў ба ЉеЌ кас гап назананд. Исо бори аввал дар бораи уЂубатЉои Худ эълон мекунад. 31. Он гоЉ ба таълими онЉо оЃоз иамуда, гуфт, ки "Писари Одам бояд бисьёр азоб кашад ва аз тарафи пирон, саркоЉинон ва китобдонон рад карда ва кушта шавад ва пас аз се рЎз эЉье шавад". 32. Чун ин суханонро ошкоро мегуфт, Петрус ўро ба як сЎ бурда, ба эътироз кардан шурЎъ намуд. Хизматгузории ЉаЂиЂҐ. 33. Лекин ў баргашта, ба шогирдонаш нигарист ва Петрусро манъ карда, гуфт: "Эй шайтон, аз Ман дур шав, зеро ту на дар бораи амру наЉйи Худо, балки аз чизЉои инсонҐ андеша мекунҐ". 34. Пас мардумро бо шогирдонаш назди Худ хонда, гуфт. "Њар кҐ хоЉад аз аЂиби Ман биёяд, бояд хештанро инкор карда ва салиби худро бардошта, Маро пайра⥠намояд: 35. "Зеро Љар кҐ Ќони худро раЉонидан хоЉад, онро барбод медиЉад; ва Љар кҐ Ќони худро дар роЉи Ман ва ИнЌил барбод диЉад, онро мераЉонад; 36. "Зеро ба одам чҐ фоида дорад, ки агар вай тамоми дуньёро ба даст оварад ва ба Ќони худ зиён расонад? 37. "Ё ки одамизод ба ивази Ќони худ чҐ фидияе медиЉад? 38. "Зеро, Љар кҐ дар ин насли зинокор ва осҐ аз Ман ва аз суханони Ман шарм кунад, Писари Одам низ, Љангоме ки бо фариштагони муЂаддас дар Ќалоли Падари Худ меояд, аз вай шарм хоЉад кард".

Боби НЎЉум(9)

  Дигаргун шудани Худованд. 1. Ва ба онЉо гуфт: "Ба ростҐ ба шумо мегЎям: аз истодагон дар ин Ќо баъзе Љастанд, ки то Малакути Худоро, ки бо Ђудрат меояд, набинанд, зоиЂаи маргро нахоЉанд Ќашид". 2. Ва баъд аз шаш рЎз Исо Петрус, Яъкуб ва ЮЉанноро ЉамроЉи Худ бурд ва онЉоро танЉо ба кЎЉи баланде баровард ва дар пеши назари онЉо дигаргун шуд: 3. Либосаш дурахшон ва чун барф баЃоят сафед щуд, ки дар рЎи замин ЉеЌ шустагаре наметавонад чунон сафед кунад. 4. Ва Ильёс бо Мусо ба онЉо намоён шуда, бо Исо гуфтугЎ мекарданд. 5. Он гоЉ Петрус ба Исо гуфт: "Эй Устод! Дар ин Ќо будани мо некЎст; пас се чодар месозем: яке барои Ту, яке барои Мусо ва яке барои Ильёс". 6. Зеро намедонист, чҐ гЎяд: чунки Љаросон буданд. 7. Ва абре пайдо шуда, бар онЉо соя андохт, ва овозе аз даруни абр баромад, ки мегуфт: "Ин аст Писари МаЉбуби Ман; ўро бишнавед". 8. БаногоЉ, чун ба атрофи худ нигаристанд, касеро Ќуз Исо назди худ надиданд. 9. Чун аз кЎЉ мефуромаданд, Исо таъкид намуд, ки то Писари Одам аз мурдагон эЉьё нашавад, он чи дидаанд, ба касе нагЎянд. 10. Ва онЉо ин суханро дар ёд дошта, аз якдигар мепурсиданд, ки аз мурдагон эЉьё шудан чҐ маънҐ дорад? 11. Ва аз ў пурсиданд: "Чаро китобдонон мегЎянд, ки Ильёс бояд аввал биёяд?" 12. ў ба Ќавоби онЉо гуфт: "Дуруст аст, ки Ильёс бояд аввал биёяд ва Љама чизро соз кунад; ва Писари Одам, чунон ки дар бораи ў навишта шудааст, ранЌи бисьёр бинад ва ЉаЂир шумурда шавад; 13. "Лекин ба шумо мегЎям, ки Ильёс Љам омад ва бо вай он чи хостанд, карданд, чунон ки дар бораи вай навишта шудааст". Шифо ёфтани девона. 14. Чун назди шогирдонаш омад, мардуми бисьёрро гирди онЉо дид, ва китобдононро, ки бо онЉо мубоЉиса мекарданд. 15. ДарЉол тамоми мардум, чун ўро диданд, дар Љайрат монданд ва давон-давон омада, ба ў салом доданд. 16. ў аз китобдонон пурсид: "Бо инЉо чҐ мубоЉиса мекунед?" 17. Яке аз байни мардум ба Ќавоб гуфт: "Эй Устод! Писари худро назди Ту овардам, ки рЎЉе гунг дорад: 18. "Њар Ќо, ки вайро бигирад, ба замин мезанад, вай кафк бароварда, дандонЉо бо Љам месояд ва карахт мешавад; ба шогирдони Ту гуфтам, ки онро берун кунанд, натавонистанд". 19. ў ба Ќавоби вай гуфт: "Эй насли беимон! То кай бо шумо бошам? То ба кай шуморо тоЂат кунам? Вайро назди Ман биёред". 20. Вайро назди ў оварданд. Чун ўро дид, рЎЉ вайро ба ларза андохт; вай ба замин афтода ва Ѓел зада, кафк баровард. 21. Ва аз падари вай пурсид: "Кай боз ба ин Љолат гирифтор аст?" Гуфт: "Аз кЎдакҐ; 22. "БорЉо вайро дар оташ ва дар об афканд, то вайро Љалок кунад; лекин, агар метавонҐ, ба мо раЉм кун ва ёрҐ расон". 23. Исо ба вай гуфт: "Агар имон оварда тавонҐ, барои имондор Љама чиз имконпазир аст". 24. ДарЉол падари кЎдак фарьёд зада, гирьякунон гуфт: "Имон меоварам, эй Худованд! Ба беимонии ман мадад кун". 25. Чун Исо дид, ки мардум сЎяш шитоб мекунанд, рЎЉи палидро мазаммат намуда, гуфт: "Эй рЎЉи гунг ва кар! Ба ту амр мефармоям, ки аз вай берун рав ва дигар дохили вай нашав". 26. Пас бонг зада, вайро сахт ба ларза андохта, берун рафт; вай монанди мурда гашт, ба тавре ки бисьёр касон гуфтанд, ки вай мурдааст. 27. Лекин Исо дасташро гирифта бархезонд; вай ба по истод. 28. Ва чун ба хона даромад, шогирдонаш аз ў ба танЉоҐ пурсиданд: "Чаро мо онро берун карда натавонистем?" 29. Ба онЉо гуфт: "Ин Ќинс ба ЉеЌ ваЌЉ берун намеравад, Ќуз ба дуо ва рЎза". Исо бори дуюм мамот ва эЉьёи Худро пешгЎҐ мекунад. 30. Ва аз он Ќо равона шуда, аз Ћалил мегузаштанд; ва ў намехост, ки касе ўро бишиносад. 31. Зеро шогирдони Худро таълим дода мегуфт, ки Писари Одам ба дасти одамон таслим карда хоЉад шуд, ва ўро хоЉанд кушт; чун кушта шуд, пас аз се рЎз эЉьё хоЉад шуд. 32. Лекин онЉо ин суханро нафаЉмиданд ва тарсиданд, ки аз ў бипурсанд. Иззатталабии шогирдон. 33. Ба Кафарнахум омад; чун дар хона буд, аз онЉо пурсид: "Дар роЉ бо якдигар дар чҐ хусус муЉокима мекардед?" 34. ОнЉо хомЎш монданд, чунки дар роЉ бо якдигар муЉокима мекарданд, ки кист бузургтар. 35. ў нишаста, он дувоздаЉро наздаш хонд ва ба онЉо гуфт: "Њар кҐ мехоЉад нахустин бошад, вопасин ва хизматгори Љама шавад". 36. Пас кЎдакеро гирифта, дар миёни онЉо ба по гузошт ва, дар оЃЎш кашида, ба онЉо гуфт: 37. "Њар кҐ яке аз ин гуна кЎдаконро ба исми Ман кабул кунад, вай Маро Ђабул мекунад; ва Љар кҐ Маро Ђабул кунад, вай на Маро, балки Фиристандаи Маро Ђабул мекунад". Рашки сохтаи шогирдон. 38. Он гоЉ ЮЉанно гуфт: "Эй Устод! Мо касеро дидем, ки ба исми Ту девЉоро берун мекард, лекин моро пайра⥠намекард, ва мо вайро манъ кардем, чунки моро пайра⥠намекард". 39. Исо гуфт: "Вайро манъ накунед; зеро ЉеЌ касе нест, ки ба исми Ман мЎъЌиза бинмояду ба зудҐ дар ЉаЂЂи Ман бад гуфта тавонад. 40. "Зеро Љар кҐ зидди мо нест, бо мост. 41. "Ва Љар кҐ ба исми Ман шуморо, аз он рЎ ки пайрави МасеЉ Љастед, косаи обе бинЎшонад, ба ростҐ ба шумо мегЎям, мукофоти худро зоеъ нахохад кард. ОгоЉонидан аз васваса. 42. "Ва Љар кҐ яке аз ин тифлонро, ки ба ман имон меоваранд, ба васваса андозад, барои вай беЉтар аст, ки санги осиёе бар гарданаш овехта, вайро дар баЉр афкананд. 43. "Ва агар дастат туро ба васваса андозад, онро бибур: барои ту беЉтар аст, ки маъюб шуда ба Љаёт дароҐ, аз ин ки бо ду даст ба дЎзах равона шавҐ, дар оташе ки хомЎшнашаванда аст, 44. "Ки дар он Ќо кирми онЉо намемирад, ва оташ хомЎш намешавад. 45. "Ва агар поят туро ба васваса андозад, онро бибур: барои ту беЉтар аст, ки ланг шуда ба Љаёт дароҐ, аз ин ки бо ду по дар дЎзах андохта шавҐ, дар оташе ки хомЎшнашаванда аст, 46. "Ки дар он Ќо кирми онЉо намемирад, ва оташ хомЎш намешавад. 47. "Ва агар чашмат туро ба васваса андозад, онро бикан: барои ту беЉтар аст, ки якчашма шуда ба Малакути Худо дароҐ, аз ин ки бо ду чашм дар оташи дЎзах андохта шавҐ, 48. "Ки дар он Ќо кирми онЉо намемирад, ва оташ хомЎш намешавад. 49. "Зеро Љар кас бо оташ намакин хоЉад шуд, ва Љар курбон бо намак намакин хоЉад шуд. 50. "Намак хуб аст; лекин агар намак шЎр набошад, бо чҐ шумо онро ислоЉ мекунед? Пас дар худ намак бидоред, ва бо якдигар муросо кунед".

