Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) farsi-bible Kundal Hilf Reise Рухй

Таджикистан
Tadschikische Flagge

Interessantes ueber Tadschikistan, Schriftstuecke, Wortliste, Reise, Hilfsorganisation

Herzlich Willkommen an dieser Stelle.


tj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс  Боби якум(1)  1.Ибтидои ИнЌили Исои МасеЉ, Писари Худо, 2. Чунон ки дар суЉафи анбиё навишта шудааст: "Инак, ман Ђосиди Худро пешопеши ту мефиристам, то роЉи туро пеши ту муЉайё кунад".  3. "Овози нидокунандае дар биёбон: роЉи Худовандро тайёр кунед, тариЂи Ўро рост кунед".  4. ЯЉьёи таъмиддиЉанда дар биёбон зоЉир шуд ва барои омурзиши гуноЉЉо таъмиди тавбаро мавъиза мекард.  5. Тамоми мардуми сарзамини яЉудо ва сокинони ерусалим берун омада, назди вай мерафтанд ва ба гуноЉЉои худ иЂрор шуда, дар рЎди Ўрдун аз вай таъмид меёфтанд.  6. ЯЉьё либосе аз пашми шутур дар бар ва камарбанде аз чарм дар камар дошт, малах ва асали ёбоҐ мехЎрд.  7. Ва мавъиза карда, мегуфт: "Аз паси ман тавонотар аз ман меояд, ва ман сазовори он нестам, ки хам шуда, даволи пойафзоли Ўро воз кунам;  8. "Ман шуморо бо об таъмид додам, лекин Ў шуморо бо рЎЉулЂудс таъмид хоЉад дод". 9. Дар он айём чунин воЂеъ шуд, ки исо аз носираи Ќалил омада, дар Ўрдун аз яЉьё таъмид ёфт. 10. Чун аз об баромад, дарЉол осмонро дид, ки шикофта аст, ва рЎЉро, ки монанди кабЎтаре бар Ў нозил мешавад. 11. Ва овозе аз осмон даррасид: "Ту писари маЉбуби ман ЉастҐ, Љусни таваЌЌЎЉи ман бар туст". 12. Пас аз он фавран рЎЉ Ўро ба биёбон бурд. 13. Ва Ў чиЉил рЎз дар биёбон буд, ва шайтон Ўро меозмуд; бо даррандагон рЎз мегузаронд, ва фариштагон Ўро парасторҐ мекарданд. 14. Пас аз он ки яЉьё таслим карда шуд, исо ба Ќалил омад ва инЌили малакути худоро мавъиза кард, 15. Ки ваЂт расидааст ва малакути худо наздик аст:"Тавба кунед ва ба инЌил имон оваред". 16. Ва чун аз канори баЉри Ќалил мегузашт, шимъЎн ва бародараш андриёсро дид, ки дар баЉр тЎр меандохтанд, зеро ки сайёди моЉҐ буданд. 17. Ва исо ба онЉо гуфт: "Маро пайра⥠кунед, ва ман шуморо сайёди мардум гардонам". 18. ДарЉол онЉо тЎри худро монда, аз паи Ў равона шуданд. 19. Чун аз он Ќо каме пеш рафт, яъЂуб ибни забдой ва бародари вай юЉанноро дид, ки дар ЂаиЂ тЎрЉои худро таъмир мекунанд, 20. Ва дарЉол онЉоро даъват намуд. ОнЉо падари худ забдойро дар ЂаиЂ бо коргарон гузошта, аз паи Ў равона шуданд. 21. Ва онЉо ба кафарнаЉум омаданд; ва дере нагузашта Ў дар рЎзи шанбе ба куништ даромада, ба таълим додан шурЎъ намуд. 22. Њама аз таълими Ў дар Љайрат монданд, зеро ки онЉоро Љамчун соЉибЂудрат таълим медод, на Љамчун китобдонон. 