Боби ДаЉум(10)

ђонуни Исо дар бораи талоЂ. 1. Аз он Ќо баромада, ба он сЎи ўрдун, ба худуди ЯЉудо омад. Боз мардум назди ў шитофтанд; ва ў, аз рЎи одаташ, боз онЉоро таълим медод. 2. Фарисиён наздик омада ва ўро озмуданҐ шуда, пурсиданд: "Оё Ќоиз аст, ки мард зани худро талоЂ диЉад?" 3. Ба Ќавоби онЉо гуфт: "Мусо ба шумо чҐ фармудааст?" 4. Гуфтанд: "Мусо иЌозат додааст, ки талоЂномае навишта Ќудо шаванд". 5. Исо ба Ќавоби онЉо гуфт: "Ба сабаби дилсахтии шумо ин Љукмро барои шумо навиштааст; 6. "Лекин аз ибтидои офариниш Худо онЉоро марду зан офарид. 7. "Аз ин сабаб мард падару модари худро тарк карда, бо зани худ мепайвандан, 8. "Ва Љар ду як тан мешаванд, ба тавре ки онЉо акнун ду тан не, балки як тан мебошанд. 9. "Пас он чиро, ки Худо ба Љам пайвастааст, одам набояд Ќудо кунад". 10. Дар хона шогирдонаш боз дар ин бора аз ў пурсиданд. 11. ў ба онЉо гуфт: "Њар кҐ зани худро талоЂ дода, дигареро никоЉ кунад, дар ЉаЂЂи вай зино карда бошад; 12. "Ва агар зане аз шавЉари худ Ќудо шуда, ба никоЉи дигаре дарояд, низ зино карда бошад". Исо кЎдаконро дуои хайр мекунад. 13. КЎдаконро назди ў меоварданд, то ки онЉоро ламс кунад; лекин шогирдон ба оварандагон монеъ мешуданд. 14. Чун Исо дид, дарЃазаб шуда, гуфт: "КЎдаконро бигзоред, ки назди Ман оянд, ва ба онЉо монеъ нашавед, зеро Малакути Худо ба чунин касон тааллуЂ дорад. 15. "Ба ростҐ ба шумо мегЎям: Љар кҐ Малакути Худоро монанди кЎдак Ђабул накунад, ба он дохил намешавад". 16. Ва онЉоро ба оЃЎш кашид ва даст бар онЉо ниЉода, дуои хайр кард. Исо ва чавони сарватдор. 17.ВаЂте ки ба роЉ мебаромад, касе назди ў шитофта, зону бар замин зад ва пурсид: "Эй Устоди некЎ, чҐ кунам, то вориси Љаёти ЌовидонҐ шавам?" 18. Исо ба вай гуфт: "Чаро Маро некЎ мегЎҐ? ЊеЌ кас некЎ нест, Ќуз Худои ягона. 19. "АЉкомро медонҐ: "Зино накун; Ђатл накун; дуздҐ накун; шаЉодати бардурЎЃ надеЉ; озор надеЉ падару модаратро Љурмат кун". 20. Вай ба Ќавоби ў гуфт: "Эй Устод! Њамаи инро ман аз кЎдакҐ нигоЉ доштаам". 21. Исо ба вай нигариста, дЎст дошт ва гуфт: "Туро як чиз намерасад: бирав, Љар он чи дорҐ, бифурЎш ва ба мискинон бидеЉ, ва дар осмон ганЌе хоЉҐ ёфт; ва омада, салиб бардор ва Маро пайра⥠кун". 22. Лекин вай аз ин сухан ошуфта ва Ѓамгин шуда, рафт, чунки молу мулки бисьёр дошт. Ба Малакути Худо даромадани сарватдорон душвор аст. 23. Исо ба гирду пеш нигариста, ба шогирдонаш гуфт: "Ба Малакути Худо даромадани сарватдорон чҐ гуна душвор аст!" 24. Шогирдон аз суханони ў дар Љайрат шуданд. Исо боз ба Ќавоби онЉо гуфт: "Эй фарзандон! Ба онЉое ки умеди сарват доранд, даромадан ба Малакути Худо чҐ гуна душвор аст! 25. "Аз сЎрохи сЎзан гузаштани шутур осонтар аст аз он ки сарватдор ба Малакути Худо дохил шавад". 26. ОнЉо баЃоят дар Љайрат шуда, ба якдигар мегуфтанд: "Пас кҐ метавонад наЌот ёбад?" 27. Исо ба онЉо нигоЉ карда, гуфт: "Ба одамизод ин Ѓайриимкон аст, лекин на ба Худо; зеро ки ба Худо Љама чиз имконпазир аст". Мукофоти шогирдон. 28. Он гоЉ Петрус ба ў гуфт: "Инак, мо Љама чизро тарк карда, Туро пайра⥠намудаем". 29. Исо ба Ќавоб гуфт: "Ба ростҐ ба шумо мегЎям: касе нест, ки хона, ё бародарон, ё хоЉарон, ё падар, ё модар, ё зан, ё фарзандон, ё амлокро аз баЉри Ман ва ИнЌил тарк кунаду 30. "АлЉол, дар ин замон, дар миёни таъЂибот, сад чандон хонаЉо ва бародарон ва хоЉарон ва падарон ва модарон ва фарзандон ва амлок ва дар олами оянда хаёти ЌовидонҐ наёбад; 31. "Лекин басо аввалин, ки охирин хоЉанд шуд, ва охирин - аввалин". Исо бори сеюм мамот ва эЉьёи Худро пешгЎҐ мекунад. 32. Чун дар роЉи сЎи Ерусалим буданд, Исо пешопеши онЉо мерафт, ва онЉо дар Љайрат буданд, ва чун аз аЂиби ў мерафтанд, Љаросон мешуданд. Ва ў он дувоздаЉро назди Худ хонда, боз ба гуфтани он чи ба сараш меояд, оЃоз намуд: 33. "Инак мо сЎи Ерусалим меравем, ва Писари Одам ба дасти саркоЉинон ва китобдонон таслим карда хоЉад шуд, ва ўро ба марг маЉкум кунанду ба дасти ЃайрияЉудиён таслим кунанд; 34. "Ва ўро тамасхур кунанд, тозиёна зананд, туфборон кунанд, бикушанд; ва дар рЎзи сеюм эЉьё шавад". ХоЉиши иззатталабонаи писарони Забдой. 35. Он гоЉ ЯъЂуб ва ЮЉанно, ду писари Забдой, назди ў омада, гуфтанд: "Эй Устод! МехоЉем, он чи аз Ту хоЉиш кунем, барои мо бикунҐ". 36. Ба онЉо гуфт: "ЧҐ мехоЉед, ки барои шумо бикунам?" 37. ОнЉо ба ў гуфтанд: "Ба мо лутф намо, ки яке дар тарафи ростат ва дигаре дар тарафи чапат дар Ќалоли Ту биншинем". 38. Исо ба онЉо гуфт: "Шумо намефаЉмед, ки чҐ мехоЉед; оё метавонед он косаеро, ки Ман менЎшам, бинЎшед ва таъмидеро, ки Ман меёбам, биёбед? 39. ОнЉо ба Ќавоб гуфтанд: "Метавонем". Аммо Исо ба онЉо гуфт: "Косаеро, ки Ман менЎшам, хоЉед нЎшид ва таъмидеро, ки Ман меёбам, хоЉед ёфт; 40. "Лекин имконияти дар тарафи росту чапи Ман нишастанатон дар дасти Ман нест, ки бидиЉам; Ќуз онЉое ки барояшон муЉайё шуда бошад". 41. Ва он даЉ нафар, чун инро шуниданд, аз ЯъЂуб ва ЮЉанно норозҐ шуданд. 42. Аммо Исо онЉоро назди Худ хонда гуфт: "Шумо медонед, ононе ки мири холЂЉо ба шумор мераванд, бар онЉо ЉукмронҐ мекунанд, ва акобирашон бар онЉо фармонраво мешаванд; 43. "Лекин дар миёни шумо набояд ин тавр шавад: балки Љар кҐ дар байни шумо хоЉад бузург бошад, хизматгори шумо шавад; 44. "Ва Љар кҐ хоЉад дар байни шумо нахустин бошад, Ѓуломи Љама шавад; 45. "Зеро Писари Одам низ на барои он омад, ки ба ў хизмат кунанд, балки барои он ки хизмат кунад ва Ќони Худро барои фидияи бисьёр касон бидиЉад". Бартимаи кЎр бино шуд. 46. Ба ЕрихЎ омаданд. ВаЂте ки ў бо шогирдонаш ва мардуми бисьёр аз ЕрихЎ мебаромад, Бартимай ибни Тимай ном кЎре дар канори роЉ нишаста, садаЂа мепурсид. 47. Чун шунид, ки ин Исои Носирист, фарьёдкунон гуфт: "Эй Исо, Писари Довуд! Ба ман раЉм кун". 48. Бисьёр касон вайро ба хомЎш шудан водор мекарданд; лекин вай боз Љам бештар фарьёд мезад: "Эй Писари Довуд! Ба ман раЉм кун". 49. Исо истода, фармуд, ки вайро бихонанд. ОнЉо кЎрро хонда, гуфтанд: "Осуда бош, бархез, ки туро мехонад". 50. Вай Ќомаи худро кашида, бархосту назди Исо омад. 51. Исо ба вай Ќавоб гардонда, гуфт: "ЧҐ мехоЉҐ, ки барои ту бикунам?" КЎр ба ў гуфт: "Эй Устод! МехоЉам бино шавам". 52. Исо ба вай гуфт: "Бирав, ки имонат туро шифо бахшид". Вай дарЉол бино гашта, аз аЂиби Исо дар роЉ равона шуд.

Боби ЁздаЉум(11)

Ба Ерусалим бо тантана ворид шудани Исо. 1. Чун наздики Ерусалим, ба Байт-ФоЌҐ ва Байт-ЊинҐ, бар кЎЉи Зайтун расиданд, ў ду шогирди Худро фиристода, 2. Ба онЉо гуфт: "Ба ин деЉа, ки рЎ ба рЎи шумост, биравед; чун даромадед, харкурраеро баста меёбед, ки ЉанЎз касе бар он савор нашудааст; онро воз карда, ин Ќо беёред; 3. "Ва агар касе ба шумо гЎяд: "Чаро чунин мекунед?", ба Ќавобаш бигЎед, ки Худованд ба он эЉтиёЌ дорад; ва дарЉол онро ба ин Ќо мефиристад". 4. ОнЉо рафта, курраро ёфтанд, ки дар кЎча назди дарвозае баста㥠буд; ва онро воз карданд. 5. Баъзе касоне ки дар он Ќо истода буданд, ба онЉо гуфтанд: "ЧҐ кор доред, ки курраро воз мекунед?" 6. Ба Ќавоби онЉо он чиро гуфтанд, ки Исо фармуда буд; ва онЉоро ба Љоли худ гузоштанд. 7. Ва курраро назди Исо оварда, ЌомаЉои худро бар он афканданд, то бар он савор шуд. 8. Бисьёр касон ЌомаЉои худро бар роЉ густурданд, ва дигарон шохаЉои дарахтонро бурида, бар роЉ густурданд. 9. Ва онЉое ки аз пеш ва аз пас равона буданд, хитоб мекарданд; "ЊЎшаъно! Муборак аст Он ки ба исми Худованд меояд! 10. "Муборак аст малакути падари мо Довуд, ки ба исми Худованд меояд! ЊЎшаъно дар арши аъло!" 11. Ва Исо вориди Ерусалим шуда, ба маъбад даромад; ва Љама чизро аз назар гузаронд, ва чун рЎз беваЂт шуда буд, бо он дувоздаЉ ба Байт-ЊинҐ рафт. Дарахти анЌири бемева. 12. РЎзи дигар, чун аз Байт-ЊинҐ берун омаданд, гурусна монд; 13. Ва аз дур дарахти анЌирро, ки барг дошт, дида, омад, то шояд чизе бар он биёбад; чун наздик шуд, Ќуз баргЉо чизе наёфт, зеро ки мавсими анЌир ЉанЎз нарасида буд. 14. Ва Исо ба он гуфт: "Пас аз ин то абад касе аз ту мева нахЎрад". Ва шогирдонаш инро шуниданд. Пок кардани маъбад. 15. Ба Ерусалим омаданд. Исо ба маъбад даромада, ба пеш кардани онЉое ки дар маъбад харидуфурЎш мекарданд, оЃоз намуд; мизЉои саррофон ва курсиЉои кафтарфурЎшонро чаппа кард; 16. Ва нагузошт, ки касе чизеро аз миёни маъбад бардошта гузарад. 17. Ва онЉоро таълим дода, мегуфт: "Оё навишта нашудааст, ки "хонаи Ман хонаи ибодати Љамаи халЂЉо номида хоЉад шуд"? Аммо шумо онро ба дуздхона мубаддал кардаед". 18. Чун китобдонон ва саркоЉинон шуниданд, дар тараддуди он шуданд, ки чҐ тавр ўро ба Љалокат расонанд; зеро аз ў метарсиданд, чунки тамоми мардум аз таълимоти ў дар Љайрат буданд. 19. чун рЎз беваЂт шуд, ў аз шаЉр берун рафт. 20. Бомдодон, ваЂте ки мегузаштанд, дарахти анЌирро диданд, ки то реша хушк шудааст. 21 Ва Петрус ба ёд оварда, гуфт: "Эй Устод! Инак дарахти анЌире ки нафрин кардаҐ, хушк шудааст". Дуои имон. 22. Исо ба Ќавоби онЉо гуфт: 23. "Ба Худо имон оваред. Зеро ба ростҐ ба шумо мегЎям: Љар кҐ ба ин кЎх гЎяд: "Бархоста, худро дар баЉр афкан", ва дар дили худ шак надошта бошад, балки яЂин дорад, ки он чи гЎяд мешавад, - Љар чҐ гЎяд ба вай ато хоЉад шуд. 24. "Бинобар ин ба шумо мегЎям: Љар чҐ дар дуо хоЉиш мекунед, яЂин бидонед, ки онро пайдо хоЉед кард, - ва ба шумо ато хоЉад шуд. 25. "Ва Љангоме ки дар дуо меистед, агар аз касе ранЌу озоре кашида бошед, гуноЉи вайро афв намоед, то ки Падари шумо низ ки дар осмон аст, гуноЉЉои шуморо биомурзад; 26. "Аммо агар афв накунед, Падари шумо низ, ки дар осмон аст, гуноЉЉои шуморо наомурзад". Масъалаи Ђудрати Исо. 27. Боз ба Ерусалим омаданд. Ва Љангоме ки ў дар маъбад мегашт, саркоЉинон, китобдонон ва пирон назди ў омада, 28. Гуфтанд: "Бо кадом Ђудрат ин корЉоро мекунҐ? Ва кист, ки ин Ђудратро ба Ту додааст, то ин корЉоро кунҐ?" 29. Исо ба Ќавоби онЉо гуфт: "Ман Љам аз шумо чизе мепурсам, ба Ман Ќавоб диЉед; он гоЉ Ман Љам ба шумо хоЉам гуфт, ки бо кадом Ђудрат ин корЉоро мекунам; 30. "Таъмиди ЯЉьё аз осмон буд, ё аз инсон? Ба Ман Ќавоб диЉед". 31. Аммо онЉо дар дили худ андеша мекарданд: "Агар гЎем, ки "аз осмон буд", ў бигЎяд: "Пас чаро ба вай имон наовардед?" 32. "Ва агар гЎем, ки "аз инсон буд"" - аз мардум метарсиданд; зеро ки Љама ЯЉьёро набии барЉаЂ медонистанд. 33. Ба Исо Ќавоб дода гуфтанд: "Намедонем". Исо Љам ба Ќавоби онЉо гуфт: "Ман Љам ба шумо намегЎям, ки бо кадом Ђудрат ин корЉоро мекунам".