23. Дар куништи онЉо касе буд, ки рЎЉи палид дошт, ва якбора фарьёд зада, гуфт: 24. "Туро бо мо чҐ кор аст, эй исои носирҐ? Ту барои нест кардани мо омадаҐ! Ман медонам, ки ту кистҐ, эй Ђуддуси худо!" 25. Исо вайро манъ карда, гуфт: "ХомЎш шав ва аз вай берун ой!" 26. РЎЉи палид вайро ба ларза андоЉта, бо овози баланд фарьёд заду аз вай берун шуд. 27. Њама ба воЉима афтоданд, ба дараЌае ки аз якдигар мепурсиданд: "Ин чист? Ин чЎ таълимоти навест, ки Ў ба арвоЉи палид низ боЂудратона амр мефармояд, ва онЉо ба Ў итоат мекунанд?" 28. Ва овозаи Ў зуд дар тамоми сарзамини Ќалил паЉн шуд. 29. Ва аз куништ баромада, дарЉол бо яъЂуб ва юЉанно ба хонаи шимъЎн ва андриёс омаданд. 30. МодарарЎси шимъЎн дар Љолати табларза хобида буд; ва дарЉол Ўро аз ин Љолати вай хабардор карданд. 31. Ва Ў наздик шуда, аз дасти вай гирифту бархезонд; табларзаи вай дарЉол нест шуду вай ба парастории онЉо машЃул гашт. 32. БегоЉҐ, ки офтоб фурЎ рафта буд, Љамаи беморон ва девонагонро назди Ў оварданд. 33. Ва тамоми аЉли шаЉр пеши дари хона гирд омаданд. 34. Ва Ў бисьёр касонро, ки ба касалиЉои гуногун гирифтор буданд, шифо бахшид ва бисьёр девЉоро берун кард ва намонд, ки девЉо сухан ронанд, зеро ки масеЉ будани Ўро медонистанд. 35. ПагоЉҐ, хеле бармаЉал хеста, берун рафт ва ба хилватгоЉе расида, дар он Ќо дуо гуфт. 36. ШимъЎн ва касоне ки наздаш буданд, аз паи Ў шитофтанд; 37. Чун Ўро ёфтанд, гуфтанд: "Њама туро меЌЎянд". 38. ў ба онЉо гуфт: "Ба деЉоту шаЉрЉои наздик биравем, то ки ман дар он Ќо низ мавъиза кунам, зеро ки ман барои Љамин омадаам". 39. Ва Ў дар тамоми Ќалил дар куништЉои онЉо мавъиза менамуд ва девЉоро берун мекард. 40. Махавие назди Ў омада, зорҐ кард ва зону зада гуфт: "Агар хоЉҐ, метавонҐ маро пок кунҐ". 41 Исоро бар вай раЉм омад, дасти худро дароз карда, вайро ламс намуд ва гуфт: "МехоЉам, пок шав!" 42. Баъд аз Љамин сухан махав дарЉол аз баданаш нест шуду вай пок гардид. 43. Ва ба вай чашм ало карда, дарЉол аз Худ дур намуд 44. Ва ба вай гуфт: "ЗинЉор, ба касе чизе магЎ, балки рафта худро ба коЉин нишон деЉ ва ба бадали пок шудани худ он чи мусо фармудааст, таЂдим кун, то ба онЉо шаЉодате гардад". 45. Лекин вай берун рафта, ин воЂеаро овоза ва наЂл кардан гирифт, ба дараЌае ки Ў дигар ошкоро ба шаЉр даромада наметавонист, балки берун аз шаЉр, дар ЌойЉои хилват рЎз мегузаронд. Ва мардум аз Љар сЎ назди Ў меомаданд.
марЂЎс Боби 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - - марЂЎс markus-tj-de (220kB)
nt-markus-tad.pdf (186kB) - nt-markus-tad.doc (166kB) - nt-markus-tad.rtf (491kB) -
nt-markus-tad.sxw (41kB) Open Office

www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen

 

 

Tadschikische Flagge
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an

sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
zu www.haenssler.de