Боби дувоздаЉум(12)

Масал дар бораи токдорони бадкор. 1. Пас бо масалЉо ба онЉо оЃози сухан намуда, гуфт: "Касе ток шинонд, деворе гирдаш кашид, чархуште сохт, бурЌе барпо кард ва онро ба токдорон супурду ба сафар рафт. 2. "Чун мавсим расид, хизматгореро назди токдорон фиристод, то аз меваи токзор аз токдорон бигирад, 3. "Декин онЉо вайро дошта заданд ва тиЉидаст равона карданд. 4. "Боз хизматгори дигарро назди онЉо фиристод; вайро низ сангборон карда, сарашро кафонданд ва дашном дода пеш карданд. 5. "Боз як нафари дигарро фиристод: вайро куштанд; ва бисьёр касони дигарро - баъзеро заданд ва баъзеро куштанд. 6. "Як писари азизаш буд, ва дар охир вайро низ назди онЉо фиристода, дар дили худ гуфт: "Аз писарам шарм хоЉанд дошт". 7. "Лекин токдорон ба якдигар гуфтанд: "Ин ворис аст; биёед, вайро бикушем, то мерос аз они мо гардад". 8. "Вайро дастгир карда, куштанд ва аз токзор берун бароварда партофтанд. 9. "Пас соЉиби токзор чҐ хоЉад кард? Омада, токдоронро ба марг маЉкум хоЉад кард ва токзорро ба дигарон хоЉад супурд. 10. "Магар ин Навиштаро нахондаед: "Санге ки меъморон рад карданд, санги сари гЎшаи бино гардид: 11."Ин аз Ќониби Худованд шуд ва дар назари мо Љайратангез аст"?" 12. Ва хостанд ўро дастгир кунанд, лекин аз мардум тарсиданд; зеро донистанд, ки ин масалро дар ЉаЂЂи онЉо гуфта буд; пас ўро вогузошта рафтанд. Масъалаи хироч. 13. Ва чанд нафар аз фарисиён ва Љиродиёнро назди ў фиристоданд, то ўро аз суханаш афтонанд. 14. ОнЉо омада, ба ў гуфтанд: "Эй Устод! Медонем, ки Ту ЉаЂгЎй Љасти ва аз касе парвое надорҐ, зеро ЉеЌ рЎбинҐ намекунҐ, балки роЉи Худоро ба ростҐ таълим медиЉҐ; оё ба Ђайсар Ќизья додан Ќоиз аст ё не? БидиЉем ё надиЉем?" 15. Аммо ў риёкории онЉоро дарьёфта, гуфт: "Чаро Маро меозмоед? Диноре ба Ман биёред, то онро бубинам". 16. ОнЉо оварданд. Он гоЉ ба онЉо гуфт: "Ин сурат ва гаЂам аз они кист?" ОнЉо ба ў гуфтанд: "Аз они Ђайсар". 17. Исо ба Ќавоби онЉо гуфт: "Он чи аз они Ђайсар аст, ба Ђайсар диЉед, ва он чи аз они Худост - ба Худо". Ва аз Ќавоби ў дар Љайрат монданд. Дар бораи эЉьёи мурдагон. 18. Ва саддуЂиён, ки мункири Ђиёмат Љастанд, назди ў омада, пурсиданд: 19. "Эй Устод! Мусо ба мо навиштааст: "Агар бародари касе бимирад ва зане аз худ гузошта ва фарзанде надошта бошад, бояд бародараш зани вайро ба никоЉи худ дароварад, ва барои бародари худ насле ба вуЌуд оварад". 20. "Њафт бародар буданд: яке зан гирифта, мурд ва фарзанде нагузошт; 21. "Вайро дуюмин ба занҐ гирифта, мурд ва фарзанде нагузошт; сеюм низ Љамчунин. 22. "Њамаи он Љафт вайро гирифтанд ва насле нагузоштанд. Баъд аз Љама зан низ мурд. 23. "Пас, дар Ђиёмат, ки Љама эЉьё хоЉанд шуд, вай зани кадоми онЉо мешавад? Зеро ки Љар Љафт вайро ба занҐ гирифта буданд". 24. Исо ба Ќавоби онЉо гуфт: "Магар гумроЉ нестед аз он рЎ, ки на НавиштаЉоро медонед, на Ђудрати Худоро? 25. "Зеро, Љангоме ки аз мурдагон эЉьё мешаванд, на зан мегиранд ва на ба шавЉар мераванд, балки монанди фариштагон дар осмон мебошанд. 26. "Аммо дар бораи мурдагон, ки эЉьё мешаванд, магар дар китоби Мусо нахондаед, ки чҐ сон Худо дар назди бутта ба вай гуфт: "Манам Худои ИброЉим ва Худои ИсЉоЂ ва Худои ЯъЂуб"? 27. "Вай на Худои мурдагон аст, балки Худои зиндагон. Пас шумо басе гумроЉ шудаед". АЉкоми бузургтарин. 28. Яке аз китобдонон, чун мубоЉисаи онЉоро шунида, дид, ки ба онЉо Ќавоби некЎ дод, пеш омада, аз ў пурсид: "Аввалини Љамаи аЉком кадом аст?" 29. Исо ба вай Ќавоб дод: "Аввалини аЉком ин аст: "Бишнав, эй Исроил! Худованд Худои мо Худованди ягона аст; 30. "Ва Худованд Худои худро бо тамоми дили ту ва бо тамоми Ќони ту ва бо тамоми Љуши ту ва бо тамоми Ђуввати ту дЎст бидор"; аввалин аЉком Љамин аст! 31. "Ва дуюмаш монанди он аст: "Ёри худро мисли худ дЎст бидор"; хукми дигаре бузургтар аз инЉо нест". 32. Китобдон ба ў гуфт: "Офарин, эй Устод! Ту рост гуфтҐ, ки Худо ягона аст ва Ќуз ў дигаре нест; 33. "Ва ўро бо тамоми дил ва бо тамами идрок ва бо тамоми Ђувват дЎст доштан ва ёри худро мисли худ дЎст доштан аз Љамаи курбониЉои сЎхтанҐ ва ЉадияЉо афзалтар аст". 34. Чун Исо дид, ки вай оЂилона Ќавоб дод, ба вай гуфт: "Ту аз Малакути Худо дур нестҐ". Пас аз он касе Ќуръат накард, ки аз ў чизе пурсад. Исо - Љам писари Довуд ва Љам Худованди Давуд. 35. Ва Љангоме ки Исо дар маъбад таълим медод, савол дода, гуфт: "ЧҐ сон китобдонон мегЎянд, ки МасеЉ писари Довуд аст? 36. "Ва Љол он ки худи Довуд бар тибЂи РЎЉулЂудс мегЎяд: "Худованд ба Худованди ман гуфт: "Ба ямини Ман бинишин, то душманони Туро зери пои Ту андозам"". 37. "Инак худи Довуд ўро Худованд меномад: пас чҐ сон ў писари вай будааст?" Ва мардуми бисьёр каломи ўро бо хушнЎдҐ мешуниданд. Риёкории китобдонон. 38. Ва ў онЉоро таълим дода, мегуфт: "Аз китобдонон Љазар кунед, ки дЎст медоранд ЌомаЉои дароз пЎшида гарданд, ва дар бозорЉо табрик бишнаванд, 39. "Ва дар курсиЉои аввали куништЉо Ќой бигиранд ва дар зиёфатЉо болонишин шаванд; 40. "ОнЉо, ки хонаЉои бевазанонро фурЎ мебаранд ва барои намуд дуоро тЎл медиЉанд, аз Љама сахттар маЉкум хоЉанд шуд". Фулуси бевазан. 41. Ва Исо дар муЂобили ганЌина нишаста нигоЉ мекард, ки чҐ сон мардум ба ганЌина пул меандозанд. Аксари сарватдорон бисьёр меандохтанд. 42. Ва бевазани камбаЃале омада, ду фулус андохт, ки ним тин мешавад. 43. Пас шогирдонашро пеши Худ хонда, гуфт: "Ба ростҐ ба шумо мегЎям, ки ин бевазани камбаЃал аз Љамаи ононе ки ба ганЌина андохтанд, бештар дод; 44. "Зеро Љама аз зиёдатии худ доданд, лекин вай аз камбаЃалии худ Љар чҐ дошт, андохт, яъне тамоми нафаЂаи худро дод".

Боби СездаЉум(13)

Дар бораи омадани Исо. Заволи маъбад. 1. Чун Исо аз маъбад мебаромад, яке аз шогирдонаш ба ў гуфт: "Эй Устод! Бингар, чҐ навъ сангЉо ва чҐ навъ иморатЉост!" 2. Исо ба Ќавоби вай гуфт: "Ин иморатЉои бузургро мебинҐ? Њамаи ин хароб хоЉад шуд, ба дараЌае ки санге бар санге нахоЉад монд". 3. Ва чун ў бар кЎЉи Зайтун дар муЂобили маъбад нишаста буд, Петрус, ЯъЂуб, ЮЉанно ва Андриёс ба танЉоҐ аз ў пурсиданд: 4. "Моро огоЉ кун, ки ин кай воЂеъ мешавад, ва аломати рЎй додани Љамаи ин чҐ гуна аст?" 5. Он гоЉ Исо дар Ќавоби онЉо ба гуфтан оЃоз намуд: "Њушьёр бошед, ки касе шуморо гумроЉ накунад; 6. "Зеро бисьёр касон бо номи Ман омада, гЎянд, ки ин Ман Љастам, ва мардуми бисьёрро гумроЉ кунанд. 7. "Аммо чун ЌангЉо ва овозаи ЌангЉоро бишнавед, натарсед: зеро ин бояд воЂеъ шавад; лекин ин ЉанЎз интиЉо нест. 8. "Зеро Ђавме бар зидди Ђавме ва салтанате бар зидди салтанате Ђиём хоЉад кард; ва дар Љар Ќо зилзилаЉо руй хоЉад дод, ва ЂаЉтиЉо ва ошЎбЉо падид хоЉад омад. ИнЉо ибтидои дардЉост. 9. "Лекин шумо худро эЉтиёт кунед; зеро шуморо ба маЉкамаЉо хоЉанд кашид, ва дар куништЉо тозиёна хоЉанд зад, ва шуморо назди Љокимону подшоЉон ба хотири Ман Љозир хоЉанд кард, то барои онЉо шаЉодате гардад. 10. "Ва лозим аст, ки ИнЌил аввал дар байни тамоми халЂЉ мавъиза карда шавад. 11. "Чун шуморо барои таслим кардан гирифта баранд, пешакҐ ЃамхорҐ ва андеша накунед, ки чҐ бояд бигЎед; балки он чи дар он соат ба шумо ато шавад, онро бигЎед: зеро гЎянда шумо нестед, балки РЎЉулЂудс аст. 12. "Он гоЉ бародар бародарро ва падар фарзандро ба марг таслим хоЉад кард; ва фарзандон бар зидди падарону модарон Ђиём карда, онЉоро ба Љалокат хоЉанд расонд. 13. "Ва Љама аз барои исми Ман ба шумо адоват хоЉанд дошт; лекин Љар кҐ то охир сабр кунад, наЌот хоЉад ёфт. Мусибати бузург. 14. "Чун кароЉати харобиро, ки Дониёли наᥠба забон овардааст, дар Ќое ки намебояд, бар по бубинед, - Љар кҐ хонад, дарк кунад, - он гоЉ онЉое ки дар ЯЉудо мебошанд, ба кЎЉистон гурезанд; 15. "Ва Љар кҐ бар бом бошад, поён нафурояд ва барои гирифтани чизе ба хонаи худ надарояд; 16. "Ва он ки дар киштзор аст, барои гирифтани Ќомаи худ барнагардад. 17. "Вой бар Љоли Љомиладорон ва ширдорон дар он айём! 18. "Дуо кунед, ки гурехтани шумо дар зимистон рЎй надиЉад. 19. "Зеро дар он айём чунон мусибате хоЉад шуд, ки аз ибтидои офариниш, ки Худо офарид, то Љол нашудааст ва бори дигар нахоЉад шуд. 20. "Ва агар Худованд он айёмро кЎтоЉ намекард, касе наЌот намеёфт; лекин аз барои баргузидагоне ки ў интихоб намудааст, он айёмро кЎтоЉ кардааст. 21. "Дар он Љангом агар касе ба шумо гЎяд: "Инак МасеЉ дар ин Ќост", ё "дар он Ќост", - бовар накунед. 22. "Зеро масеЉони козиб ва анбиёи козиб ба майдон омада, аломот ва мЎъЌизот нишон хоЉанд дод, то ки, агар мумкин бошад, баргузидагонро низ гумроЉ кунанд. 23. "Лекин шумо Љушьёр бошед; инак, Ман Љамаашро ба шумо пешакҐ гуфтам. Омадани Писари Одам. 24. "Лекин дар он айём, пас аз он мусибат, офтоб хира шавад ва моЉ рЎшноии худро надиЉад. 25. "Ва ситорагон аз осмон фурЎ резанд, ва ЂувваЉои афлок мутазалзил шаванд. 26. "Он гоЉ Писари Одамро бинанд, ки бо Ђудрат ва Ќалоли азим бар абрЉо меояд. 27. "Ва он гоЉ ў фариштагони Худро фиристода, баргузидагони Худро аз чор Ќониб, аз канори замин то канори осмон фароЉам хоЉад овард. Масал дар бораи дарахти анчир. 28. "Акнун аз дарахти анЌир мисол гиред; чун шохааш нарм шуда, барг оварад, медонед, ки тобистон наздик аст; 29. "Њамчунин шумо чун дидед, ки ин чизЉо воЂеъ шудааст, бидонед, ки наздик аст, назди дар аст. 30. "Ба ростҐ ба шумо мегЎям: ин насл ЉанЎз аз олам нагузашта, Љамаи ин чизЉо воЂеъ хоЉад шуд. 31. "Осмон ва замин гузарон аст, лекин каломи Ман гузарон нест. 32. "Аммо он рЎз ва соатро, Ѓайр аз Падар, касе намедонад, на фариштагони осмон, на Писар. 33. "Пас, барЉазар ва бедор бошед ва дуо гЎед; зеро намедонед, ки он ваЂт кай фаро мерасад. Дар интизори омадани Худованд бедор бошед. 34. "Монанди касе ки ба сафар рафта ва хонаи худро тарк карда, ба хизматгорони худ ихтиёр дод ва барои Љар яке шуЃли Љосе муЂаррар намуд ва дарбонро фармуд, ки бедор бошад. 35. "Пас, бедор бошед; зеро намедонед, ки соЉиби хона кай меояд, дар шом, ё ними шаб, ё Љангоми бонги хурЎс, ё бомдодон; 36. "Мабодо ногаЉон омада, шуморо хуфта ёбад. 37. "Аммо он чи ба шумо мегЎям, ба Љама мегЎям: "Бедор бошед".

Боби ЧордаЉум(14)

СуиЂасд ба муЂобили Исо. 1. То иди фисЉ ва фатир ду рЎз монда буд; саркоЉинон ва китобдонон дар тараддуди он буданд, ки чҐ сон бо Љила ўро дастгир карда, ба Ђатл расонанд; 2. Лекин мегуфтанд: "На дар ид, мабодо дар байни мардум ошЎбе рЎй диЉад". Марьями сокини Байт-ЊинҐ бар Исо равЃани атрафшон мерезад. 3. Ва Љангоме ки ў дар Байт-ЊинҐ, дар хонаи ШимъЎни маха⥠назди суфра нишаста буд, - зане бо зарфи гаЌини равЃани атрафшони сунбули холиси гаронбаЉо омад ва зарфро шикаста, бар сари ў рехт. 4. Баъзе касон норозҐ шуда, дар байни худ гуфтанд: "Чаро ин равЃани атрафшон талаф шуд? 5. "Зеро онро ба зиёда аз сесад динор фурЎхта, ба мискинон таЂсим карда додан мумкин буд". Ва он занро сарзаниш карданд. 6. Лекин Исо гуфт: "Вайро ором гузоред; чаро вайро хиЌил мекунед? Вай барои Ман коре некЎ кард. 7. "Зеро мискинон Љар ваЂт дар назди шумо Љастанд ва хар гох, ки бихоЉед, ба онЉо эЉсон карда метавонед; лекин Ман Љамеша бо шумо нестам. 8. "Вай он чи метавонист, ба Ќо овард: Бадани Маро барои дафн пешакҐ тадЉин кард. 9. "Ба ростҐ ба шумо мегЎям: дар тамоми ЌаЉон Љар Ќо, ки ИнЌил мавъиза шавад, кори вай низ барои ёдоварии вай эикр хоЉад ёфт". Паймони таслимкунанда бо саркоЉинон. 10. Ва ЯЉудои ИсЂарьют, ки яке аз он дувоздаЉ буд, пеши саркоЉинон рафт, то ки ўро ба онЉо таслим кунад. 11. ОнЉо чун сухани вайро шуниданд, шод гаштанд ва ба вай пул доданҐ шуданд. Вай дар ЌустуЌЎи фурсати мувофиЂ буд, ки ўро таслим кунад. ФисЉи охирин. 12. Дар рЎзи аввали иди фатир, ки барои фисЉ курбонҐ мекарданд, шогирдонаш ба ў гуфтанд: "КуЌо мехоЉҐ, ки фисЉро бихЎрҐ, то рафта тайёр кунем?" 13. Пас ду нафарро аз шогирдонаш фиристода, ба онЉо гуфт: "Ба шаЉр биравед; марде ба шумо рост хоЉад омад, ки кЎзаи обро бардошта мебарад; аз аЂиби вай равона шавед, 14. "Ба куЌое ки дарояд, ба соЉиби хона гЎед: "Устод мегЎяд: меЉмонхона куЌост, ки он Ќо фисЉро бо шогирдони Худ бихЎрам?" 15. "Вай ба шумо болохонаи калони мафрушу тайёрро нишон медиЉад; дар он Ќо барои мо тайёрҐ бинед". 16. Шогирдонаш равона шуда, ба шаЉр омаданд ва, чунон ки ў гуфта буд, ёфтанд; ва фисЉро омода карданд. ФисЉ. 17. БегоЉи рЎз ў бо он дувоздаЉ омад. 18. Ва Љангоме ки нишаста таом мехЎрданд, Исо гуфт: "Ба ростҐ ба шумо мегЎям, ки яке аз шумоён, ки бо Ман таом мехЎрад, Маро таслим хоЉад кард". 19. ОнЉо Ѓамгин шуда, паси Љамдигар ба ў гуфтанд: "Оё он манам?" Ва дигаре: "Оё он манам?" 20. Лекин ў ба Ќавоби онЉо гуфт: "Яке аз дувоздах, ки бо Ман даст дар табаЂ меандозад. 21. "Агарчи Писари Одам ончунон, ки дар бораи ў навишта шудааст, меравад, лекин вой бар Љоли он касе ки Писари Одам ба воситаи вай таслим карда шавад: Барои вай беЉтар мебуд, ки таваллуд намеёфт". Таоми шоми муЂаддас. 22. Ва Љангоме ки таом мехЎрданд, Исо нонро гирифта, баракат дод ва пора карда, ба онЉо доду гуфт: "Бигиред ва бихЎред, ки ин Бадани Ман аст". 23. Ва косаро гирифта, шукргузорҐ намуд ва ба онЉо дод; ва Љама аз он нЎшиданд. 24. Ва ба онЉо гуфт: " Ин аст Хуни Ман аз аЉди Ќадид, ки барои бисьёр касон рехта мешавад. 25. "Ба ростҐ ба шумо мегЎям: Ман дигар аз шираи ангур нахоЉам нЎшид, то Љамон рЎзе ки дар Малакути Худо маи тоза бинЎшам". ИмтиЉони имони шогирдон. 26. Ва Љамду сано хонда, ба сЎи кЎЉи Зайтун равона шуданд. 27. Ва Исо ба онЉо гуфт: "Њамаи шумо имшаб дар ЉаЂЂи Ман ба васваса хоЉед афтод; зеро навишта шудааст: "ЧЎпонро мезанам, ва гЎсфандон пароканда хоЉанд шуд". 28. "Аммо пас аз эЉьё шуданам, пеш аз шумо ба Ћалил хоЉам рафт". 29. Петрус ба ў гуфт: "Агар Љама ба васваса афтанд Љам, ман намеафтам". 30. Исо ба вай гуфт: "Ба ростҐ ба ту мегЎям, ки ту Љоло, дар Љамин шаб, пеш аз он ки хурЎс ду бор бонг занад, Маро се бор инкор хохҐ кард". 31. Лекин вай бо Ќидду Ќахди зиёдтар мегуфт: "Њатто агар бо Ту мурданам лозим ояд, Туро Љаргиз инкор накунам". Дигарон низ Љамчунон гуфтанд. Исо дар ЋатсамонҐ маЉзун мешавад ва дуо мегЎяд. 32. Ба мавзее омаданд, ки ЋатсамонҐ ном дошт; ва ў ба шогирдонаш гуфт: "Дар ин Ќо бинишинед, то Ман дуо гЎям". 33. Ва Петрус, ЯъЂуб ва ЮЉанноро бо Худ бурд; ва дар изтироб афтод ва дилтанг шуд. 34. Ва ба онЉо гуфт: "Ћони Ман то ба дараЌаи марговар маЉзун шудааст; дар ин Ќо бимонед ва бедор бошед". Дуои якум. 35. Ва, каме пештар рафта, рЎ ба замин афтод ва дуо гуфт, ки агар мумкин бошад, он соат аз ў бигзарад; 36. Ва гуфт: "Аббо, Падарам! Њама чиз назди Ту мумкин аст; ин косаро аз Ман бигзарон; лекин на бо хоЉиши Ман, балки бо иродаи Ту". 37. Ва омада, онЉоро хуфта ёфт, ва ба Петрус гуфт: "Эй ШимъЎн! Ту хуфтаҐ? Оё натавонистҐ соате бедор бошҐ? 38. "Бедор бошед ва дуо гЎед, то ба озмоиш дучор нашавед; рЎЉ бардам аст, лекин Ќисм нотавон". Дуои дуюм. 39. Ва боз рафта бо Љамон суханон дуо гуфт. 40. Ва баргашта, боз онЉоро хуфта ёфт, зеро чашмонашон хоболуд буд; ва онЉо намедонистанд, ки ба ў чҐ Ќавоб диЉанд. Дуои сеюм. 41. Ва бори сеюм омада, ба онЉо гуфт: "Шумо ЉанЎз мехобед ва истироЉат мекунед? Вассалом, соат расидааст; инак Писари Одам ба дасти гуноЉкорон таслим карда мешавад; 42. "Бархезед, биравем: инак, он ки Маро таслим мекунад, наздик омад". Таслим кардани ЯЉудо ва Љабс шудани Исо. 43. Ва дарЉол, ЉанЎз ки ў сухан мегуфт, ЯЉудо, ки яке аз он дувоздаЉ буд, ва бо вай мардуми бисьёре аз чониби саркоЉинон, китобдонон ва пирон бо шамшеру таёЂЉо омаданд. 44. Таслимкунандаи ў ишорате ба онЉо дода, гуфта буд: "Њар киро бибЎсам, ў Љамон аст; ўро дастгир кунеду бо эЉтиёт баред". 45. Ва чун омад, дарЉол ба ў наздик шуда, гуфт: "Эй Устод! Эй Устод!" Ва ўро бЎсид. 46. Ва онЉо дастЉои худро бар ў андохта, ўро гирифтанд. Исоро Љама тарк карданд. 47. Аммо яке аз Љозирон шамшери худро кашида, ба Ѓуломи саркоЉин заду як гЎши вайро бурида партофт. 48. Исо ба онЉо рЎ оварда, гуфт: "ГЎё бар зидди роЉзане шумо бо шамшеру таёЂЉо берун омадаед, то Маро дастгир кунед; 49. "Њар рЎз Ман назди шумо дар маъбад будам ва таълим медодам, ва шумо Маро дастгир накардед; лекин бигзор НавиштаЉо ба амал ояд". 50. Он гоЉ Љама ўро вогузошта, гурехтанд. 51. Ћавоне Ќисми бараЉнаи худро ба чодире печонда, аз аЂиби ў мерафт; ва сарбозон вайро дастгир карданд. 52. Лекин вай чодирро партофта, тани барахна аз дасти онЉо гурехт. Исо ба Љузури пирон. 53. Ва Исоро назди саркоЉин оварданд; ва тамоми саркоЉинон ва пирон ва китобдонон назди вай гирд омаданд. 54. Петрус аз дур, то даруни Љавлии саркоЉин, аз паи ў равона шуда, бо хизматгорон нишаст ва назди оташ худро гарм мекард. 55. СаркоЉинон ва тамоми шЎрои пирон дар ЌустуЌЎи шаЉодате бар зидди Исо буданд, то ўро ба Ђатл расонанд, лекин наёфтанд. 56. Зеро бисьёр касон бар зидди ў шаЉодати бардурЎЃ доданд, лекин ин шаЉодатЉо ба якдигар мувофиЂ набуд. 57. Ва баъзе касон бархоста, бар зидди ў шаЉодати бардурЎЃ дода, гуфтанд: 58. "Мо шунидем, ки ў мегуфт: "Ман ин маъбади бо дасти одам сохташударо вайрон мекунам ва дар се рЎз дигареро бино мекунам, ки бо дасти одам сохта нашуда бошад"". 59. Лекин чунин шаЉодати онЉо низ мувофиЂ набуд. 60. Пас саркоЉин бархост ва дар меёна истода, аз Исо пурсид: "Чаро Ту ЉеЌ Ќавоб намедиЉҐ? Ин чист, ки инЉо бар зидди Ту шаЉодат медиЉанд?" 61. Аммо ў хомЎш монд ва ЉеЌ Ќавоб надод. Боз саркоЉин аз ў пурсида, гуфт: "Оё Ту МасеЉ, Писари Худои Мутабаррак Љасти?" 62. Исо гуфт: "Ман Љастам; ва шумо Писари Одамро хоЉед дид, ки ба ямини ђудрат нишаста, бар абрЉои осмон меояд". 63. Он гоЉ саркоЉин Ќомаи худро дарронда, гуфт: "Дигар ба шоЉидон чҐ ЉоЌат дорем? 64. "Шумо куфрро шунидед; чҐ мулоЉиза доред?" Пас Љама ўро айбдор карда, сазовори марг донистанд. 65. Ва баъзе касон ба сару рЎи ў туф кардан гирифтанд ва рЎяшро пЎшида, ўро мезаданд ва мегуфтанд, ки: "Нубувват кун". Ва хизматгорон ўро торсакҐ мезаданд. Петрус Худованди худро инкор мекунад. 66. Њангоме ки Петрус дар поён, дар рЎи ЉавлҐ буд, яке аз канизони саркоЉин омад 67. Ва чун дид, ки Петрус худро гарм мекунад, ба вай нигоЉ карда, гуфт: "Ту низ бо Исои НосирҐ будҐ". 68. Лекин вай инкор карда, гуфт: "Намедонам ва намефаЉмам, ки ту чҐ мегЎҐ". Ва ба Љавлии берун рафта буд, ки хурЎс бонг зад. 69. Каниз бори дигар вайро дида, ба Љозирон гуфт: "Ин яке аз онЉост". 70. Вай бори дигар инкор кард. Пас аз муддате Љозирон ба Петрус гуфтанд: "Дар ЉаЂиЂат ту яке аз онЉо мебошҐ; зеро ки ту аз Ћалил ЉастҐ ва лаЉЌаи ту Љамон хел аст". 71. Лекин вай ба савганду Ђасам хЎрдан оЃоз намуда, гуфт: "Он Одамро, ки мегЎед, намешиносам". 72. Њамон дам хурЎс бори дуюм бонг зад. Он гоЉ петрус сухани Исоро ба ёд овард, ки ба вай гуфта буд: "Пеш аз он ки хурЎс ду бор бонг занад, Маро се бор инкор хоЉҐ кард". Ва оЃоз ба гиристан намуд.

Боби ПонздаЉум(15)

Исо ба Љузури Пилотус. 1. Бомдодон фавран саркоЉинон бо пирон ва китобдонон ва тамоми шЎрои пирон машварат карданд ва Исоро баста бурданду ба Пилотус таслим карданд. 2. Пилотус аз ў пурсид: "Оё Ту ПодшоЉи ЯЉудиён ЉастҐ?" ў Ќавоб дода гуфт: "Ту мегЎҐ". 3. Ва саркоЉинон ўро бисьёр айбдор мекарданд. 4. Пилотус боз аз ў пурсид: "Ту ЉеЌ Ќавобе намедиЉҐ? Бингар, ки чҐ Ђадар Туро айбдор мекунанд". 5. Лекин Исо боз ЉеЌ Ќавоб надод, ба тавре ки Пилоус дар Љайрат монд. Исо не, балки Бараббос. 6. Дар Љар ид вай як бандиро, ки мехостанд, барои онЉо озод мекард. 7. Бараббос ном касе бо шариконаш дар Љабс буд, ки онЉо дар ваЂти исьён одам кушта буданд. 8. Ва мардум фарьёд зада, илтимос карданд, ки он чиро, ки Љамеша барои онЉо мекард, ба Ќо оварад. 9. Вай ба Ќавоби онЉо гуфт: "Оё мехоЉед, ПодшоЉи ЯЉудиёнро барои шумо озод кунам?" 10. Зеро медонист, ки саркоЉинон ўро аз рЎи Љасад таслим карда буданд. 11. Лекин саркоЉинон мардумро барангеЉта буданд, ки Бараббосро барои онЉо озод кунад, беЉтар аст. 12. Пилотус боз ба Ќавоби онЉо гуфт: "Пас чҐ мехоЉед бикунам бо он Касе ки ўро ПодшоЉи ЯЉудиён меномед?" 13. ОнЉо боз фарьёд заданд: "ўро маслуб кун!" 14. Пилотус ба онЉо гуфт: "ў чҐ бадҐ кардааст?" Лекин онЉо боз Љам зиёдтар фарьёд заданд: "ўро маслуб кун!" 15. Пас Пилотус, мардумро хушнЎд карданҐ шуда, Бараббосро барои онЉо озод кард ва Исоро тозиёна зада, барои маслуб кардан таслим кард. Тамасхур ва таЉЂир кардани Исо. 16. Ва сарбозон ўро ба даруни ЉавлҐ, яъне ба сарбозЉона бурданд ва тамоми фавЌро гирд оварданд; 17. Ва Ќомаи арЃувон ба ў пЎшонданд ва тоЌе аз хор бофта, бар сараш ниЉоданд; 18. Ва оЃоз ба салом намуданд: "Салом, эй ПодшоЉи ЯЉудиён!" 19. Ва Ђамиш бар сараш заданд ва бар ў туф карданд ва, зону зада, ба ў таъзим карданд. 20. Паз аз он ки ўро басе истеЉзо карданд, Ќомаи арЃувонро аз танаш кашида, либоси худашро пЎшонданд ва ўро берун бурданд, то маслубаш кунанд. 21. Ва роЉгузареро аз ђурин, ки ШимъЎн ном дошт ва падари Искандар ва Руфус буд ва аз саЉро меомад, маЌбур карданд, ки салиби ўро бардорад. 22. Ва Исоро ба Ќое бурданд, ки ЋолЌолто, яъне "Ћои косахонаи сар" ном дошт. 23. Ва шароби бо мур омеЉтаро барои нЎшиданаш доданд; лекин ў нанЎшид. Маслуб кардани Исо ва мамоти ў. 24. Ононе ки ўро маслуб карданд, либоси ўро Ђуръа партофта таЂсим карданд, то Љар кас чизе бигирад. 25. Ва соати сеюм буд, ки ўро маслуб карданд. 26. Ва бар ў чунин айбномае навишта шуда буд: "ПодшоЉи ЯЉудиён". 27. Бо ў ду роЉзанро, яке аз дасти росташ ва дигаре аз дасти чапаш, маслуб карданд. 28. Пас ба амал омад он Навиштае ки мегЎяд: "Аз Ќинояткорон шумурда шуд". 29. Ва роЉгузарон ўро дашном дода ва сар чунбонда, мегуфтанд: "Эй! Ту ки маъбадро вайрон карда, дар се рЎз аз нав бино мекунҐ! 30. "Худатро наЌот дода, аз салиб фурЎд ой". 31. Њамчунин саркоЉинон ва китобдонон ўро истеЉзо карда, ба якдигар мегуфтанд: "Дигаронро наЌот медод, лекин Худашро наЌот дода наметавонад! 32. "МасеЉ, ПодшоЉи Исроил, бигзор акнун аз салиб фурЎд ояд, то бубинем ва имон оварем". Ва онЉое ки бо ў маслуб шуда буданд, ўро дашном медоданд. 33. Чун соати шашум расид, тамоми заминро то соати нЎЉум торикҐ фаро гурифт. 34. Ва дар соати нЎЉум Исо бо овози баланд фарьёд зада, гуфт: "ЭлЎЉҐ, ЭлЎЉҐ! Ламма сабаЂтанҐ?", яъне: "Худои Ман, Худои Ман! Чаро Маро тарк кардаҐ?" 35. Баъзе аз Љозирон, чун шуниданд, гуфтанд: "Инак, Ильёсро меЉонад". 36. Пас шахсе шитоб карда, исфанЌеро аз сирко пур кард ва бар сари най ниЉода, ба ў нЎшониданҐ шуд ва гуфт: "Биистед, бубинем, ки оё Ильёс меояд, то ўро фурЎд оварад?" 37. Лекин Исо садои баланде бароварда, Ќон дод. 38. Ва пардаи маъбад аз боло то поён дарида, ду пора шуд. 39. Мирисаде ки рЎ ба рЎи ў меистод, чун дид, ки ў бо чунин садо Ќон дод, гуфт: "Ба ростҐ ин Одам Писари Худо буд". 40. Якчанд зан низ буданд, ки аз дур нигоЉ мекарданд: аз он чумла Марьями МаЌдалия ва Марьяме ки модари ЯъЂуби кЎчак ва ЙЎсе буд, ва СалЎмит, 41. Ки Љангоми дар Ћалил буданаш аз аЂиби ў мерафтанд ва ба ў хизмат мекарданд, ва бисьёр занони дигар, ки ЉамроЉи ў ба Ерусалим омада буданд. Дафни Исо. 42. Ва чун шом шуд, зеро ки рЎзи Ќумъа, яъне бегоЉи шанбе буд, 43. Юсуф ном шахсе аз Њаромот, узви намоёни шЎро, ки худаш низ интизори Малакути Худо буд, омад ва Ќасорат карда назди Пилотус даромад ва Ћасади Исоро талаб кард; 44. Пилотус дар Љайрат афтод, ки ў зуд фавтидааст; ва юзбоширо талабида, аз вай пурсид, ки оё фавтид? 45. Ва чун аз юзбошҐ фаЉмид, Ћасадро ба Юсуф дод. 46. Вай катоне харида ва Ћасадро аз салиб фуроварда, ба он катон печонд ва ба Ђабре ки дар дохили санг тарошида буд, ниЉод; ва сангеро бар дари Ђабр Ѓелонд. 47. Ва Марьями МаЌдалия ва марьями модари ЙЎсе диданд, ки куЌо гузошта шуд.

Боби ШонздаЉум(16)

ЭЉьёи Исо ва воЂеаЉои ин рЎз. 1. Баъд аз гузаштани шанбе, Марьями МаЌдалия ва Марьяме ки модари ЯъЂуб буд, ва СалЎмит Љанут хариданд, то рафта ўро тадЉин кунанд. 2. Ва саЉарии рЎзи якшанбе, чун офтоб тулЎъ кард, онЉо ба сари Ђабр омаданд, 3. Ва ба Љамдигар мегуфтанд: "Сангро аз дари Ђабр барои мо кҐ меЃелонад?" 4. Чун нигаристанд, диданд, ки санг Ѓелонда шудааст; ва Љол он ки он бисьёр бузург буд. 5. Ва чун ба Ђабр даромаданд, Ќавонеро дар тарафи рост нишаста диданд, ки либоси сафед дар бар дошт; ва Љайрон шуданд. 6. Вай ба онЉо гуфт: "Њайрон нашавед. Исои Носирии маслубро ЌустучЎ мекунед; ў эЉьё шуд ва дар ин Ќо нест. Инак Ќое ки ўро ниЉода буданд. 7. "Лекин рафта, ба шогирдони ў ва ба Петрус гЎед, ки ў пеш аз шумо ба Ћалил меравад; ўро, чунон ки ба шумо гуфта буд, дар он Ќо хоЉед дид". 8. Ва зуд баромада, тозон аз пеши Ђабр рафтанд; онЉоро ларза ва даЉшат фаро гирифта буд, ва ба касе чизе нагуфтанд, зеро ки метарсиданд. Фармоиш дар бораи вазифа. 9.СаЉарии рЎзи якшанбе эЉьё шуда, аввал ба Марьями МаЌдалия, ки аз вай Љафт девро берун карда буд, зоЉир шуд. 10. Вай рафта, ба ЉамроЉони ў, ки гирьёну нолон буданд, хабар дод; 11. Лекин онЉо, чун шуниданд, ки ў зинда аст, ва ўро вай дидааст, - бовар накарданд. 12. Баъд аз он ба сурати дигар ба ду нафари онЉо, ки ба деЉа мерафтанд, дар роЉ зоЉир шуд. 13. Ва онЉо баргашта, ба дигарон Љабар доданд; лекин ба онЉо низ бовар накарданд. 14. НиЉоят ба он ёздаЉ, ки дар сари суфра нишаста буданд, зоЉир шуд ва онЉоро ба сабаби беимонҐ ва дилсахтиашон сарзаниш кард, зеро ба онЉое ки ўро эЉьёшуда дида буданд, бовар накардаанд. 15. Ва ба онЉо гуфт: "Ба тамоми олам биравед ва ИнЌилро ба Љамаи махлуЂот мавъиза кунед. 16. "Њар кҐ имон оварда, таъмид ёбад, наЌот хоЉад ёфт; лекин Љар кҐ имон наоварад, маЉкум хоЉад шуд. 17. "Ва ин аломот ЉамроЉи имондорон хоЉад буд: ба исми Ман девЉоро берун кунанд ва ба забонЉои нав сухан гЎянд; 18. "Ва морЉоро гиранд; ва агар заЉри Ђотиле бихЎранд, ба онЉо осеб нарасонад; ва даст бар беморон ниЉанд, онЉо шифо ёбанд". Сууди Исо. 19. Ва Худованд, пас аз он ки ба онЉо сухан гуфт, ба осмон сууд карда, ба ямини Худо нишаст. 20. Ва онЉо берун рафта, дар Љар Ќо мавъиза мекарданд, ва Худованд ба онЉо мадад мерасонд ва бо аломоти баъдина каломро собит мегардонд.

ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс   Боби (1-16).pdf


Tadschikisch

nt-markus-tad.doc (166 kB)
nt-markus-tad.pdf (186 kB)
nt-markus-tad.rtf (491 kB)
nt-markus-tad.sxw (41 kB)

Tadschikisch - Deutsch (Vers fuer Vers)

markus-tad-de.html (222 kB)
марЂЎс Боби 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - - марЂЎс markus-tj-de (220kB)
nt-markus-tad.pdf (186kB) - nt-markus-tad.doc (166kB) - nt-markus-tad.rtf (491kB) -
nt-markus-tad.sxw (41kB) Open Office

www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen


glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap